Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1844/22, Stran 1016
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22), 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP) in 17. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr., 23/17 in 30/19) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
direktorja 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
1. Za direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna.
2. Prijava mora vsebovati:
– kopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu;
– navedbo in opis delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna,
b) da za namen postopka javnega natečaja izrecno dovoljuje Skladu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat v pridobitev podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila,
c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
Nepopolne in prepozne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Prijava naj vsebuje tudi:
– življenjepis v Europass obliki in
– vizijo delovanja in razvoja Sklada.
3. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta Sklada.
4. Direktor bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
5. Direktor bo delo opravljal v prostorih Sklada v Ljubljani.
6. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – direktor« na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni, pri čemer se za začetek roka vzame prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: natecaj@sklad-kadri.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vloga, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem organa.
Če je vloga poslana po pošti (npr. priporočeno), se šteje za pravočasno, če je možno izkazati dan oddaje priporočene poštne pošiljke do izteka 15-dnevnega roka za prijavo.
7. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 8 dni od imenovanja direktorja.
8. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 01/472-09-90 (kontaktna oseba Marija Leustek).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti