Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora, stran 5143.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/018 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP; Uradni list RS, št. 82/13 in 69/17 – popr. – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20, 123/21), 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 32/16, 27/17 – ZPro, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora 
1. člen 
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2013 in Uradni list RS, št. 44/19, v nadaljevanju »Odlok«) se v 2. členu zapis v drugi alineji, ki se glasi:
»»Parkirnina« je občinska taksa.«,
nadomesti z zapisom:
»»Parkirnina« je plačilo za uporabo plačljivih javnih parkirnih površin, ki jo upravljavec javnih parkirnih površin oziroma v njegovem imenu in za njegov račun od njega pooblaščena oseba zaračunava uporabnikom teh površin.«
2. člen 
V 3. členu Odloka se črta besedilo tretjega odstavka, ki se glasi: »Za pobiranje parkirnine župan Občine Kranjska Gora pooblasti izvajalca, ki je izbran na javnem razpisu.«.
3. člen 
(1) V 5. členu Odloka se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Parkirnina za uporabo plačljivih javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora se plačuje v obliki vsakokratnega plačila parkirnine ali v obliki nakupa parkirnih abonmajev, vse skladno s parkirnim režimom, predpisanim s pravilnikom iz 3. člena tega odloka.«
(2) Dosedanji peti odstavek 5. člena Odloka postane šesti odstavek 5. člena Odloka.
4. člen 
(1) V 7. členu Odloka se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »upravljanje javnih parkirnih površin«.
(2) Prvi odstavek 7. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora je izvajalec obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora.«
(3) Drugi odstavek 7. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec javnih parkirnih površin je v okviru obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora dolžan opravljati tudi naloge urejanja, vzdrževanja in čiščenja javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora, in sicer:
– urejati javne parkirne površine,
– skrbeti za letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin,
– zagotavljati obratovanje javnih parkirnih površin,
– pobirati parkirnino za parkiranje na javnih parkirnih površinah,
– izvajati kontrolo plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah,
– redno spremljati zasedenost javnih parkirišč in o tem poročati organu občinske uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ),
– redno spremljati višino pobrane parkirnine in o tem poročati pristojnemu organu,
– čistiti javne parkirne površine,
– voditi evidence in kataster o lokaciji, velikosti in vrstah javnih parkirnih površin, o številu parkirnih mest na posameznem javnem parkirišču in o objektih in opremi na javnih parkirnih površinah.«
(4) Tretji odstavek 7. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se upravljavcu javnih parkirnih površin podeljuje javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah za izdajo parkirnih abonmajev, predpisanih s pravilnikom iz 3. člena tega odloka.«
(5) Četrti in peti odstavek 7. člena Odloka se črtata.
5. člen 
Prvi stavek petega odstavka 14. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če lastnik ne odstrani vozila v roku, ki mu je bil določen z odredbo o odstranitvi vozila, ga odstrani izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.«
6. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 17. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, ki ga zagotovi izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju, vse dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 3 mesece od dneva odvoza vozila.«
7. člen 
(1) Drugi odstavek 22. člena Odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Nadzor nad pravilnostjo parkiranja na javnih parkirnih površinah v Občini Kranjska Gora izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter upravljavec javnih parkirnih površin oziroma od njega pooblaščena oseba.«
(2) V 22. členu Odloka se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Parkirnino za uporabo plačljivih javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora v obliki vsakokratnega plačila parkirnine na parkomatih uporabnikom teh površin zaračunava upravljavec javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora oziroma v njegovem imenu in za njegov račun od njega pooblaščena oseba.«
(3) V 22. členu Odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Parkirne abonmaje za uporabo plačljivih javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora uporabniki lahko ob izkazu predpisanih pogojev, ki jih določa pravilnik iz 3. člena tega odloka, pridobijo pri upravljavcu javnih parkirnih površin.«
8. člen 
22.a člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki plačljivih javnih parkirnih površin v Občini Kranjska Gora so dolžni plačati parkirnino v, s pravilnikom iz 3. člena tega odloka predpisani višini in na predpisan način.
Upravljavec javnih parkirnih površin lahko sam ali po pooblaščeni osebi izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na plačljivih javnih parkirnih površinah, evidentira plačila parkirnine na teh površinah ter o svojih ugotovitvah glede neplačil obvesti pristojni prekrškovni organ Občine Kranjska Gora.
Če upravljavec javnih parkirnih površin oziroma od njega pooblaščena oseba ugotovi kršitev določil tega odloka, ki se nanašajo na plačilo parkirnine, uporabnika vozila, ki je parkiral na plačljivih javnih parkirnih površinah in za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali na ustrezen način označil vozila z veljavnim parkirnim abonmajem, obvesti, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine pred pristojnim prekrškovnim organom Občine Kranjska Gora, v kolikor v roku osmih dni od prejema tega obvestila o neplačilu parkirnine ne bo plačal dnevne parkirnine za parkiranje na predmetni javni parkirni površini v višini 15,00 EUR.
Če uporabnik vozila, ki je parkiral na plačljivih javnih parkirnih površinah in za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z veljavnim parkirnim abonmajem, v postavljenem roku ne plača dnevne parkirnine po prejšnjem odstavku tega člena, upravljavec javnih parkirnih površin oziroma v njegovem imenu in za njegov račun od njega pooblaščena oseba poda predlog pristojnemu prekrškovnemu organu Občine Kranjska Gora za uvedbo postopka o prekršku.
V primeru plačila dnevne parkirnine iz tretjega odstavka tega člena upravljavec javnih parkirnih površin oziroma od njega pooblaščena oseba ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.
Z globo 80,00 EUR se kaznuje uporabnika vozila, ki je parkiral na plačljivih javnih parkirnih površinah in za katerega je bilo ugotovljeno, da po prejemu obvestila upravljavca javnih parkirnih površin oziroma od njega pooblaščene osebe v postavljenem roku ni plačal dnevne parkirnine iz tretjega odstavka tega člena.«
9. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2022-1
Kranjska Gora, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti