Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1771/22, Stran 1009
Na podlagi sklepa sveta šole z dne 10. 3. 2022 Svet Osnovne šole Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 15/17 – Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost z Ministrstva za pravosodje ter potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku), pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, priloži naj tudi kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Mengeš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti