Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1762/22, Stran 1007
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu na podlagi sklepa 3. redne seje sveta zavoda z dne 7. 3. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju besedila: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku);
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor;
– ima opravljen ravnateljski izpit (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija),
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
pošljite priporočeno po pošti v 10 dneh po objavi razpisa na naslov OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, Svet zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj/ravnateljica – Ne odpiraj!«.
Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kratek življenjepis.
V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/ka pisno pozvan/a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo oddane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti