Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Ob-2311/22, Stran 1431
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa na 10. redni seji Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 11. 5. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
gimnazije za mandatno obdobje petih let 
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (97. in 102. člen ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit oziroma kandidat mora opraviti ravnateljski izpit v roku enega leta od začetka mandata.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (84. člen KZ-1), namen: Varstvo otrok in mladoletnikov, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 9. 2022. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj osebno oddajo v tajništvo Šolskega centra Slovenj Gradec ali pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti