Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Št. 354-2/2022 O608 Ob-1763/22, Stran 973
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16, 11/22) in določil Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis 
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav (MKČN) za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško v letu 2022 
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v mestni občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško,
– društva s sedežem v mestni mestni občini Krško, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega kanalizacijskega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 150. člena Gradbenega zakona (GZ-1) uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 150. člena Gradbenega zakona (GZ-1) uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12, 84/13 in 125/21) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Mestni občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Krško – delno) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (naselja: Brege, Dolenja vas – delno, Krško – delno, Kremen – delno, Leskovec pri Krškem – delno, Libna, Stari Grad, Žadovinek) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
– za ostala naselja na območju mestne občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
Podrobnejša merila so prikazana v Prilogi 2.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Krško za leto 2022, pod proračunsko postavko 4050 – Kanalizacija in čistilne naprave, v višini 89.500,00 EUR.
Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v okvirni višini 44.500,00 EUR,
– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 45.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2019 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 150. člena Gradbenega zakona (GZ-1), uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne kanalizacijske priključke za stanovanjske objekte so:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …),
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal, zemeljska dela, strojna dela, montažna dela, geodetski posnetek kanalizacijskega priključka, nadzor koncesionarja gospodarske javne službe).
Znesek upravičenih stroškov za individualne hišne kanalizacijske priključke za stanovanjske objekte se izračuna na naslednji način:
– izvedba priključnega kanala največ 29,00 EUR/m1 (z DDV),
– izvedba revizijskega jaška največ 210,00 EUR/kom (z DDV).
Praznjenje greznice za potrebe gradnje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in vzpostavitev površine nad individualnim hišnim kanalizacijskim priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso upravičeni stroški in ne bodo predmet sofinanciranja.
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za stanovanjske objekte je nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalne višine upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija vključno z vlogo bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani Mestne občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko 'Obvestila in objave/Javni razpisi in objave'.
Po predhodnem dogovoru na tel. 07/498-13-77 ali e-pošti bostjan.kozole@krsko.si se razpisno dokumentacijo pošlje tudi na dogovorjeni naslov.
Vloge bo možno prevzeti tudi osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje).
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili po pošti na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje).
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav, št. 354-2/2022 O608«. Na prvi strani kuverte morajo biti navedeni še ime in priimek ter naslov vlagatelja.
Vloge bomo sprejemali od prvega delovnega dne v mesecu aprilu ter najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru oziroma do porabe sredstev.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge prvič odpirala in obravnavala v mesecu maju ter nato naprej enkrat mesečno vsako prvo delovno sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Vse prejete vloge bodo obravnavane po časovnem zaporedju prispetja vloge.
V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge:
a) Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.
b) Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.
V primeru, da bo več vlog s priloženim potrdilom o udeležbi na delavnici (za MKČN), se bodo te vloge obravnavale glede na datum potrdila o plačanem računu opravljene storitve.
V primeru, da bo več vlog (za hišne priključke, za MKČN) z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 30. dan od podpisa te pogodbe.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Mestne občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti