Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1570. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021, stran 5133.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je občinski svet na 20. redni seji dne 29. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Gornji Petrovci je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto K2/K3 
1
Realizacija 2021 
2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
3.019.695,24 €
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2.711.444,42 €
III. Proračunski presežek (I.-II.)
308.250,82 €
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR
Konto K2/K3 
1
Realizacija 2021 
2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
– €
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
– €
VI. Prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
– €
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
v EUR
Konto K2/K3 
1
Realizacija 2021 
2
VII. Zadolževanje (500)
– €
VIII. Odplačilo dolga (550)
256.244,80 €
IX. Sprememba stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
52.006,02 €
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–256.244,80 €
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–308.250,82 €
XII. Stanje sredstev na računih 
31. 12. 2021 (del 9009 – Splošni sklad 
za drugo)
79.172,24 €
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Gornji Petrovci.
Št. 007-0001/2022-18
Gornji Petrovci, dne 3. maja 2022
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti