Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1540. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1G), stran 4973.

  
Državni svet je na 51. seji 11. 5. 2022, na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in 74. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E     P O S L O V N I K A 
Državnega sveta (PoDS-1G)
1. člen 
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) se v 33.a členu v prvem odstavku črta besedilo »oziroma kadar je to nujno potrebno, ker je odločitev treba sprejeti v krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo državnega sveta«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Predsednik državnega sveta lahko sejo iz prvega odstavka tega člena skliče brez predhodnega posvetovanja s kolegijem, kadar je to nujno potrebno, ker je odločitev treba sprejeti v roku, ki je krajši od sedem dni.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v prvem stavku črta besedilo:
»po posvetovanju s kolegijem, na sejo katerega so vabljeni tudi predsedniki komisij, pri odločitvi o izvedbi seje na daljavo«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen 
V 8. poglavju se naslov 8.5. podpoglavja spremeni tako, da se glasi »8.5. Zapisnik in zvočni zapis seje«.
3. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
Predsednik državnega sveta dodeli pobude in predloge iz 68. člena v obravnavo pristojni komisiji, lahko pa tudi drugim zainteresiranim komisijam.«.
4. člen 
86. člen se spremeni, tako da se glasi:
»86. člen
Če so podani pogoji za odreditev pripora državnega svetnika ali če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti državnemu svetniku, ki se sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ pošlje zahtevo za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka predsedniku državnega sveta.«
5. člen 
Za 86. členom se dodata nova 86.a in 86.b člena, ki se glasita:
»86.a člen 
V primeru, ko je bil državni svetnik priprt ali je bil proti njemu začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, pristojni državni organ nemudoma pošlje predsedniku državnega sveta obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka. Pristojni državni organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega postopka predsedniku državnega sveta tudi tedaj, ko se državni svetnik ni skliceval na imuniteto.
86.b člen 
(1) Zahteva za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka mora vsebovati navedbo, da so podani pogoji za odreditev pripora državnega svetnika ali da so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti državnemu svetniku, ki se sklicuje na imuniteto.
(2) Obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka mora vsebovati navedbo, da je bil državni svetnik priprt ali da je bil proti državnemu svetniku začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let; ali da je bil začet kazenski postopek proti državnemu svetniku, ki se ni skliceval na imuniteto.
(3) Če zahteva oziroma obvestilo ne vsebuje vseh elementov iz prvega ali drugega odstavka tega člena oziroma iz dopisa pristojnega državnega organa ni razvidno, ali gre za zahtevo ali obvestilo, predsednik državnega sveta pristojni državni organ pozove, da ga dopolni.«.
6. člen 
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen
Predsednik državnega sveta zahtevo iz 86. člena tega poslovnika in obvestilo o priporu iz 86.a člena v povezavi z 90. členom tega poslovnika takoj posreduje v obravnavo mandatno-imunitetni komisiji.«.
7. člen 
Za 87. členom se dodata nova 87.a in 87.b člena, ki se glasita:
»87.a člen 
(1) Predsednik državnega sveta z obvestilom o začetku kazenskega postopka iz 86.a člena tega poslovnika seznani interesno skupino, katere član je državni svetnik, na katerega se obvestilo nanaša, in državnega svetnika, na katerega se obvestilo nanaša.
(2) Predsednik državnega sveta, interesna skupina, katere član je državni svetnik, na katerega se obvestilo nanaša, ali državni svetnik, na katerega se obvestilo nanaša, lahko zahtevajo, da obvestilo iz prejšnjega odstavka obravnava državni svet. Zahteva vsebuje razloge za naknadno odločanje državnega sveta o priznanju imunitete. Predsednik državnega sveta svojo zahtevo ali zahtevo interesne skupine ali državnega svetnika ter obvestilo iz prejšnjega odstavka takoj posreduje v obravnavo mandatno-imunitetni komisiji.
87.b člen 
(1) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-imunitetna komisija presodi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje funkcije državnega svetnika. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje funkcije državnega svetnika v primeru, ko namerava pristojni državni organ državnega svetnika pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel.
(2) Mandatno-imunitetna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej utemeljenih razlogov državnemu svetu predlaga, da naknadno prizna imuniteto tudi državnemu svetniku, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma državnemu svetniku, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se ni skliceval na imuniteto. Pri tem upošteva razloge, s katerimi predsednik državnega sveta, interesna skupina ali državni svetnik iz drugega odstavka prejšnjega člena utemeljuje zahtevo za naknadno odločanje državnega sveta o priznanju imunitete.
(3) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-imunitetna komisija ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan državnemu svetniku očitanega kaznivega dejanja in ali je državni svetnik kazensko odgovoren.«.
8. člen 
V 89. členu se v drugem odstavku za besedilom »Državni svet lahko na predlog« doda besedilo »predsednika državnega sveta,«.
9. člen 
V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mandatno-imunitetna komisija v vsakem primeru takoj odloča o zahtevi za dovolitev pripora in o obvestilu o priporu državnega svetnika.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-03-5/2020/43
Ljubljana, dne 11. maja 2022
Alojz Kovšca 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti