Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1585. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v Občini Straža, stran 5154.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) v povezavi z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 23. seji dne 14. 4. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v Občini Straža 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (v nadaljevanju: e-oskrba). Varovanje na daljavo ali e-oskrba pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma. Predmet subvencije je mesečni strošek naročnine na storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca.
(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, upravičence, višino in čas trajanja subvencije, pogoje, merila in postopek za pridobitev subvencije.
IZVAJALEC STORITVE 
2. člen 
Izvajalec storitve (e-oskrbe) je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega ministrstva.
UPRAVIČENCI 
3. člen 
(1) Upravičenec do subvencioniranja (e-oskrbe) je občan, ki ima v Občini Straža prijavljeno stalno prebivališče in tudi dejansko prebiva na območju občine.
(2) Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena mora upravičenec izpolnjevati še naslednja pogoja:
– mora biti starejši od 70 let ali bo v letu, v katerem bo zaprosil za subvencijo, dopolnil 70 let,
– dohodek upravičenca, če prebiva sam, ali dohodek upravičenca in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja je nižji od praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada Republike Slovenije za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo.
4. člen 
Upravičenec do subvencije mora poleg pogojev iz prejšnjega člena za prejemanje subvencije izpolnjevati še najmanj en pogoj, naveden pod točko I. in še vsaj en pogoj, naveden pod točko II.:
I. Bivanjske okoliščine:
– da so osebe, ki bivajo same,
– da so osebe, ki bivajo z zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih,
– da so osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan zaradi službenih obveznosti odsotni.
II. Bolezensko stanje:
– da so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– da so invalidne osebe,
– da so osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami ali njihovi svojci (npr. znaki demence),
– da so bolniki po težjem operativnem posegu.
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE, VIŠINA IN TRAJANJE SUBVENCIJE 
5. člen 
(1) Sredstva za subvencioniranje storitve (e-oskrbe) se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine na posebni proračunski postavki in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev v tekočem letu, in sicer po zaporedju prejemanja vlog v tekočem letu.
(2) Upravičencem se mesečno subvencionira storitev socialnega servisa varovanja na daljavo v višini:
– 65 % vrednosti osnovnega paketa mesečno, v kolikor je dohodek upravičenca ali upravičenca in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja nižji od višine praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada Republike Slovenije za enočlansko ali dvočlansko družino.
(3) Subvencija ne more biti višja, kot je mesečni strošek naročnine na storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali za stroške opreme za vzpostavitev storitve.
6. člen 
(1) Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za subvencijo storitve (e-oskrba), ki je objavljena na spletni strani občine in je dostopna v sprejemni pisarni.
(2) V vlogi se opredelijo dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezna dokazila in ostale podrobnosti za izvedbo postopka.
(3) Subvencija se upravičencu dodeli za tekoče proračunsko leto.
(4) O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo.
7. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve in dokazilo o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za subvencijo.
(2) Upravičencu pripada subvencija z dnem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena.
8. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med občino, upravičencem in izvajalcem storitve (e-oskrba). V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice in obveznosti.
9. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali z izvajanjem storitve e-oskrba občino pisno obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe. Če upravičenec ne sporoči sprememb v roku, je to lahko razlog za odstop od pogodbe o dodelitvi subvencije, o čemer občina pisno obvesti upravičenca in izvajalca.
(2) Če je upravičenec prejel subvencijo na podlagi neresničnih navedb, neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. Navedeno ravnanje je razlog nesklenitve oziroma odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, o čemer občina pisno obvesti upravičenca in izvajalca.
10. člen 
Pravica do subvencije storitve (e-oskrba) preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
– odstopa od pogodbe.
11. člen 
(1) Upravičenec do subvencije storitve mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitev.
(2) Če se ob pregledu ugotovi nepravilnosti, se upravičenca pisno pozove k odpravi nepravilnosti in določi rok za odpravo le-teh. Če upravičenec nepravilnosti v roku, ki mu je bil določen, ne odpravi, je to razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-2/2022
Straža, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti