Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1567. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola, stran 5129.

  
Na podlagi 11., 36., 37. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) sta svet zavoda Šolskega centra Kranj na 2. redni seji dne 5. 3. 2021 in svet zavoda Srednja šola Izola – Scuola Media Isola na 5. redni seji dne 10. 3. 2022 sprejela
K O N C E S I J S K I   A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnih in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta celovite energetske prenove objektov Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Izrazi, opredeljeni v tej aktu, pomenijo:
a) »(druga) javna partnerja« oziroma »koncedenta« sta Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj in Srednja šola Izola – Scuola Media Isola, Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola;
b) »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c) »uporabniki objekta« so osebe javnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 7. členu te akta;
d) »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 6. členu te akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
e) »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedentoma, koncesionarjem in uporabniki objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (na primer finančni prihranki, stopnja udobja itd.).
(2) Izrazi, uporabljeni v tej aktu, pomenijo enako, kot je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 204/21 – ZOP) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. MEDSEBOJNA RAZMERJA VEČ JAVNIH PARTNERJEV 
3. člen 
(medsebojna razmerja več javnih partnerjev) 
(1) Medsebojna razmerja javno-zasebnega partnerstva koncedenta urejata v okviru pogodbe, ki je priloga tega akta.
(2) Koncedenta za nosilca projekta imenujeta Šolski center Kranj in ga pooblaščata, da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi s konkretnim javno-zasebnim partnerstvom.
III. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
4. člen 
(javni interes) 
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 204/21 – ZOP), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije (Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo v energetsko sanacijo srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj-Objekt B, Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo v energetsko sanacijo Srednje šole Izola, Investicijski program za investicijo v energetsko sanacijo srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj-Objekt B in objekt Srednje šole Izola (vse januar 2021)), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Ocena o upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetska sanacija objekta B Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj in objekta Srednje šole Izola, februar 2021), se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko sanacijo objektov Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 5., 6. ter 7. člena tega akta.
IV. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA 
5. člen 
(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
6. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 7. člena tega akta.
(2) Predmet koncesije koncedenta in koncesionar podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
7. člen 
(območje izvajanja) 
(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v objektih:
a) Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj
– stavba B, Cesta Staneta Žagarja 31
– k.o. 2120 Primskovo
– številka stavbe 33
– parcelne številke 229/1 in 228/2
b) Srednja šola Izola
– Ulica prekomorskih brigad 7, Izola
– k.o. 2626 Izola
– številke stavb 1120, 1122, 2269
– parcelne številke 1305 in 1308.
(2) Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v objektih iz prejšnjega odstavka, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz predhodnega odstavka, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedentov.
(3) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
(4) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenta nabor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšata, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
8. člen 
(čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar upoštevajoč določbo drugega odstavka 71. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
V. FINANCIRANJE 
9. člen 
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti) 
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:
a) sredstev koncesionarja,
b) sredstev koncedentov in
c) sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedentov ali koncesionarja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.
10. člen 
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti) 
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.
(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 
11. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:
a) izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 7. členu tega akta;
b) pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c) izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (na primer vodenje evidenc, obveščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
d) izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
12. člen 
(obveznosti koncedentov) 
Obveznosti koncedentov so zlasti:
a) zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;
b) koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedentov;
c) v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedentov, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
d) v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
13. člen 
(obveznosti uporabnikov objekta) 
Uporabniki objekta imajo zlasti dolžnost:
a) pristopiti k podpisu koncesijske pogodbe kot sopodpisniki;
b) upoštevati navodila koncesionarja in koncedentov in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;
c) v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentoma dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
d) prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedentov oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentoma vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
e) obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja;
f) v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
14. člen 
(druge pravice in obveznosti koncedentov, koncesionarja in uporabnikov objekta) 
Druge pravice in obveznosti koncedentov, koncesionarja in uporabnikov objekta se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
VII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
15. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedenta izbereta koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga vodi Šolski center Kranj.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a) navedbo pravne podlage, vključno s to uredbo;
b) predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c) ime in sedež koncedentov;
d) predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e) začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f) postopek izbire koncesionarja;
g) pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h) kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i) zahteve glede vsebine vlog;
j) pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
k) pogoje za predložitev skupne vloge;
l) merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m) naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n) rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
o) druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev. Za ta namen morajo biti v javni razpis vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:
a) je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
b) ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c) ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:
a) višina prihrankov,
b) obseg ponujenih ukrepov,
c) trajanje koncesijskega razmerja,
d) višina investicije.
(5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedenta določita v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
16. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje direktor Šolskega centra Kranj. Pred izdajo sklepa morajo k sestavi strokovne komisije podati soglasje tudi ravnateljica Srednje šola Izola – Scuola Media Isola.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri člane.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz prejšnjega odstavka, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
17. člen 
(postopek izbire) 
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
a) faza preverjanja usposobljenosti,
b) faza dialoga,
c) ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka Šolski center Kranj izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.
(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedentov. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve (rešitev), ki ustreza(-jo) ciljem in potrebam koncedentov.
(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.
(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme Šolski center Kranj.
(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje svetom zavodov koncedentov.
18. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem skleneta oba koncedneta, pri čemer sta za podpis pooblaščeni direktor Šolskega centra Kranj in ravnateljica Srednje šole Izola.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedenta in koncesionar podrobno uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VIII. PRILAGODITEV RAZMERIJ 
19. člen 
(prilagoditev razmerij) 
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentoma in koncesionarjem.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentoma se uredijo v koncesijski pogodbi.
IX. POROČANJE IN NADZOR 
20. člen 
(dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentoma ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarjev iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
21. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedenta in uporabniki objektov v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
22. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
a) s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b) z odkupom koncesije,
c) z odvzemom koncesije ali
d) s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(uveljavitev) 
(1) Ta akt oba koncedenta sprejmeta v enakem besedilu.
(2) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šolski center Kranj 
Jože Drenovec 
direktor 
Srednja šola Izola 
Adelija Perne 
Ravnateljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti