Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Št. 352-11/2022 Ob-2280/22, Stran 1418
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana objavlja
javni razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Občina Sežana (v nadaljevanju: razpisnica) razpisuje javni razpis za oddajo v najem okvirno 8 neprofitnih stanovanj na območju Občine Sežana, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe oziroma enočlanska gospodinjstva, in bodo upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2022–2023 na podlagi Končnega seznama upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21; v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Stanovanja so predvidena na lokaciji mesta Sežana.
Lastnik stanovanj je Občina Sežana, s katero bodo tudi sklenjene najemne pogodbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21: uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanj v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, bodo lahko uveljavljali pravico do subvencije najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
Za povprečno veliko enosobno stanovanje v izmeri 29,00 m2, točkovano z 290 točkami, bo znašala povprečna mesečna neprofitna najemnina izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov v višini kot je razvidna iz spodnje tabele:
Obdobje 
Okvirna višina najemnine 
Vrednost točke
Od 1. 4. 2022
110 EUR
3,21 EUR
Od 1. 4. 2023
120 EUR
3,50 EUR
Od 1. aprila 2024 se bo višina neprofitne najemnine letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin kot to določa SZ-1.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let od najemnika, razen najemnika – bivšega imetnika stanovanjske pravice, zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87. člena SZ-1. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa pravilnik, ki ga izda minister, in se najemnina določi v višini tržne najemnine. Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za stanovanje spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.
Poleg najemnine najemnik plačuje tudi individualne stroške, ki odpadejo na stanovanje (dobavljena elektrika, telefon, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje, čiščenje in urejanje skupnih hodnikov in stopnišč, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse in drugo) ter stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske hiše, ki odpadejo na stanovanje (dimnikarske storite, deratizacija, dezinfekcija, in drugo).
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bo upoštevan naslednji površinski normativ oziroma površinski normativ veljaven v času dodelitve stanovanja:
Število članov gospodinjstva
Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine – lista A
1-člansko
od 20 m2 do 30 m2
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
– popolna poslovna sposobnost prosilca;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Sežana;
– da prosilec (v nadaljnjem besedilu lahko tudi: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
– da prosilec ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja (upošteva se tudi vrednost premoženja kupljenega na leasing);
– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu pravilnika in točki 2.2 tega razpisa;
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnih postopkov;
– da prosilec, ki je najemnik oziroma uporabnik bivalne enote v lasti razpisnice, primerno uporablja bivalno enoto, ne povzroča škode lastniku bivalne enote ali škode na skupnih prostorih in napravah ter ima poravnane vse obveznosti iz naslova uporabe oziroma najema bivalne enote.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi, če imajo v občini Sežana prijavljeno začasno prebivališče;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi, če imajo v Občini Sežana večje možnosti za zaposlitev ali če jim je v Občini Sežana zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku;
– ne glede na drugo alineo prejšnjega odstavka, so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO).
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem ne morejo biti:
– prosilci, ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, in niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitnih stroškov sodnih postopkov,
– osebe, ki nezakonito uporabljajo stanovanje ali bivalno enoto v lasti Občine Sežana in ne plačujejo obveznosti za stanovanje oziroma bivalno enoto (uporabnina, skupni in individualni obratovalni stroški).
2.2. Dohodkovni kriteriji
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njegovega gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ne presegajo zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v RS, ki je v navedenem obdobju znašala 1.270,30 EUR.
Maksimalna vrednost je opredeljena v spodnji tabeli:
Velikost gospodinjstva
Meja neto dohodka
1-člansko
90 %
do 1.143,27 EUR
V kolikor obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Finančni upravi RS in ostalih upravljavcih zbirk podatkov, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva in os tale zahtevane podatke predložiti sami za navedeno obdobje ter kopijo dokončne odločbe o odmeri dohodnine za leto 2021 in davčni obračun akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021.
2.3. Premoženje prosilca
Glede lastništva premoženja prosilca se v premoženje ne všteva vrednost poslovnih prostorov in opreme do celotne vrednosti primernega stanovanja, kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec preživlja.
Kolikor gre za prosilca invalida, se ob predložitvi ustreznih dokazil od celotnih dohodkov gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid namenja za nakup določenih pripomočkov, ki jih potrebuje zaradi invalidnosti.
Kolikor gre za žrtev nasilja v družini, ki zaradi nasilja v družini ne more koristiti pravice do solastniškega deleža na stanovanju ali stanovanjski hiši, se obseg stanovanjskega premoženja posebej evidentira in upošteva pri odločitvi najemodajalca o času najema in višini najemnine.
Pojem »drugo premoženje« pod peto alineo prvega odstavka točke 2.1. zadeva vse drugo premoženje v Republiki Sloveniji in v tujini, premično in nepremično, razen stanovanjskega premoženja po tretji alinei 3. člena pravilnika.
Za enočlansko gospodinjstvo vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjega zneska:
Število članov gospodinjstva
Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40 % vrednosti primernega stanovanja
1-člansko
18.489,60 EUR
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 3,21 EUR in površinski normativ, predviden za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.
Pri ugotavljanju vrednosti premoženja prosilca bo upoštevana vrednost nepremičnin po modelu vrednotenja nepremičnin, dostopnem na portalu Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije. Če se prosilec z navedenim vrednotenjem ne strinja, lahko predloži uradno cenitev nepremičnine, opravljeno s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin oziroma sodno zapriseženega cenilca.
2.4. Stalnost bivanja na območju Občine Sežana
Občina Sežana določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja na območju Občine Sežana.
Število točk, do katerih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja, je naslednje:
Stalno bivanje na območju Občine Sežana
Točkovanje
do 10 let
20 točk
nad 10 do 20 let
40 točk
nad 20 do 30 let
80 točk
nad 30 let
100 točk
Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Sežana. Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja, se leta seštevajo.
Iz naslova dodatnega pogoja je možno doseči največ 133 točk, kar je 25 % od seštevka najvišjih vrednosti posameznih točk iz obrazca, ki znaša 530 točk.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.
3.1. Splošne prednostne kategorije prosilcev
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mladi, invalidi, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici v poglavju 3.3.
Točkovno vrednotenje navedenih kriterijev bo opravljeno v skladu s prilogo pravilnika in bo prikazano na obrazcu za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev.
V kategorijo mladi so uvrščeni samski prosilci, ki niso stari več kot 30 let. Za starost 30 let šteje 30 let, dopolnjenih v letu razpisa.
3.2. Dodatne prednostne kategorije prosilcev
Poleg splošnih prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom in 4. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– uvrstitev prosilca na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6/12, sprejete na podlagi Javnega razpisa za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 53/11),
– uvrstitev prosilca na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj objavljeno v Uradnem listu RS, št. 15/17, sprejete na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/16).
Pri dodatnem kriteriju uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih razpisih za neprofitna stanovanja se ne točkuje prosilcev:
– ki so sodelovali na prejšnjem razpisu, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali je bila njihova vloga zavržena in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev;
– ki jim je bilo dodeljeno glede na normative in standarde primerno stanovanje, pa so ga odklonili iz neupravičenih razlogov. Pri prosilcih, ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje.
3.3. Točkovno vrednotenje splošnih in dodatnih prednostnih kategorij
Prednostne kategorije opredeljene v točki 3.1. in 3.2. se točkujejo z naslednjim številom točk:
Prednostne kategorije prosilcev
število točk
1. Mladi (starost prosilca do 30 let)
80
2. Invalidi:
– III., II. in I. kat. inv. in trajna vezanost na uporabo invalidskega vozička ter invalidnost zaradi okvare čuta;
80, 60, 50
3. Prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)
50
4. Žrtve nasilja v družini – upošteva se obdobje treh let pred razpisom
100
5. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
60
Dodatne prednostne kategorije
6. Uvrstitev prosilca na prednostno listo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6/12
120
7. Uvrstitev prosilca na prednostno listo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 15/17
60
8. Stalno bivanje na območju Občine Sežana
– do 10 let
20
– nad 10 do 20 let
40
– nad 20 do 30 let
80
– nad 30 let
100
3.4. Način točkovanja
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se točkujejo tako, kot je navedeno na vlogi za prijavo na javni razpis.
Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, se prednost določi glede na uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na območju Občine Sežana, prosilci, ki so se uvrstili na prednostno listo na prejšnjem razpisu, mladi, invalidi, žrtve nasilja v družini, žrtve vojnega nasilja, prosilci z daljšo delovno dobo. V primeru, da so prosilci prvo opredeljene kategorije še vedno izenačeni, se postopek nadaljuje z naslednjo prednostno kategorijo.
4. Razpisni postopek
4.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem predpisanem obrazcu. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana (soba št. 1), Partizanska cesta 4, Sežana, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure, ob petkih od 8. do 14. ure.
Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani https://sezana.e-obcina.si/ pod zavihkom Novice, objave in obvestila, Javni razpisi, naročila in objave.
4.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), kar znaša 22,60 EUR.
Upravno takso v znesku 22,60 EUR lahko plačajo ob oddaji vloge v sprejemni pisarni (soba št. 1), ali s plačilnim nalogom na podračun št. 0110 0511 0309 136, sklic št. 11 76112-7111002-2022. Dokazilo o plačilu upravne takse (lahko fotokopija) prosilci nalepijo na vlogo.
Taksni zavezanci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah. To so prosilci, ki so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
4.3. Rok za oddajo vloge
Vloge z vsemi prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo Občina Sežana sprejemala do vključno 8. 7. 2022. Prosilci lahko oddajo vloge osebno vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure, ob petkih od 8. do 14. ure v sprejemni pisarni Občine Sežana (soba št. 1) ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana s pripisom – »Javni razpis za stanovanja«. Pravočasne bodo tiste vloge, ki bodo oddane v sprejemni pisarni najkasneje do 8. 7. 2022 ali pa bodo tega dne oddane priporočeno na pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
4.4. Predložitev listinskih dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci obvezno priložiti listine, navedene pod točko 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;
2. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ali dokončno odločbo o odmeri dohodnine za leto 2021, oziroma potrdilo FURS, da ni bil zavezan oddajati dohodninske napovedi, davčni obračun akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021. V dohodek, ki je kriterij za ugotavljanje upravičenosti do neprofitnega stanovanja, se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so določeni z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Za dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine po ZDoh-2, ki niso oproščeni plačila dohodnine: plače, nadomestilo plače, pokojnine, drugi dohodki iz delovnega razmerja, dohodki dijakov in študentov, invalidnina itd.;
3. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
4. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih prosilca ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred letom razpisa, ter dokazila, ki zapisano na izjavi potrjujejo, oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč);
5. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika z ustreznimi dokazili;
6. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu:
opis bivalnih razmer, če je prosilec brezdomec ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas);
dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, nestanovanjskih prostorih;
najemna ali podnajemna pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v letu dni oziroma, da je najemodajalec že podal odpoved;
dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih – potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje;
dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja;
dokazilo o bivanju v hišniškem stanovanju, na katerem je bila pridobljena pravica do bivanja pred letom 1991 in morebitna tožba na izselitev;
prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine – cenitev oziroma vrednost po modelu vrednotenja nepremičnin na Portalu GURS;
7. izjavo, s katero prosilec dovoljuje vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov;
8. kopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta;
9. potrdilo delodajalca o delovni dobi ali potrdilo oziroma izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
10. če je prosilec najemnik bivalne enote v lasti Občine Sežana, dokazilo o poravnanih obveznostih na najemnini in obratovalnih stroških ter rednem plačevanju obveznosti;
11. če je prosilec nezakoniti uporabnik stanovanja v lasti Občine Sežana, dokazilo o poravnanih obveznostih na uporabnini, obratovalnih stroških in sodnih stroških;
12. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja Uradni list RS, št. 25/81 in 65/99) oziroma 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05): zapisnik o točkovanju stanovanja. Če tega zapisnika nima, je zapisnik potrebno naročiti pri pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženemu cenilcu gradbene stroke oziroma fizični osebi, ki je opravila ustrezno izobraževanje ter ima pridobljeno potrdilo, ki dokazuje njeno usposobljenost za točkovanje stanovanj po citiranem pravilniku iz leta 2004;
13. v primeru neprimerne stanovanjske površine – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo;
14. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o kronični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
15. dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
17. dokazilo o nasilju v družini – strokovno mnenje organizacije katere verificirani programi so vključeni v javno mrežo socialno varstvenih programov (npr. centri za socialno delo, materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju;
18. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
19. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);
20. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
21. izjavo o sodelovanju na prejšnjem razpisu;
22. v primeru brezposelnosti: potrdilo o brezposelnosti prosilca (izda Zavod RS za zaposlovanje);
23. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse;
24. druga dokazila, ki jih prosilec uveljavlja skladno z vlogo.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Vsa potrdila, ki so potrebna za ugotavljanje izpolnjevanja splošnih pogojev, razen za katere je s tem razpisom določeno drugače, bo razpisnica skladno z določbami 11.a člena SZ-1 pridobila neposredno iz uradnih evidenc.
Na podlagi dokazil prosilca ter lastne evidence, bo razpisnica preverjala izpolnjevanje pogoja poravnanih obveznosti iz najemnega razmerja.
Razpisnica si pridržuje pravico, da od prosilca zahteva dodatne listine in pojasnila, ki vplivajo na točkovanje po posameznih kriterijih.
Razpisnica k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Strokovna služba Občine Sežana in imenovana komisija mora za najosnovnejšo obravnavo vloge nujno razpolagati z navedenimi obveznimi prilogami (točka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11. Poglavja 4.4. Javnega razpisa).
V primeru, da prosilec navedenih obveznih prilog, katerih ni možno pridobiti po uradni dolžnosti, ne predloži tudi po pozivu k dopolnitvi vloge, bo prosilčeva vloga kot nepopolna zavržena, prosilec pa ne bo uvrščen na prednostno listo.
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ne priloži, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.
5. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnice bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki obstajajo v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših razmer se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo. Seznam upravičencev bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku šest mesecev po zaključku razpisa.
Prosilcem bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Prosilec, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnico. O pritožbi odloči župan Občine Sežana. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi končen seznam upravičencev, ki jim bodo po vrstnem redu dodeljena morebitna razpoložljiva stanovanja po koncu razpisa.
Na končen seznam upravičencev se bo uvrstilo prvih osem prosilcev z doseženim največjim številom točk. Končen seznam upravičencev bo veljaven za obdobje 2022 do 2023, oziroma dokler ne bodo vsem upravičencem, ki se bodo uvrstili na dokončen seznam zagotovljena stanovanja. Občina bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč vrstni red po končnem seznamu upravičencev. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnica ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa, lahko razpisnica postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na Občini Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, soba št. 63, II. nadstropje, med uradnimi urami: ponedeljek od 7.30 do 11. ure, sreda od 7.30 do 11. ure in od 12. do 16. ure, petek od 7.30 do 11. ure, ter na elektronskem naslovu: obcina@sezana.si s pripisom »Javni razpis – neprofitna stanovanja« ali po tel. 05/73-10-100.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti