Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1587. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2021, stran 5156.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji dne 5. 5. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Škofljica za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2021.
2. člen 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
PRIHODKI SKUPAJ
13.969.228,00
II. 
ODHODKI SKUPAJ
9.119.034,00
III. 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ TEKOČEGA LETA (I.-II.)
4.850.194,00
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI. 
SPREMEMBE KAPITALSKIH NALOŽB
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ODPLAČILO DOLGA
2.296.024,00
VIII. 
SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU
4.154.169,00
IX. 
NETO ZADOLŽEVANJE
–696.024,00
X. 
NETO FINANCIRANJE
–4.850.194,00
3. člen 
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb je 4.850.194,00 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2022
Škofljica, dne 5. maja 2022
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti