Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1757/22, Stran 1005
Na podlagi 23. in 24. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. z dne 25. 8. 2016, Sklepa Sveta ustanoviteljev z dne 28. 1. 2022 in Sklepa Nadzornega sveta z dne 8. 3. 2022, Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu ali magisterij stroke po bolonjskem študijskem programu katerekoli smeri,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje.
K prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis,
– dokazilo o državljanstvu RS,
– dokazilo o izobrazbi (overjeno fotokopijo diplome),
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, vrsto dela in stopnjo zahtevnosti del),
– program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga ministrstvo za pravosodje),
– izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora; 
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved; 
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. 
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za določen čas, za mandatno dobo štirih let, za polni delovni čas. Z izbranim kandidatom se sklene individualna pogodba o zaposlitvi.
Upoštevane bodo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja (vse v slovenskem jeziku), ki bodo prispele najkasneje do 15. 4. 2022, na naslov: Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka za prijave na razpis.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti