Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Št. 671-0002/2022-201 Ob-2283/22, Stran 1444
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa športa Občine Ravne na Koroškem 2022 objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje nakupa opreme (osnovna sredstva) športnim klubom oziroma društvom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2022 
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva športne klube oziroma društva, ki za svoje delovanje potrebujejo športne rekvizite, oziroma opremo k predložitvi ponudb za sofinanciranje.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora nakupa športne opreme, osnovnih sredstev oziroma rekvizitov, ki jih klub oziroma društvo potrebuje za svoje delovanje.
4. Pogoji za sodelovanju na pozivu:
4.1. Na pozivu lahko sodelujejo:
– športni klubi oziroma društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– ki imajo v zadnjih dveh letih organizirano športno vadbo na območju Občine Ravne na Koroškem,
– ki sodelujejo tudi na državnih tekmovanjih.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj eno leto,
– so se prijavili na razpis LPŠ v Občini Ravne na Koroškem za leto 2022,
– izvajajo športne programe na območju občine in imajo zanje:
1. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
2. izvajajo športne programe, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (dve uri tedensko), 
3. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa, 
4. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški za nakup opreme. 
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu znaša 10.000 €.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi ponudbami za nakup opreme bodo upoštevani predvsem stroški predvidenega nakupa opreme, športnih rekvizitov oziroma osnovnih sredstev.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena glede na zgoraj izpolnjene pogoje ter na podlagi predloženega predračuna za nakup opreme, športnih rekvizitov oziroma osnovnih sredstev po vrsti prispetja. Prijavitelj lahko na javni poziv poda eno prijavo na podlagi katere lahko prejme največ do 3.500 € sredstev. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi vrednotijo glede na finančno konstrukcijo posameznega prijavitelja ter se glede na razpoložljivost sredstev ter potrebna sredstva za nakup procentualno porazdelijo.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in pregled predračunov v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2022.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 13. 5. 2022 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2022.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program športa,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ne odpiraj« »Javni poziv – športna oprema 2022« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti