Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1575. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021, stran 5142.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2021 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.845.372
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.911.956
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.741.538
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.006.369
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.842.108
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
917.445
706
DRUGI DAVKI
–24.384
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.170.419
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.368.472
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
17.249
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
191.141
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.446
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
586.110
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
44.162
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7.411
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
36.751
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.889.254
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.871.480
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
17.774
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.893.190
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.163.068
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
448.017
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.830
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.577.220
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
70.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.338.568
410
SUBVENCIJE
147.691
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.185.222
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
454.597
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.551.059
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.983.380
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.983.380
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
408.175
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
231.519
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
176.656
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–47.818
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–47.818
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
47.818
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.232.203
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
V letu 2021 ni neporabljenih namenskih sredstev, ki bi se prenesla v leto 2022.
4. člen 
Saldo na računu proračunske rezerve za naravne nesreče na dan 31. 12. 2021 v višini 7.408,31 € se prenese v leto 2022.
5. člen 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 48.330.791,63 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2020-18
Kranjska Gora, dne 25. februarja 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti