Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Ob-2309/22, Stran 1433
Na podlagi:
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,
Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014, z vsemi spremembami,
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 133/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 185/20 – odl. US),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega poziva s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15),
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18),
Pravilnika JAK o izvedbi ukrepov za razvoj področja knjige, ki so sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) v zvezi s 102.a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, Sheme državne pomoči Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini (MSSI št. prigl.: BE001-3367622-2018),
odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad z dne 8. 7. 2021 in
Pogodbe št. 3340-21-237001 med Ministrstvom za kulturo in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije o sofinanciranju izvedbe operacije Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini,
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022)
1. Naziv in sedež izvajalca javnega poziva: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega poziva
Javni poziv delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni poziv za izbor projektov se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del enega ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del; prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega v tuje jezike in iz tujih jezikov v slovenski jezik ter drugim predstavnikom podjetij, ki se ukvarjajo z založništvom. Sofinancirani bodo projekti mobilnosti, ki se nanašajo na vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, namenjene predvsem širši javnosti.
Namen javnega poziva je krepitev prepoznavnosti in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujim založniki.
3. Cilji javnega poziva
JAK bo kulturne projekte na področju mobilnosti v tujini podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:
– povečano število objavljenih publikacij knjižnih del slovenskih avtorjev v tujih jezikih;
– izvedba slovenskega nacionalnega gostovanja v vlogi države častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu 2023;
– promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc uveljavljenih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
– spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
– promocija in uveljavljanje prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del v tuje jezike ter spodbujanje njihovega razvoja kompetenc;
– spodbujanje izobraževanja in razvoja kompetenc prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik na dogodkih v tujini;
– krepitev operativnih zmogljivosti založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del in literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, spodbujanje njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodnem mreže in projekte, spodbujanju uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitvi potencialov za uspešno izvedbo projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«.
4. Obdobje dodeljevanja subvencij in vsebinska opredelitev področja javnega poziva ter regija izvajanja
Prijaviteljem bodo dodeljene subvencije za mobilnost/izvedeno gostovanje, ki bo izvedeno v obdobju od objave poziva do 31. 12. 2022.
Če bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev za posamezno kohezijsko regijo, bodo vloge izbrane do porabe sredstev, za vsako kohezijsko regijo posebej.
Subvencionirani bodo:
– stroški posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, namenjene predvsem širši javnosti;
– stroški posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevnih kulturnih prireditvah v tujini, ki so namenjene širši javnosti in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov;
– stroški predstavnikov založb, ki izdajajo izvirna slovenska leposlovna ali humanistična dela ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov ali avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, za udeležbo na strokovnih založniških prireditvah ali individualnih programih v tujini, z namenom promocije in uveljavljanja slovenskih avtorjev;
– stroški prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del za udeležbo na dogodkih v okviru Slovenskega knjižnega sejma ali za udeležbo na dogodkih v tujini, neposredno povezanih s predstavitvijo njihovih objavljenih prevodov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
– stroški prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik za aktivno udeležbo na strokovnih dogodkih v tujini, namenjenih izključno izobraževanju in razvoju kompetenc.
5. Prijavitelji
Na poziv za izbor projektov s področja mobilnosti se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP).
Kot MSP se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot:
– gospodarska družba, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
– avtorji, samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju založništva,
– ustanove, ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.).
Kategorijo MSP sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podjetje ne sodi med MSP, če v dveh zaporednih obračunskih obdobjih preseže pragove iz prejšnjega stavka.
V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.
V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ni mikro podjetje in ima manj kot 50 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
V kategoriji MSP se srednje podjetje opredeljuje kot tisto, ki ni mikro ali malo podjetje in ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.
Za subvencije lahko kandidirajo podjetja, ki so registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:
18.120 (Drugo tiskanje)
18.130 (Priprava za tisk in objavo)
47.610 (Trg. dr. prd. s knjigami)
58.110 (Izdajanje knjig)
58.140 (Izdajanje revij idr. periodike)
58.190 (Dr. založništvo)
72.200 (Raz. razv. dej. v družbos. in humanistiki)
74.300 (Prevajanje in tolmačenje)
82.190 (Lektoriranje)
82.300 (Organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
85.520 (Izob., izpop., usposab. na podr. kult., umet.)
90.010 (Umetniško uprizarjanje)
90.020 (Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje)
90.030 (Umetniško ustvarjanje)
94.120 (Dej. strokovnih združenj)
94.999 (Dej. d. n. članskih organizacij).
Prijavitelji so lahko podjetja, ki v vlogi dokažejo, da opravljajo vsaj eno od zgoraj navedenih dejavnosti in ki nameravajo izvesti projekt mobilnosti.
6. Okvirna vrednost javnega poziva (JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022), izvedba postopkov podelitve subvencij, obdobje za porabo sredstev ter sprememba ali prekinitev subvencioniranja
Celotna vrednost javnega poziva za območje A je 59.813,60 EUR in za območje B 26.873,00 EUR.
Države, ki se v kontekstu tega javnega poziva uvrščajo v območje A: države EU, Albanija, Andora, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Islandija, Kosovo, Liechtenstein, Moldavija, Monako, Norveška, Romunija, San Marino, Severna Makedonija, Srbija, Švica, Ukrajina, Vatikan, Združeno Kraljestvo. Preostale države se uvrščajo v območje B.
Območje A: od 59.813,60 EUR je 60 % sredstev oziroma 48 subvencij (35.888,16 EUR) namenjenih upravičencem s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 40 % sredstev oziroma 32 subvencij (23.925,44 EUR) tistim upravičencem, ki imajo sedeže oziroma stalno prebivališče v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Območje B: od 26.873,00 EUR je 60 % sredstev oziroma 12 subvencij (16.123,80 EUR) namenjenih upravičencem s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 40 % sredstev oziroma 8 subvencij (10.749,20 EUR) tistim upravičencem, ki imajo sedeže oziroma stalno prebivališče v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni poziv nedvoumno opredeljeno, v kateri kohezijski regiji ima sedež oziroma stalno prebivališče.
Sredstva med posameznimi kohezijskimi regijami niso prenosljiva. Sredstva, dodeljena v okviru tega javnega poziva, morajo biti porabljena v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.
JAK si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh okvirno določenih sredstev tega javnega poziva.
JAK bo v prvi fazi izvedbe javnega poziva preverila izpolnjevanje pozivnih pogojev prijaviteljev, v drugi fazi bo pristojna strokovna komisija vloge prijaviteljev ovrednotila po pozivnih kriterijih, nato bo JAK izdala odločbe o izboru in dodelitvi subvencij za sprejete kulturne projekte mobilnosti. Z izbranim prijaviteljem bo JAK sklenila pogodbe o sofinanciranju za obdobje trajanja javnega poziva.
Če JAK oziroma drug pristojen organ na podlagi rednega ali izrednega nadzora dodeljevanja subvencij ugotovi, da izbrani kulturni projekt v celoti ali delno ni bil izveden, da je bila izvedba kulturnega projekta neskladna s prijavno vlogo ali pogodbo, pomanjkljiva ali na neustrezni ravni, da izbrani prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih obveznosti, lahko JAK zahteva delno ali celotno vračilo že izplačanih sredstev z zakonitimi obrestmi, pri čemer lahko prekine dodelitev subvencije na javnem pozivu izbranega kulturnega projekta.
Če se v času izvedbe postopkov tega javnega poziva obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za sofinanciranje JAK, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega poziva, lahko JAK postopek poziva ustavi, v primeru že izdanih odločb izda nadomestne odločbe, s katerimi ustrezno spremeni odločitev o dodelitvi subvencij kulturnim projektom oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencij kulturnim projektom.
Vsa tveganja pri izvajanju kulturnega projekta pred izdelavo odločbe in podpisom pogodbe o sofinanciranju izbranega kulturnega projekta nosi prijavitelj.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem pozivu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Za uveljavljanje upravičenih stroškov projektov se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem pozivu enota ena izvedena mobilnost. Upravičen javni izdatek bo plačan na podlagi dokazil o izvedeni mobilnosti.
JAK bo izbranim prijaviteljem za izdelavo enega vzorčnega prevoda podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 747,67 EUR za območje A ter 1.343,65 EUR za območje B, kar v obeh primerih predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih stroškov.
Med upravičene stroške sodijo:
– strošek poti,
– strošek dnevnic,
– strošek nočitev.
Med neupravičene stroške sodi:
– davek na dodano vrednost.
Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na enoto.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega poziva in pozivne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega poziva in pozivne dokumentacije, se s sklepom zavrže.
Glede izpolnjevanja pozivnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega poziva in pozivne dokumentacije na tem javnem pozivu (izjava je del prijavnega obrazca).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje in način preverjanja sta natančneje opredeljena v 8. poglavju pozivne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko JAK zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o izboru, se odločba odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, JAK lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo prijavitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
8.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega poziva ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«;
– da ustrezajo oblikam prijavitelja, ki so določene v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike);
– da so podjetje s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v KRVS ali KRZS;
– da je prijavljeni projekt mobilnosti namenjen mednarodni uveljavitvi slovenskih avtorjev in ustvarjalnosti v tujini;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov poziva na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);
– da za isti kulturni projekt (v celoti ali delu) poda vlogo le en prijavitelj;
– da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) na ta javni poziv prijavljajo samo enkrat;
– da pri prijavi upoštevajo vsebinsko opredelitev in cilje pozivnega področja, skladno z 2. in 3. točko besedila poziva;
– da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB);
– da je vlogo podala upravičena oseba, da je bila vloga oddana pravočasno in skladno z navodilom o oddaji vloge iz 22. točke besedila tega poziva;
– da sprejemajo sodelovalno dolžnost pri posredovanju verodostojnih informacij ter vsebinske in finančne dokumentacije in se zavezujejo, da bodo sodelovali pri izvajanju vsebinskega in finančnega nadzora;
– da se zavezujejo k vračilu dela ali celotnih sredstev na zahtevo JAK ali drugih pristojnih organov, če bo v postopkih nadzora ugotovljena nenamenska poraba proračunskih sredstev;
– da priložijo izjavo, ki vsebuje podatke o številu zaposlenih, letnem prometu in bilančni vsoti za zadnji dve leti;
– da priložijo izjavo, da ni podjetje v težavah glede na osemnajsto točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
– da priložijo dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh zapadlih davkih in prispevkih v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, v primeru, da JAK tega ne more pridobiti po uradni dolžnosti;
– nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in pred podpisom pogodbe), šteje se, da prijavitelj izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge; da nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za kulturo in izvajalskih institucij Ministrstva za kulturo in JAK (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– da med prijaviteljem in Ministrstvom za kulturo oziroma JAK niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma JAK odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta;
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bili v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
– da ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in da prijavitelji niso v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU;
– da zanje ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– da skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nimajo registrirane glavne dejavnosti in da se tudi vsebina sofinanciranega projekta ne nanaša na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov; 
– da dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z 19. členom Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
– da niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem pozivu, niso in ne bodo pridobili sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev na prijavnem obrazcu.
8.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Prijavitelji morajo ob splošnih izpolnjevati tudinaslednje posebne pogoje:
– da so v primeru, da kandidirajo kot avtorji, v obdobju 2017–2021 objavili vsaj eno samostojno izvirno leposlovno ali humanistično knjižno delo v slovenskem jeziku, ki ni izšlo v samozaložbi, ali da so na področju leposlovja in humanistike v slovenskem jeziku objavljali v referenčnih tiskanih in drugih medijih;
– da so v primeru, da kandidirajo kot založba, v obdobju 2017–2021 izdali vsaj tri izvirna slovenska leposlovna ali humanistična dela oziroma, da zastopajo najmanj enega založnika ali najmanj tri avtorje izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
– da so v primeru, da kandidirajo kot prevajalci izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del v tuje jezike v obdobju 2016–2021 objavili vsaj en prevod samostojnega leposlovnega ali humanističnega knjižnega dela, ki ni izšel v samozaložbi, ali da so samostojne prevode s področja leposlovja in humanistike, izvorno napisane v slovenskem jeziku, objavljali v referenčnih tujih tiskanih in drugih medijih;
– da so v primeru, da kandidirajo kot prevajalci leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik, v obdobju 2016–2021 v slovenski jezik prevedli vsaj dve leposlovni ali humanistični deli, ki nista izšli v samozaložbi;
– da prijavljajo kulturni projekt, ki bo v celoti realiziran do vključno 31. 12. 2022;
– da zaprošajo za financiranje v višini 747,67 EUR za gostovanje v območju A, kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih stroškov;
– da zaprošajo za financiranje v višini 1.343,65 EUR gostovanje v območju B kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih stroškov;
– da se zavezujejo k vračilu dela ali celotnih sredstev na zahtevo JAK, če bo v postopkih nadzora JAK ugotovila nenamensko porabo proračunskih sredstev oziroma preplačilo v odločbi in pogodbi določenega deleža upravičenih stroškov;
– da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev drugih financerjev;
– da prijavljeni projekt ali del projekta ni financiran na drugih pozivih in razpisih JAK;
– da se z istim kulturnim projektom na javni poziv prijavljajo samo enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv poda vlogo le en prijavitelj;
– da za tiste stroške, ki so predmet denarnega povračila in jih pri JAK uveljavljajo kot upravičene stroške, niso prejeli sredstev drugih financerjev;
– da se prijavitelj, ki ima na dan oddaje vloge sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija, na posamezni rok javnega poziva lahko prijavi samo z eno vlogo, v kateri lahko navede le en projekt mobilnosti;
– da se prijavitelj, ki ima na dan oddaje vloge sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, na posamezni rok javnega poziva lahko prijavi samo z dvema vlogama, v vsaki lahko navede le en projekt mobilnosti.
9. Kumulacija pomoči, spodbujevalni učinek, prag dodelitve in obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Pomoč se lahko kumulira z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis za iste upravičene stroške le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči.
Za dodelitev denarnega povračila mora prijavitelj predložiti pisni zahtevek za pomoč (prijavo na poziv) pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, in razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje kohezijske politike
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 86.686,60 EUR.
Proračunska postavka
Sredstva v EUR
Delež v  %
PP 170274 - PN3.2-Frankfurt-14-20-V-EU
39.008,97
45
PP 170275 - PN3.2-Frankfurt-14-20-V-SLO
13.002,99
15
PP 170276 - PN3.2-Frankfurt-14-20-Z-EU
24.272,25
28
PP 170277 -
PN3.2-Frankfurt-14-20-Z-SLO
10.402,39
12
SKUPAJ:
86.686,60
100,00 %
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje projektov je:
Kohezijska regija 
EU delež 
SLO delež
Vzhodna Slovenija
75 %
25 %
Zahodna Slovenija
70 %
30 %
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov je od dneva objave tega poziva dne 13. 5. 2022 do 31. 12. 2022.
Rok za oddajo zahtevka za izplačilo je 20 dni po zaključku projekta oziroma najkasneje 4. 1. 2023.
11. Kriteriji za ocenjevanje vlog
Avtorji
Kriteriji/merila
Točke
1.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2017–2021 (kvaliteta dela oziroma opusa v tem obdobju) ali izkazana posebna nadarjenost ustvarjalca
20
2.
Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg – reference prireditve v tujini, organizatorja prireditve in drugih vključenih avtorjev
20
Skupno število točk
40
Predstavniki založb in avtorjev
Kriteriji/merila
Točke
1.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference založbe ali avtorja in pomen izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ki jih je založba ali avtor izdal v obdobju 2017–2021, za razvoj in dvig kvalitete slovenske literarne ali humanistične produkcije
10
2.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference predstvnika založbe (založnika, urednika, literarnega agenta)
10
3.
Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg – reference prireditve ali individualnega programa v tujini
15
4.
Inovativnost in tržni potencial poslovnega načrta podjetja, zlasti za prodor na tuje trge – načrtovane dejavnosti v okviru prireditve ali individualnega programa v tujini
5
Skupno število točk
40
Prevajalci
Kriteriji/merila
Točke
1.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference prevajalčevega dela, s poudarkom na obdobju 2017–2021 (kvaliteta prevodnih del oziroma opusa v tem obdobju) ali izkazana posebna nadarjenost ustvarjalca
20
2.
Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg – reference prireditve in drugih vključenih sodelujočih
10
3. 
Inovativnost in tržni potencial poslovnega načrta podjetja, zlasti za prodor na tuje trge – načrtovane individualne dejavnosti v okviru prireditve
10
Skupno število točk
40
12. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja
Vloge bo po ocenjevalnih kriterijih vrednotila pristojna strokovna komisija JAK.
Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Če prijavitelj odda nepopolno vlogo in jo kasneje samoiniciativno ali na poziv JAK v ustreznem roku dopolni, za čas prispetja šteje čas dopolnitve, s katero vloga postane popolna.
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Izbrani bodo tisti kulturni projekti mobilnosti, ki bodo v postopku vrednotenja po kriterijih ocenjeni višje. Najvišje možno število prejetih točk je 40 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 33 točk. V primeru, da skupni znesek dodeljenih subvencij projektom, ki so presegli minimalni prag, preseže znesek pozivnih sredstev, bodo sredstva dodeljena projektom mobilnosti, ki so pri ocenjevanju prejeli več točk.
Ocenjevanje se bo izvedlo ločeno za prijavitelje iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in za prijavitelje iz kohezijske regije Zahodna Slovenija.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1, nato pri merilu št. 2 in tako dalje.
13. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: sofinanciranje v okviru javnega poziva bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« (matična št. priglasitve MSSI: BE01-3367622-2018; matična št. priglasitve MSEC: SA.52664 z dne 4. 12. 2018).
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti prijavitelji v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: prijavitelji morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja: izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt, in zagotavljati JAK in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom: izbrani prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega poziva. Nadzor se izvaja s strani agencije, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru javnega poziva, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral rezultate projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih JAK posredujejo prijavitelji oziroma izbrani prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestili o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani agencije na tej povezavi.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih JAK posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega poziva in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, bodo objavljeni. Objavljen bo seznam prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv projekta, programsko območje prijavitelja in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in JAK zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v pozivni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih, JAK odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ob zaključku sofinanciranja projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko JAK zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Izbrani prijavitelji so po zaključenem projektu dolžni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da izbrani prijavitelji takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko JAK zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prijavitelj agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev JAK o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo JAK odstopila od pogodbe, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Pozivni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih pozivnih obrazcih, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v pozivni dokumentaciji.
Dokumentacija javnega poziva (JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022) je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov katja.urbanija@jakrs.si in natisnjeno poslati s priporočeno pošto.
Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »Vloga na javni poziv (JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022)«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.
Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov mobilnosti, mora vlogo za vsak posamičen projekt mobilnosti poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen prijavni obrazec.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK ter traja doizteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 14. 10. 2022.
24. Izpolnjevanje pogojev poziva, način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Odpiranje vlog in ugotavljanje njihove pravočasnosti oziroma popolnosti ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na JAK imenuje direktor. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo le-ta štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Če se prijavitelj na ta poziv prijavi s kulturnim projektom mobilnosti, ki vsebinsko ne izpolnjuje pogojev tega poziva, in ga strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji, navedenimi v pozivnem besedilu, se vloga zavrže kot vloga neupravičenega prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na originalnih, datiranih in podpisanih prijavnih obrazcih in ki ne bodo v celoti oddane tako v elektronski kot v fizični obliki oziroma ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami dokumentacije javnega poziva, se bodo štele kot nepopolne.
Za prepozno se bo štela vloga, ki ne bo oddana priporočeno na pošti in po elektronski pošti do vključno 14. 10. 2022 oziroma do tega dne ne bo v poslovnem času oddana v glavni pisarni JAK. Nepravočasne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo dela ali celotnih sredstev.
JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala prijaviteljem.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
Pravočasne vloge in popolne vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK odločil direktor JAK z odločbo.
Odpiranje vlog bo potekalo na JAK, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, in ni javno.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
25. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva obsega:
– besedilo javnega poziva (JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022),
– prijavni obrazec JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022.
Dokumentacija javnega poziva (JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022) je na voljo na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-pozivi-in-pozivi/.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
– prijavni obrazec (JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2022) z obveznimi prilogami:
– vabilo na prireditev v tujini, 
– izjavo prijavitelja, da ni podjetje v težavah glede na osemnajsto točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh zapadlih davkih in prispevkih v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, v primeru, da JAK tega ne more pridobi po uradni dolžnosti.
26. Uveljavljanje stroškov
Ob oddaji zahtevka za izplačilo (tj. ob zaključku projekta):
– dokazilo o izvedeni mobilnosti (potrdilo gostitelja, organizatorja prireditve, medijska objava ipd.);
– vsebinsko poročilo o izvedbi projekta mobilnosti.
27. Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila: informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki: Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija@jakrs.si, tel. +386/1/320-28-30.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti