Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1780/22, Stran 1012
Svet zavoda Glasbene šole Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož,na podlagi sklepa št. 6 iz zapisnika seje Sveta zavoda Glasbene šole Ormož št. 013-4/2022-1 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi; nazivu; opravljenem strokovnem izpitu; opravljenem ravnateljskem izpitu – če kandidat/-ka ravnateljskega izpita nima in bo imenovan/-a, si ga bo moral/-a pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata; delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – najmanj 5 let delovnih izkušenj, naziv svetnik ali svetovalec ali 5 let mentor; originalno dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti; originalno dokazilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku. Dokazilo o nekaznovanosti in dokazilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni.).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev s programom vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratkim življenjepisom pošljite do 26. 3. 2022 na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti