Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Št. 122-24/2022 Ob-2282/22, Stran 1423
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in Sklepa o začetku postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje v letu 2022, št. 122-24/2022 z dne 4. 5. 2022, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje v letu 2022 
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2022.
Prednostno bo sofinanciran projekt, katerega cilj bo usmerjen v nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v MOC in posledično v zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v MOC.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOC in so vpisane v razvid humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in so registrirane v MOC najmanj pet let (na dan oddaje predloga),
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (najmanj pet redno zaposlenih delavcev), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– imajo izdelano realno financiranje prijavljenega projekta,
– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to ali so njeni člani ali ne,
– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in
– na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj pet let.
Vlagatelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in reference že izvedenih projektov s področja humanitarne dejavnosti. Navedeno vlagatelj izkazuje z vsaj enim projektom z omenjenega področja, financiranim iz slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2021 in s tem da je imel v letu 2021 najmanj 60.000 EUR finančnega prihodka iz naslova pridobljenih donacij.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim vlagateljem, ki v letu 2022 niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC oziroma so v postopku izbora. Vlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in tisti vlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani vlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta.
III. Merila za izbor projektov
Predlogi projektov vlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
Mestna občina Celje bo z vlagateljem, ki bo zbral najvišje število točk, sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da dva ali več vlagateljev dosežeta enako število točk, ima prednost tisti vlagatelj, ki zagotavlja večji delež lastnih sredstev.
IV. Vrednost sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 30.000 EUR kot določa Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21).
MOC bo sredstva za sofinanciranje projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, izbranim izvajalcem nakazovala na naslednji način:
– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter
– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena do 31. decembra 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna občin, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno na obrazcu »prijava na javni razpis«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Vlagatelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, mora le-ta biti oddan v zaprti ovojnici, skladno s VII. točko besedila javnega razpisa in dodatnim pripisom (umik ali dopolnitev ali sprememba).
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 27. maja 2022 (datum poštnega žiga).
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim – 2022«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu ter
– da je poslana v roku in na način, ki je določen v besedilu javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila strokovna komisija, imenovana s Sklepom o začetku postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje v letu 2022, št. 122-24/2022 z dne 4. 5. 2022 (v nadaljevanju: sklep župana MOC). Odpiranje prijav bo v roku osmih dni od končnega roka za oddajo prijav. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnosti MOC, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih vlagateljev, ki:
– ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. in VII. besedila javnega razpisa,
– ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v pozivu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih vlagateljev, ki:
– ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo strokovna komisija, imenovana s sklepom župana MOC, zaključila svoje delo, najkasneje pa v 14 dneh od izteka roka za dopolnitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani izvajalci dobijo na tel. 03/42-65-888, pri Branki Lazarevič, preko e-pošte na naslov: branka.lazarevic@celje.si ali v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti, na tel. 03/42-65-860.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti