Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1812/22, Stran 1015
Svet Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa 3. seje Sveta zavoda, sprejetega dne 11. 3. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice
Srednje zdravstvene šole Murska Sobota 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z originalnimi dokazili oziroma overovljenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ter iz evidence izbrisanih obsodb zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis. Po končanem postopku bodo kandidati/-ke o izbiri in imenovanju ravnatelja obveščeni v zakonitem roku.
Nepopolne vloge, prepozno prispele vloge in vloge z neoriginalnimi oziroma neoverovljenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev, bodo izločene iz postopka.
Svet Srednje zdravstvene šole Murska Sobota 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti