Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1800/22, Stran 1014
Svet zavoda Osnovne šole Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21); v nadaljevanju ZOFVI ter 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in sklepa 4. redne seje Sveta zavoda z dne 7. 3. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI. Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da je izpit pridobljen),
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto ali vročena v tajništvu šole v delovnem času tajništva.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarjeta 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti