Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1573. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper, stran 5140.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper 
Št. 600-12/2007
Koper, dne 3. maja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21), 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 14. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper (Uradne objave, št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS, št. 40/07 in 39/10) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
Vrtec izvaja vzgojno delo po veljavnih programih za predšolske otroke in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami v skladu z zakonom in posamičnimi ter splošnimi akti ustanovitelja.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 5. člena odloka se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za izvajanje programa in prilagojenega programa za predšolske otroke na različnih lokacijah, se v okviru vrtca organizirajo naslednje enote:«
Peta alineja prvega odstavka 5. člena odloka se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– Enota Bertoki – Cicikorak, Koper, Cesta borcev 8F«.
3. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-12/2007
Koper, dne 14. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Capodistria 
N. 600-12/2007
Capodistria, 3 maggio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
In virtù dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS – ex, n. 12/91, Gazzetta Ufficiale della RS/I, n. 17/91 – ZUDE, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Sentenza CC, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 16/07 – testo consolidato ufficiale, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – ret., 65/09 – ret., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Sentenza CC, 47/15, 46/16, 49/16 – rev., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21), dell’articolo 14 della Legge sul trattamento precoce integrato dei bambini in età prescolare con bisogni speciali (Gazzetta Ufficiale RS, n. 41/17) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria, nella seduta del 14 aprile 2022, ha approvato
I L   D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Capodistria 
Articolo 1 
Nel Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn 24/98, 24/00, e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 40/07 e 39/10) dopo l'articolo 2 si aggiunge un nuovo articolo 2a che recita come segue:
»Articolo 2.a 
L'asilo svolge attività educative secondo i programmi in vigore per bambini in età prescolare e programmi adeguati ai bambini in età prescolare con bisogni particolari, in conformità alla legge, ai singoli atti e agli atti generali dell'ente fondatore.«
Articolo 2 
Il testo del primo comma dell'Articolo 5 del Decreto si sostituisce con il seguente testo:
»Per lo svolgimento del programma e del programma adattato per bambini in età prescolare sul territorio, l'organizzazione dell'asilo si articola nelle seguenti unità:«
Il quinto alinea del primo comma dell'Articolo 5 si sostituisce con il seguente testo:
»– Unità di Bertocchi – Cicikorak, Capodistria, Strada dei combattenti 8F«.
Articolo 3 
Tutte le rimanenti disposizioni del decreto rimangono invariate.
Articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 600-12/2007
Capodistria, 14 aprile 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti