Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1579. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2021, stran 5148.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 24. seji dne 3. 5. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Odranci za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2021. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2021 po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
2. člen 
Proračun Občine Odranci za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
V EUR brez centov 
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.953.367
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.379.994
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.171.612
700
Davki na dohodek in dobiček
993.146
703
Davki na premoženje 
122.126
704
Domači davki na blago in storitev
56.340
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
208.382
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
47.218
711
Takse in pristojbine
1.532
712
Denarne kazni
90
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
159.542
72
KAPITALSKI PRIHODKI
19.524
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
19.524
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
553.849
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
191.916
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
361.933
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.205.597
40
TEKOČI ODHODKI
387.761
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
124.060
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.911
402
Izdatki za blago in storitve
232.562
403
Plačila domačih obresti 
2.437
409
Rezerve
7.791
41
TEKOČI TRANSFERI
636.738
410
Subvencije
4.039
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
418.596
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
106.703
413
Drugi tekoči domači transferi
107.400
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
178.494
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
178.494
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.604
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.604
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRIMANJKLJAJ )
747.770
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
534.087
55
ODPLAČILO DOLGA
534.087
550 Odplačilo domačega dolga
534.087
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
213.683
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–534.087
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–747.770
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2021
231.953
3. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 30.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2022.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-24/2022
Odranci, dne 3. maja 2022
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti