Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1562. Pravilnik o registru zdravnikov, stran 5103.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o registru zdravnikov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo:
– pogoji za vpis in izbris iz registra zdravnikov (v nadaljnjem besedilu: register),
– postopek vpisa in izbrisa iz registra.
2. člen 
(register) 
(1) Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) vodi register.
(2) Za izvajanje nalog, določenih z zakonom, zbornica zbira, evidentira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke zdravnikov in doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: zdravniki), ki jih določa 31. člen Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21).
(3) Zbornica ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) O vsaki spremembi podatkov iz drugega odstavka tega člena zdravnik obvesti zbornico v 30 dneh po nastanku spremembe.
II. VPIS V REGISTER 
3. člen 
(obveznost vpisa) 
(1) Z vpisom v register zdravnik postane član zbornice.
(2) V register mora biti vpisan:
1. zdravnik pripravnik,
2. zdravnik sekundarij,
3. zdravnik z osnovno licenco,
4. zdravnik specializant,
5. zdravnik, ki samostojno opravlja zdravniško službo,
6. zdravnik, ki je zaprosil za pridobitev licence, pa mu je zbornica zaradi neizpolnjevanja pogojev predpisala izpolnitev posameznih pogojev,
7. zdravnik, ki mu je bila odvzeta licenca za določen čas in je bil napoten na dodatno usposabljanje oziroma se usposablja na lastno željo.
(3) Zdravnik specialist, državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: država sedeža), ki opravlja zdravniško službo in svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža, in želi v Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljati zdravniško službo, se začasno vpiše v register, in sicer za čas veljavnosti prijave ponudnika storitev. Zdravnik iz prejšnjega stavka nima pravic in obveznosti, ki jih imajo zdravniki, vpisani v register na podlagi prejšnjega odstavka, zanj pa veljajo določbe o opravljanju zdravniške službe in ravnanju v skladu s spoznanji znanosti in strokovno preverjenimi metodami ter Kodeks zdravniške etike. V primeru ugotovljene kršitve se začasno vpisani zdravnik iz tega odstavka izbriše iz registra, lahko pa se mu izreče tudi katerakoli druga sankcija, ki je določena v splošnih aktih zbornice.
(4) Vabljeni zdravnik, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, dovoljenje za začasno opravljanje zdravniške službe, se začasno vpiše v register, in sicer za čas dovoljenja za začasno opravljanje zdravniške službe. Vabljeni zdravnik ima vse pravice in obveznosti, ki jih imajo zdravniki, vpisani v register na podlagi drugega odstavka tega člena.
(5) V register je prostovoljno vpisan zdravnik, za katerega članstvo v zbornici ni obvezno.
4. člen 
(vloga) 
(1) Postopek za vpis v register se začne na podlagi vloge zdravnika, ki ji priloži:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe medicinske fakultete v Republiki Sloveniji, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter fakulteta in univerza, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazilo o nostrificirani diplomi tuje medicinske fakultete, v skladu z zakonom, ki je urejal postopek nostrifikacije,
3. odločbo o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine ali doktor dentalne medicine, izdano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja,
4. odločbo ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o pristopu k opravljanju strokovnega izpita, izdano na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti,
5. odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, izdano v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist,
6. odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, izdano v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicne kvalifikacije državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, ali
7. sklep o naložitvi dopolnilnih pogojev, izdan v postopku poklicne kvalifikacije v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist ali zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicne kvalifikacije državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek si zbornica v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, po uradni dolžnosti preskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco. Enako ravna glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
(3) Začasni vpis zdravnika specialista iz tretjega odstavka prejšnjega člena zbornica začne po uradni dolžnosti na podlagi prejete prijave ministrstva.
(4) Začasni vpis vabljenega zdravnika iz četrtega odstavka prejšnjega člena zbornica začne po uradni dolžnosti na podlagi prejetega dovoljenja za začasno opravljanje zdravniške službe.
5. člen 
(pravica do pritožbe) 
Zoper odločbo o vpisu ali izbrisu iz registra lahko zdravnik vloži pritožbo v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi, ki se vloži pri zbornici, odloči ministrstvo.
III. POSTOPEK IZBRISA 
6. člen 
(izbris iz registra) 
(1) Izbris iz registra se opravi:
1. če zdravnik da pisno izjavo, da ne želi biti vpisan v register ali ne želi biti član zbornice,
2. po poteku obdobja iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
3. s prenehanjem veljavnosti dovoljenja za začasno opravljanje zdravniške službe iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika,
4. če zdravnik, ki je prostovoljni član zbornice, ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima kot član zbornice, na podlagi odločitve zbornice,
5. če mu je bil s pravnomočno sodbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
6. ob smrti zdravnika.
(2) Zdravnik specialist iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika se izbriše iz registra pred potekom obdobja iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, če v skladu s predpisi države sedeža izgubi pravico opravljati zdravniško službo.
7. člen 
(postopek izbrisa iz registra) 
(1) Zdravnika se izbriše iz registra na podlagi 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena po dokončnosti odločbe.
(2) Postopek za izbris iz registra iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena začne zbornica po uradni dolžnosti.
(3) Zdravnik, ki je izbrisan iz registra na podlagi 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, lahko ponovno vloži vlogo za vpis v register, ko izpolni obveznosti, ki so bile podlaga za izbris iz registra.
(4) V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti na podlagi obvestila pristojnega tujega organa države sedeža.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki vpisa in izbrisa iz registra, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zdravniškem registru (Uradni list RS, št. 35/00, 57/00 – popr., 43/04 in 31/10).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-86/2022
Ljubljana, dne 26. aprila 2022
EVA 2022-2711-0047
Dr. Bojana Beović 
predsednica Zdravniške zbornice Slovenije 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti