Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Št. 410-0027/2022-3 Ob-1776/22, Stran 981
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov nevladnih organizacij s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 12/18 in 22/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/21) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa, Občina Divača objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2022, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva – namenjena za sofinanciranje letnih programov nevladnih organizacij, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– predstavitev in promocija dejavnosti nevladne organizacije ter območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– izobraževalne vsebine,
– materialnih stroškov vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi nevladnih organizacij,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so nevladne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi Zakona o društvih ali Zakona o nevladnih organizacijah ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja, gozdarstva, lovstva ali ribištva opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2022 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 6.000,00 EUR.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je ponedeljek, 30. 5. 2022.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača za leto 2022«. Vloga mora biti čitljivo izpolnjena, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazložitve k javnemu razpisu, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila, se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – Nevladne organizacije s področja kmetijstva, podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva – leto 2022«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva oddaje vloge. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
1. Število članov iz Občine Divača
št. točk
Do pet članov
3
Od šest do deset članov
4
Od enajst do petnajst članov
6
Od šestnajst do dvajset članov 
8
Nad enaindvajset članov 
10
Število mladih članov od 15–29 leta
do 5 mladih – dodatna 1 točka 
nad 5 mladih – dodatni 2 točki
Če ima nevladna organizacija sedež v Občini Divača je upravičena do dodatnih
20
2. Izobraževanje
št. točk
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … na območju Občine Divača
8 točk/aktivnost v primeru organizacije
4 točke/aktivnost v primeru so-organizacije
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … izven območja Občine Divača
4 točke/aktivnost v primeru organizacije
2 točki/aktivnost v primeru so-organizacije
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v državi
2 točki/na člana iz Občine Divača
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v tujini
4 točke/na člana iz Občine Divača
*Opomba: Dodelijo se točke samo za člansko v eni nevladni organizaciji. V kolikor je udeleženec član večjih nevladnih organizacij se točke med nevladnimi organizacijami katerih član je udeleženec, sorazmerno porazdelijo.
3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti
št. točk
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...) – minimalna naklada 100 izvodov
1 točka/promocijo
Predstavitev občine in organizacije na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnosti v Sloveniji
1 točka/na udeleženca dogodka
Predstavitev občine in organizacije na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnosti v tujini
2 točki/na udeleženca dogodka
4. Prireditve
št. točk
Organizacija prireditve v Občini Divača
6 točk/prireditev
Sodelovanje na prireditvi v Občini Divača
3 točke/prireditev
Sodelovanje na prireditvi izven Občine Divača
1 točka/prireditev
5. Izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnostih kot so:
št. točk
Izvedba in sodelovanje pri prikazu običajev, tekmovanja, ocenjevanju, degustaciji ipd.
do 4 točke/aktivnost:
4 točke/mednarodni značaj
3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točka/lokalni značaj
6. Druge aktivnosti
št. točk
Izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Divača
od 0 do 10 točk/aktivnost
Aktivnost nevladne organizacije
od 0 do 10 točk/program organizacije
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti