Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, stran 2035.

  
Na podlagi 1. točke 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije 
1. člen 
V Pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08 in 7/11) se v 5. členu v petem odstavku črta drugi stavek.
V šestem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če se kandidat pripravljalnega seminarja ne udeleži, se mu že plačani stroški ne vrnejo, razen če po postopku in pod pogoji, ki jih za odstop od izpita določa 19. člen tega pravilnika, izkaže, da se seminarja ni udeležil iz upravičenega razloga.«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Če kandidat uspešno opravi pisni del izpita z vseh področij, lahko pristopi k ustnemu delu izpita. Predsednik komisije seznani kandidata z rezultati pisnega dela izpita pred pristopom na ustni del izpita.«.
3. člen 
V 13. členu se v drugem odstavku besedilo »za preostali dve pa uspešno« nadomesti z besedilom »vendar pa doseže več kot 50 točk, za preostali dve pa je ocenjen uspešno«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
4. člen 
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidat opravi ustni izpit, če so vsa področja (A, B in C) ocenjena kot uspešna.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku v prvem stavku besedilo »podpišeta minister in« nadomesti z besedo »podpiše«. V drugem stavku se črta besedilo »za opravljanje funkcije upravitelja na razglasitvi iz 16. člena tega pravilnika«.
6. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če kandidat na dan izpita brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.«.
V drugem odstavku se za besedilom »pisne obrazložitve« doda besedilo »in predloženih dokazil«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji pika nadomesti z vejico. Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– odsotnost zaradi starševskega dopusta in podobno.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Kandidati, ki so ministrstvu poslali prijavo za opravljanje izpita do uveljavitve tega pravilnika, opravljajo izpit po določbah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08 in 7/11).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-107/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2022-2030-0003
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti