Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Št. 603-24/2022/2 Ob-2317/22, Stran 1412
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVa, 123/21, 17/21 in 207/21), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 187/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 52.a člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izgradnjo zbirke e-knjig za domače branje za izposojo v šolskih knjižnicah
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je Izgradnja zbirke e-knjig za domače branje za izposojo v šolskih knjižnicah (v nadaljevanju: zbirke) po vnaprej dogovorjeni ceni ene izposoje vsake od v zbirko uvrščenih e-knjig dokler bodo za ta namen razpoložljiva proračunska sredstva, vendar ne dlje kot do 31. 8. 2026.
Z javnim razpisom ministrstvo vabi prijavitelje, da ponudijo vsaj en naslov iz domačega branja v e-formatu in so ga pripravljeni umestiti na distribucijsko platformo za izposojo e-knjig Biblos, ki bo prilagojena oziroma nadgrajena posebej za šolske knjižnice.
V Sloveniji je namreč le ena distribucijska platforma za izposojo e-knjig, ki je kompatibilna s sistemom COBISS, torej s sistemom v katerem morajo po 39.č členu Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS; št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) voditi in izposojati knjižnično gradivo vse šolske knjižnice – to je Biblos.
Za vsako izbrano e-knjigo bo vnaprej dogovorjena cena ene izposoje te knjige za izposojo preko šolskega Biblosa. Ceno ene izposoje od vsake od prijavljenih e-knjig, ki ne sme presegati 0,33 EUR (vključno z DDV), predlaga prijavitelj, ministrstvo pa presoja njeno ustreznost v skladu s točko 6.3 javnega razpisa.
Izposoja e-knjige je izvršena, ko uporabnik pri izbrani e-knjigi izbere možnost izposoje – pritisk na gumb Izposodi. S tem se e-knjiga zabeleži v sistemu kot izposojena, kar pomeni, da se prenese v uporabniški račun uporabnika, od koder je na voljo za prenos na poljubno elektronsko napravo. Čas izposoje je največ 30 dni; po izteku tega roka se izposojena e-knjiga samodejno zaklene in je ni mogoče več odpreti.
Pogoji izposoje in celotna višina sredstev za izposojo bo opredeljena v pogodbi med izbranim prijaviteljem in Beletrino. Ministrstvo bo v šolskem letu 2022/2023 za izposojo e-knjig zagotovilo sredstva za cca 450.000 izposoj.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis je skupaj z nadgradnjo distribucijske platforme za izposojo e-knjig – Biblos za šolske knjižnice pilotni del projekta Vzpostavljanje modela uvajanja e-knjig v šolske knjižnice.
Drugi del pilotnega projekta je javno naročilo Uporaba distribucijske platforme Biblos za izposojo e-knjig za domače branje.
Javni razpis je namenjen uvajanju e-knjig v šolske knjižnice za domače branje zaradi zagotavljanja sočasnega branja besedil, kar omogoča dopolnjevanje knjižnične zbirke šol z dostopom do besedil v elektronski obliki. Upoštevaje opozorila raziskav in razprave na posvetu o poskusnem uvajanju e-knjig za domače branje v šolske knjižnice, se bo uvajanje e-knjig v šolske knjižnice začelo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovnih šolah in v srednjih šolah.
Cilj tega razpisa je priti do čim bolj celovite in uravnotežene zbirke naslovov za domače branje v e-formatu, ki so jih prijavitelji pripravljeni uvrstiti na distribucijsko platformo Biblos in izposojati po vnaprej dogovorjeni ceni ene izposoje za vsako od v zbirko uvrščenih e-knjig. Domače branje izhaja iz javno veljavnih vzgojno izobraževalnih programov in učnih načrtov, pri čemer gre pri domačem branju za srednje šole tudi za besedila iz izpitnih katalogov za maturo, v osnovnih šolah pa tako za obvezno domače branje, ki je določeno po avtorju kot po naslovu, kot tudi za besedila po izbiri učitelja glede na strokovna priporočila za poučevanje književnosti in besedila iz opusa predpisanega avtorja. Seznama e-knjig za domače branje za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje v osnovnih šolah in v srednjih šolah, ki sta del razpisne dokumentacije kot Priloga 3 in Priloga 4, sta indikativna in ne taksativna.
Po končanem pilotnem projektu v šolskem letu 2022/2023 bo ministrstvo organiziralo konferenco o njegovih rezultatih in nadaljnjih korakih uvajanja e-knjig v šolske knjižnice z možnostjo nadaljevanja projekta pod enakimi pogoji, če bodo zagotovljena proračunska sredstva.
4. Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu predložiti zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnjih navedb in izpolnjevati naslednje pogoje:
1. prijavitelj je registriran za založniško dejavnost oziroma bo v primeru samozaložbe v skladu z 52. členom Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14 in 39/22) vpisal izvajanje te dejavnosti v davčni register;
2. prijavitelj je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt;
3. prijavitelj ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave;
4. prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče;
5. zoper prijavitelja ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini;
6. prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22).
Dokazilo: Izjava s podatki o prijavitelju – Priloga 1.
5. Obveznosti prijavitelja
5.1. Izposoja
Prijavitelj soglaša z izposojo v zbirko sprejetih e-knjig na distribucijski platformi šolski Biblos do porabe tej izposoji namenjenih proračunskih sredstev, če bo podpisana pogodba med ministrstvom in prijaviteljem, v kateri bo dogovorjena tudi cena ene izposoje vsake od v zbirko sprejetih e-knjig ter je pripravljen na tej podlagi podpisati pogodbo o izplačilu po realiziranih izposojah med prijaviteljem in upravljalcem distribucijske platforme šolski Biblos, katere vzorec je del razpisne dokumentacije; dokazilo: Izjava s seznamom ponujenih e-knjig – Priloga 2.
5.2 Tehnične specifikacije
Prijavitelj se obvezuje upoštevati naslednje tehnične specifikacije za pripravo elektronskih knjig:
– Pripraviti in izdelati uredniško pregledane in oblikovane elektronske knjige v EPUB (verzija 2.0.1 ali poznejša verzija) formatu z vsemi potrebnimi vsebinami, metapodatki ter naslovnico v JPG formatu.
– Elektronska knjiga mora vsebovati kolofon z vsemi potrebnimi bibliografskimi podatki kot določa 13. člen Pravilnika o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Uradni list RS, št. 90/07), s svojo mednarodno ISBN oznako za publikacije in svojim CIP zapisom.
– Elektronska knjiga mora biti validirana v brezplačnem programu za validacijo tehnične ustreznosti elektronskih knjig, EPUB-Checker, ki je na voljo za prenos na osebni računalnik na sledečem naslovu: https://www.pagina.gmbh/produkte/epub-checker.
– Rezultati validacije elektronske knjige v programu EPUB-Checker lahko vsebujejo opozorila (warnings), ne smejo pa vsebovati napak (errors).
Dodatni napotki za objavo na platformi Biblos:
– Prijavitelj se obvezuje, da bo vsako elektronsko knjigo opremil z vsemi zahtevanimi metapodatki in tudi s kratkim (do 150 znakov s presledki) in dolgim (do 700 znakov s presledki) vsebinskim opisom.
– Prijavitelj se obvezuje, da bodo vsi vneseni metapodatki o njegovih elektronskih knjigah veljavni in resnični.
Dokazilo: Izjava s seznamom ponujenih e-knjig – Priloga 2.
6. Merila za izbor e-knjig
6.1 Vstopno merilo
Komisija iz prvega odstavka 12. točke bo ocenila le e-knjige, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. Prijavljene e-knjige ustrezajo namenu javnega razpisa, domačemu branju v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovnih šolah in v srednjih šolah;
2. Prijavljene e-knjige, katerih besedilo za domače branje ne sme biti že v celoti objavljeno v učnih gradivih.
E-knjige, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnega odstavka se ocenijo.
6.2 Merila za izbor e-knjig za domače branje
Za izbor e-knjig za domače branje na javnem razpisu se uporabijo naslednja merila:
1. Aktualnost e-knjige
0 do 50 točk
2. Pedagoški aparat 
e-knjige
da – 20 točk
ne – 0 točk
3. Prosta dostopnost besedila e-knjige
Minus tretjina skupno doseženih točk 
po merilih 1 in 2
Največje možno število točk
70 točk
Merilo 1: Aktualnost e-naslova:
Z vidika aktualnosti posamezne e-knjige se bo upoštevalo ali gre za besedila za obvezno domače branje, ki so v učnih načrtih in izpitnih katalogih določena tako po avtorju kot po naslovu, torej najbolj zaželene e-naslove, pri ostalih besedilih, torej besedilih po izbiri učitelja glede na strokovna priporočila za poučevanje književnosti in besedilih iz opusa predpisanega avtorja pa se bo izhajalo iz uravnoteženosti končnega izbora.
Merilo 2: Obstoj pedagoškega aparata e-knjige:
Z vidika pedagoškega aparata se bo upoštevalo, ali ima/bo imela e-knjiga spremno študijo ali podobno, ki razčlenjuje, pojasnjuje in dopolnjuje osnovno delo.
Merilo 3: Prosta dostopnost besedila e-knjige:
Če je besedilo e-knjige prosto dostopno (npr. Wikivir) se odšteje tretjina skupno doseženih točk po merilih 1 in 2.
Največje možno skupno število točk, ki jih lahko dobi posamezna e-knjiga, je 70 točk.
Za presojanje po merilu 6.3 mora posamezna e-knjiga dobiti po merilu 6.2 najmanj 25 točk.
6.3 Merilo za določitev končnega izbora e-knjig
Prijavitelj v obrazcu Izjava s seznamom ponujenih e-knjig – Priloga 2, predlaga ceno ene izposoje vsake od prijavljenih e-knjig, ki pa ne sme presegati več kot 0,33 EUR, vključno z DDV ter druge zahtevane podatke, med katerimi je tudi obseg/ocena obsega e-knjige.
Sprejemljivost predlagane cene ene izposoje e-knjige se določi na podlagi sledečih kriterijev:
1. Zaželenost e-knjige
0 do 20 točk
2. Obseg/ocena obsega e-knjige
0 od 10 točk
Največje možno število točk
30 točk
Z vidika zaželenosti e-knjige se bo upoštevalo predvsem porazdelitev domačega branja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovnih šolah in v srednjih šolah.
Predlagana cena je sprejemljiva, če je e-knjiga po merilu 6.3 dosegla vsaj 15 točk.
Izbrane bodo e-knjige, ki bodo dosegle vsaj 25 točk po merilu 6.2 in vsaj 15 točk po merilu 6.3. do porabe razpoložljivih sredstev za ta razpis po vrstnem redu glede na dosežene točke od zgoraj navzdol po merilu 6.2.
V primeru izbire zadnje knjige, ki še lahko prejme subvencijo in bo dve ali več e-knjig prijaviteljev doseglo enako število točk po merilu 6.2, bo po merilu 6.3 izbrana e-knjiga prijavitelja, ki bo prejela več točk po merilu 1 iz merila 6.2.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo. Komisija nato predlaga ministru v izbor prijavo, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednja uvrščena v skladu z merili iz točke 6.2. in 6.3.
V primeru, da je prijavljenih več e-knjig z istim naslovom, lahko komisija izbere med njimi eno ali več predlaganih e-knjig v skladu z merili iz 6. točke in glede na tehtnosti izdaje, ilustracij, jezikovno posodobljenost ipd.
V primeru načrtovane izdaje e-knjige pa prijavitelj utemelji prednosti v primerjavi z obstoječimi izdajami.
7. Subvencija
Za vsako od v zbirko sprejeto e-knjigo je prijavitelj upravičen do subvencije v višini 500,00 EUR.
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o subvencioniranju.
8. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 100.000,00 EUR. Sredstva so predvidena za leto 2022 na proračunski postavki Učbeniki in učna tehnologija – 483210, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, na projektu 3330-22-0020 – Subvencioniranje priprave učbenikov 2022–2023.
Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
9. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se bo izteklo, ko bodo porabljena vsa za subvencije načrtovana sredstva oziroma najkasneje do 22. 11. 2022.
10. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. avgusta 2022 oziroma do porabe sredstev, pri čemer je rok za oddajo vlog za prvo odpiranje najkasneje do 3. 6. 2022, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje pa najkasneje do 31. 8. 2022.
Datumi posameznih odpiranj vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora so podani v točki 12.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Izgradnja zbirke e-knjig za domače branje za izposojo v šolskih knjižnicah«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene s sklepom. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku iz prvega odstavka te točke, ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določili in pogoji javnega razpisa ter merili za izbor.
Vsi stroški v povezavi z vlogo so breme prijavitelja.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP-1-UPB1 in 177/20), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
12. Datum odpiranja prijav na razpis ter postopek izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Datumi odpiranja vlog:
1. odpiranje – dne 6. 6. 2022 in
2. odpiranje – dne 2. 9. 2022.
Odpiranje prispelih vlog se izvaja v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana v prisotnosti članov komisije in ne bo javno. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja, ali je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je formalno popolna. Komisija o odpiranju vlog in ocenjevanju vlog vodi zapisnik.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce Izjava s podatki o prijavitelju – Priloga 1 in Izjava s seznamom ponujenih e-knjig – Priloga 2.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci ali bodo le-ti spremenjeni, bo vloga zavržena. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge nisi bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osem dni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrstvo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Zavrnjene bodo s sklepom vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo iz 4 točke javnega razpisa,
– prijaviteljev, ki ne bodo soglašali s predvidenimi obveznostmi iz 5 točke javnega razpisa,
– prijaviteljev, katerih e-knjige ne bodo dosegle minimalnega praga točk iz merila 6.2 oziroma 6.3,
– prijaviteljev, katerih e-knjige v skladu z merili 6. točke javnega razpisa ne bodo izbrane zaradi porabe razpoložljivih sredstev.
Prijavljene e-knjige bo ocenjevala komisija v skladu z merili iz točke 6.
Na podlagi predloga komisije minister izda sklep o izbiri e-knjig, obsegu subvencij in ceni ene izposoje posamezne e-knjige ali sklep o zavrnitvi subvencioniranja prijav. Odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev je dokončna. Zoper odločitev je možen upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa ministrstva.
Sklep o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o subvencioniranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri minister prijavitelja pozove k podpisu pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da je uspešno izvedeno javno naročilo Uporaba distribucijske platforme Biblos za oddaljeno izposojo e-knjig za domače branje za projekt: Vzpostavljanje modela uvajanje-knjig v šolske knjižnice. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
Če se po izdanem sklepu o izboru prijavitelja, ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačne odločitve, če bi bilo znano ob izdaji sklepa, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu državne upravo, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pokličete Vesno Čopič na tel. 01/400-52-77 ali pišete na elektronski naslov vesna.copic@gov.si.
15. Informacije o razpisni dokumentaciji za oddajo vloge
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis
– Navodila ponudnikom
– Izjava s podatki o prijavitelju – Priloga 1
– Izjava s seznamom ponujenih e-knjig – Priloga 2
– Indikativni seznam e-knjig za domače branje za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje v osnovnih šolah – Priloga 3
– Indikativni seznam e-knjig za domače branje v srednjih šolah – Priloga 4
– Vzorec pogodbe med ministrstvom in upravičencem – Priloga 5
– Vzorec pogodbe med upravičencem in Beletrino – Priloga 6.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti