Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1592. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, stran 5167.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 206/21) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 19. seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Štore, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v Občini Štore.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
(vrsta in trajanje koncesijske dejavnosti) 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih v Občini Štore v predvidenem obsegu 0,28 tima na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Dom Lipa Štore.
Koncesija se podeli v trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
(utemeljitev razlogov za podelitev) 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Celje ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe na območju Občine Štore, in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Dom Lipa Štore. Navedeno izhaja iz odpravka sklepa poslovnega kolegija, št. 308/2022, na katerem je Zdravstveni dom Celje podal soglasje za razpis koncesije za 0,28 programa ambulante na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Dom Lipa Štore zaradi dodatnih 70 mest v Domu Lipa (SKLEP 53-1/3/2022).
Zdravstveni dom Celje je podal strinjanje k podelitvi koncesije.
4. člen 
(splošni pogoji za koncesionarja) 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih v Občini Štore lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
(pooblastilo) 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih v Občini Štore na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila Občine Štore.
6. člen 
(javni razpis) 
Koncesija po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Štore in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se hkrati z javnim razpisom objavi na spletnih straneh Občine Štore ali portalu javnih naročil, pri čemer mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
(dodatni pogoji za koncesionarja) 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja Občina Štore upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge okoliščine in merila glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
(koncesijska odločba in pogodba) 
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli Občina Štore z odločbo o izbiri koncesionarja, na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za zdravje.
Občina Štore in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med Občino Štore in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti izvaja Občina Štore.
Koncesionar mora na zahtevo Občine Štore v roku, ki mu ga ta določi, Občini Štore poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
(odvzem koncesije) 
Občina Štore koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa.
Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen.
14. člen 
(uporaba zakona) 
Za koncesije po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022-1
Štore, dne 28. aprila 2022
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti