Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Št. SKS/986/22 Ob-1813/22, Stran 984
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., ki ga zastopa direktor Sandi Grčar, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Poslovnega načrta družbe za leto 2022 in sklepa kolegija z dne 15. 3. 2022 objavlja
javni razpis 
za prodajo priključka za traktor – traktorska roka mulčer FERRI TSE 50 z javnim zbiranjem ponudb 
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je priključek za traktor – traktorska roka mulčer FERRI TSE 50.
Podatki:
Naziv: FERRI TSE 50
Leto: 2001
Največja dovoljena masa (kg): 1120
Največji dovoljeni tlak.
Izhodiščna cena 1.700,00 EUR brez DDV in 2.074,00 EUR z DDV (cena temelji na cenitvenem poročilu družbe ZIMAT d.o.o., Obrezija 17, 1411 Izlake, z dne 11. 2. 2022.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje oziroma vsakršna odgovornost prodajalca iz naslova stanja priključka za traktor je izključena. Kupec je seznanjen s tem, da je bil priključek za traktor namenjen izvajanju gospodarskih javnih služb in je temu primerno ohranjen.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve kupoprodajne pogodbe plača kupec.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 4. 4. 2022 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za traktorski priključek, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. ali 6100 0000 9818881, odprt pri DH in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji traktorskega priključka je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani prodajalca www.komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe, medtem, ko kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine mora biti najkasneje do 4. 4. 2022),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 100 EUR.
Za izklicno ceno vrednost se določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe, šteje že vplačana varščina v postopku zbiranja ponudb.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo po e-pošti na naslov eposlovanje@komunala-zagorje.si do dne 5. 4. 2022 do 10. ure. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani prodajalca www.komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 5. 4. 2022 ob 10.20.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu RS. Prevzem priključka za traktor je mogoč takoj po podpisu prodajne pogodbe in plačilom kupnine.
Ogled in preizkus priključka za traktor lahko interesenti opravijo po predhodnem dogovoru z Milanom Fakinom (tel. 03/566-77-04, gsm 040/639-936), prav tako pri njem dobijo tudi vsa pojasnila v zvezi z razpisom.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti