Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1773/22, Stran 1010
Svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica na podlagi sklepa, sprejetega na 3. redni seji dne 10. 3. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti:
– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
– imeti opravljen ravnateljski izpit;
– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Za ravnatelja/-co je lahko imenovana tudi kandidat/-ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil najkasneje v enem letu od pričetka mandata.
Predviden začetek dela bo 1. 11. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o najmanj 5 letih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Prijavo pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« 
Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti