Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1571. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2021, stran 5134.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M    Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 
Št. 410-114/2020
Koper, dne 3. maja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. aprila 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
73.868.762
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
56.917.517
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
45.409.463
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
29.666.203
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
14.112.631
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.630.629
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
11.508.054
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.515.984
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
78.147
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
404.607
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
155.549
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
3.353.767
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
10.903.986
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7.837.874
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.066.112
73
PREJETE DONACIJE (730)
205.650
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
205.650
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.123.863
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.252.753
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
871.110
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
717.746
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
258.658
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
459.088
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
71.587.755
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
11.072.602
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.960.393
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
809.345
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.049.049
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
253.815
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
1.000.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
32.701.629
410
SUBVENCIJE
2.429.491
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.570.287
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.809.628
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
15.892.223
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
22.989.714
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
22.989.714
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
4.823.810
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
618.177
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4.205.633
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
2.281.007
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
3.791
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
3.791
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
3.791
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.587.899
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.587.899
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–303.101
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–2.587.899
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–2.281.007
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
14.512.563
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2021 znaša 303.101 € in se pokriva s črpanjem (zmanjšanjem) sredstev na računih občine.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2021, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2021 324.300 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2021 1.000.000 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2021 552.098 EUR
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2021 772.202 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-114/2020
Koper, dne 14. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    I L   C O N T O   C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
N. 410-114/2020
Capodistria, 3 maggio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE) e in conformità all’articolo 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett. 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1415, 80/16 – Sigla: ZIPRS1718, 71/17 – Sigla: ZIPRS1819, 13/18 e 195/20 – Sentenza della CC) e in virtù degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 14 aprile 2022, approva il
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
Articolo 1 
Si approva il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021.
Articolo 2 
Il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021 contiene le entrate, gli introiti, le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti, nonché nel conto finanziario, che comprende:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
73.868.762
ENTRATE CORRENTI (70+71)
56.917.517
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
45.409.463
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
29.666.203
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
14.112.631
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.630.629
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
11.508.054
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE ED ENTRATE PATRIMONIALI
7.515.984
711
TASSE E CONTRIBUTI
78.147
712
MULTE E PENE PECUNIARIE
404.607
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
155.549
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.353.767
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
10.903.986
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
7.837.874
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
3.066.112
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
205.650
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
205.650
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI
5.123.863
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
4.252.753
741
TRASFERIMENTI ERARIALI PROVENIENTI DA BILANCIO STATALE E DA FONTI DEL BILANCIO DELL’UE
871.110
78
ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
717.746
786
ALTRE ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
258.658
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
459.088
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
71.587.755
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
11.072.602
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
4.960.393
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
809.345
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
4.049.049
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
253.815
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
1.000.000
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
32.701.629
410
SOVVENZIONI
2.429.491
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
11.570.287
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON PROFIT
2.809.628
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
15.892.223
42
SPESE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
22.989.714
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
22.989.714
43
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI
4.823.810
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
618.177
432
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI FRUITORI DEL BILANCIO
4.205.633
III.
AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I.–II.)
2.281.007
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
3.791
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
3.791
44
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
3.791
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.587.899
550
RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE
2.587.899
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–303.101
X.
INDEBITAMENTO AL NETTO (VII.-VIII.)
–2.587.899
XI.
FINANZIAMENTO AL NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–2.281.007
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE
14.512.563
La somma eccedente delle entrate e degli altri introiti sulle uscite e le altre spese in base al Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021 ammonta a 303.101 € e rappresenta la modifica dello stato dei fondi sui conti del Comune.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria che riflette i seguenti valori:
– Saldo del Fondo di riserva in data 1° gennaio 2021 324.300 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2021 1.000.000 EUR
– Utilizzo dei mezzi del Fondo di riserva nell’anno 2021 552.098 EUR
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2021 772.202 EUR.
Articolo 4 
Il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021 si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-114/2020
Capodistria, 3 maggio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti