Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1572. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka, stran 5137.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka 
Št. 121-56/2022
Koper, dne 3. maja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi prvega odstavka 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči 
staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem
ob posvojitvi otroka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence, rejence in posvojence v Mestni občini Koper in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratne denarne pomoči.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom, rejništvom ali posvojitvijo otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan oddaje vloge stalno prebivališče v Mestni občini Koper.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Upravičenec do enkratne pomoči je tudi rejnik državljan Republike Slovenije, ki ima na dan namestitve otroka v rejništvo stalno prebivališče v Mestni občini Koper oziroma rejnik, ki v rejništvo sprejme otroka državljana Republike Slovenije, ki ima na dan namestitve v rejništvo stalno prebivališče v Mestni občini Koper.
Upravičenec do enkratne pomoči je tudi posvojitelj državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper.
Pravico do enkratne denarne pomoči po tem odloku lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
Upravičenec, ki prejme denarno pomoč ob rojstvu, namestitvi v rejništvo oziroma posvojitvi otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
Posvojitelj, ki je enkratno pomoč že prejel ob namestitvi posvojenega otroka v rejništvo oziroma ob posvojitvi otroka svojega partnerja, ki je enkratno pomoč že uveljavljal ob rojstvu otroka, ne more uveljavljati pravice do enkratne pomoči po tem odloku.
Rejnik h kateremu je nameščen otrok v rejništvo z začasno odredbo pristojnega organa ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
5. člen 
Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine ter je dostopna v glavni pisarni Mestne občine Koper.
Vloga se lahko vloži v glavni pisarni Mestne občine Koper, pošlje po pošti ali po elektronski pošti.
Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku štirih mesecev od otrokovega rojstva. Če vlogo vloži rejnik ali posvojitelj, začne rok štirih mesecev teči od datuma namestitve otroka v rejništvo ali od datuma posvojitve, ki je naveden na pravnomočni odločbi pristojnega organa o rejništvu ali posvojitvi. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga kot prepozna zavrže.
6. člen 
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka oziroma pravnomočno odločbo pristojnega organa o namestitvi otroka v rejniško družino ali o posvojitvi otroka;
– potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja;
– potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu novorojenca, rejenca oziroma posvojenca in
– dokazilo, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
7. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi občinski upravni organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratne denarne pomoči odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
8. člen 
Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči.
Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe.
9. člen 
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
10. člen 
Višina enkratne denarne pomoči po tem odloku znaša za novorojenca, rejenca in posvojenca v višini 200,00 EUR bruto.
Višino enkratne denarne pomoči lahko s sklepom spremeni župan.
11. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
12. člen 
Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se lahko staršem, rejnikom oziroma posvojiteljem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 3/17).
Vloge, prejete pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo po Odloku o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 3/17).
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-56/2022
Koper, dne 14. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita del figlio, agli affidatari in caso di affidamento e ai genitori adottivi in caso di adozione 
N. 121-56/2022
Capodistria, 3 maggio 2022
Il Sindaco 
comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 aprile 2022, ha approvato il
I L   D E C R E T O
sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita del figlio, agli affidatari in caso di affidamento e ai genitori adottivi in caso di adozione 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il presente decreto disciplina l’erogazione del contributo finanziario una tantum per i neonati, i bambini in affidamento e adottivi nel Comune città di Capodistria, definendo gli aventi diritto e stabilendo le condizioni, la procedura e le modalità di erogazione, come pure l’ammontare del contributo finanziario una tantum.
Articolo 2 
Il contributo finanziario una tantum, assegnato agli aventi diritto, è previsto nel bilancio comunale allo scopo di concedere alla famiglia i mezzi finanziari aggiuntivi necessari a sopperire alle spese connesse alla nascita del figlio, all'affidamento e all'adozione del bambino.
II. AVENTI DIRITTO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM 
Articolo 3 
L’avente diritto al contributo finanziario una tantum è uno dei genitori del neonato a condizione che entrambi, ovvero l’avente diritto ed il neonato, siano cittadini della Repubblica di Slovenia ed abbiano, alla data di nascita del figlio, residenza stabile nel Comune città di Capodistria.
Nel caso in cui i genitori del neonato non convivono, il contributo finanziario una tantum spetta al genitore che effettivamente vive con il bambino, fermi restando i requisiti di cui al comma precedente.
È avente diritto al contributo finanziario una tantum l'affidatario, cittadino della Repubblica di Slovenia, che al momento dell'affidamento del bambino abbia la residenza stabile nel Comune città di Capodistria, ovvero l'affidatario che riceve in affidamento un bambino cittadino della Repubblica di Slovenia che il giorno dell'affidamento abbia la residenza stabile nel Comune città di Capodistria.
É avente diritto al contributo finanziario una tantum il genitore adottivo, cittadino della Repubblica di Slovenia con residenza stabile nel Comune città di Capodistria.
Il diritto al contributo finanziario una tantum può essere rivendicato anche da altra persona – tutore legale del bambino in virtù del decreto rilasciato dall’organo competente, purché siano adempiute le condizioni previste nel primo comma del presente articolo.
Articolo 4 
L'avente diritto al contributo finanziario una tantum che abbia già ricevuto tale contributo in occasione della nascita, dell'affidamento o dell'adozione del bambino in un altro comune, non può esercitare il diritto al contributo previsto dal presente decreto.
Il genitore adottivo che abbia già ricevuto il contributo in occasione dell'affidamento o dell'adozione del bambino del proprio partner, il quale abbia già ricevuto il contributo alla nascita del bambino, non può esercitare il diritto al contributo previsto dal presente decreto.
L'affidatario a cui il bambino viene affidato in base ad una decisione provvisoria dell'organo preposto, non può esercitare il diritto al contributo previsto dal presente decreto.
III. PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM 
Articolo 5 
Il diritto al contributo finanziario una tantum va esercitato presentando per iscritto la richiesta, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Comune città di Capodistria e presso l’Ufficio Protocollo.
Il suddetto modulo va consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune città di Capodistria, inviato per posta oppure tramite posta elettronica.
Saranno ritenute tempestive le richieste pervenute o inviate tramite raccomandata entro quattro mesi dalla nascita del bambino. Se la domanda è presentata da un genitore affidatario o adottivo, il termine di quattro mesi decorre dalla data di affidamento del minore o dalla data di adozione indicata nella decisione finale dell'autorità competente in materia di affido o adozione. Trascorso tale termine, il diritto al contributo una tantum non può più essere esercitato e la richiesta viene respinta.
Articolo 6 
Alla richiesta scritta di cui all’articolo precedente vanno allegati:
– l’estratto dal registro degli atti di nascita ovvero la decisione definitiva dell'organo competente riguardo l'affidamento o l'adozione del bambino;
– il certificato di residenza stabile e di cittadinanza del richiedente ovvero fotocopia del documento d’identità del medesimo;
– Certificato di residenza stabile e di cittadinanza del neonato, del bambino in affidamento o del bambino adottivo nonché
– Fotocopia del documento dal quale si evince il numero di conto corrente bancario del richiedente.
Articolo 7 
La procedura di esercizio del diritto all’erogazione del contributo finanziario una tantum è condotta dall’organo amministrativo comunale preposto agli affari sociali, in conformità alla normativa disciplinante il procedimento amministrativo generale.
Del diritto al contributo finanziario una tantum decide l’organo di cui al comma precedente, tramite rispettiva decisione. Il ricorso alla decisione è consentito entro 15 giorni dalla consegna. In merito al ricorso si esprime il sindaco.
Articolo 8 
L'amministrazione comunale acquisisce d'ufficio dagli atti ufficiali le informazioni necessarie per l'elaborazione della domanda e per la decisione riguardo al diritto all'assistenza finanziaria una tantum.
Il contributo finanziario una tantum viene versato sul conto corrente del richiedente entro 30 giorni dalla data in cui tale decisione diviene definitiva.
Articolo 9 
Ai sensi del presente decreto, il contributo finanziario una tantum non è trasferibile ad un'altra persona fisica o giuridica.
IV. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM 
Articolo 10 
L’ammontare del contributo finanziario una tantum, erogato ai sensi del presente decreto in occasione della nascita del figlio, dell'affido e dell'adozione è di Euro 200,00 lordi.
Il sindaco ha la facoltà di modificare l’entità del contributo finanziario mediante un’apposita delibera.
Articolo 11 
Nel caso si accertasse che l’assegnazione del contributo finanziario sia avvenuta in base a dati non veritieri oppure in difformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, il beneficiario è tenuto a restituire l’ammontare percepito, maggiorato degli interessi legali di mora, maturati dalla data di versamento fino alla data di restituzione.
Articolo 12 
Oltre al contributo finanziario una tantum, erogato in occasione della nascita del figlio, i genitori, gli affidatari o i genitori adottivi, possono ricevere in dono anche un libro, sempre che le disponibilità di bilancio lo consentano.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 13 
Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, cessa di avere valore il Decreto sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita del figlio (Gazzetta ufficiale RS, n. 3/17).
Le richieste pervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto verranno trattate ai sensi del Decreto sull'erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita del figlio (Gazzetta ufficiale RS, n. 3/17).
Articolo 14 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 121-56/2022
Capodistria, 14 aprile 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti