Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1779/22, Stran 1011
Svet zavoda JZ Glasbena šola Laško – Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, na podlagi sklepa, sprejetega na 7. redni sveta zavoda dne 23. 2. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 – Zvaj, 123/21 in 172/21, 207/21, v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 11. 12. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o pridobljenem nazivu,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. V kolikor ga v tem času ne pridobi, mu po zakonu preneha mandat ravnatelja;
– delovni življenjepis s kompetencami,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,
pošlje kandidat do vključno 26. 3. 2022 v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda 
JZ Glasbena šola Laško – Radeče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti