Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Ob-2294/22, Stran 1431
Svet zavoda Osnovne šole Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna, na podlagi sklepa 2. seje razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21): v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Kandidat/kandidatka za ravnatelja zavoda mora izpolnjevati pogoj iz 99. in 100. člena ZOFVI.
Predvideni začetek dela bo 30. 12. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja šole za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/kandidatka pisno pozvan/pozvana, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/prejele v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mirna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti