Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

716. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

761. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica
762. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Sklepi

717. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kuala Lumpurju, v Maleziji
718. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kuala Lumpurju, v Maleziji
719. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Helsingborgu
720. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Helsingborgu
721. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Toruńu
722. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Toruńu
763. Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
764. Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
765. Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Drugi akti

723. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
724. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
725. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
726. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
727. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
728. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

729. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
730. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
731. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
732. Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Projektant/projektantka spravila lesa z gozdarsko žičnico
733. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
767. Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja
768. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu

USTAVNO SODIŠČE

734. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

BANKA SLOVENIJE

735. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij

SODNI SVET

736. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

737. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
738. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

739. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

OBČINE

Bovec

740. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022

Črnomelj

741. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj

Dravograd

742. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2022
743. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

744. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

745. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022
746. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2023
747. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci

Kamnik

748. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2

Kobarid

749. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Ljubljana

750. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
751. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Medvode

752. Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Murska Sobota

753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1

Ribnica

754. Pravilnik o sofinanciranju projektov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije gospodinjstev v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

755. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9)

Sevnica

756. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborata ekonomike

Šmarje pri Jelšah

757. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Trebnje

758. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun občinske takse za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnega mesta v Občini Trebnje

Tržič

759. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ROČ 08 Ročevnica – Na jasi III
760. Odlok o priznanjih Občine Tržič

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost