Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Št. 4300-1/2022/2 Ob-1827/22, Stran 906
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije v letu 2022 
1. Pravna podlaga: Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, v nadaljevanju: ZJF), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020, str 3.), v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU, Shema pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II; trajanje sheme: 31. 12. 2023), Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020) zadnjič spremenjen s Šesto spremembo začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C 473 z dne 24. 11. 2021) v nadaljevanju: Začasni okvir), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT, in 206/21 – ZDUPŠOP), Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), Program izvajanja finančnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-21/2020/77 z dne 1. 2. 2022.
2. Ime oziroma naziv in sedež proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen tega javnega razpisa je izboljšanje letalske povezljivosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) z evropskimi in tretjimi državami.
Cilj je ohraniti obstoječe in spodbuditi vzpostavitev novih rednih mednarodnih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Slovenijo.
Zaradi posledic epidemije virusa Covid-19 je bil, in je še vedno, letalski promet v Evropi in po svetu močno omejen, enako velja za Slovenijo. Po podatkih Eurostata je v letu 2020 znašal upad potniškega prometa v Sloveniji v primerjavi z letom 2019 – 83,3 % (povprečje EU – 73,3 %), s čemer je zabeležila največji upad med vsemi EU državami.1
1 vir: Eurostat (online data code: avia_paoc)
Obseg letenja tujih letalskih prevoznikov v in iz Slovenije je bil v času od nastopa epidemije Covid-19 do danes odvisen predvsem od sproščanja omejitev pri prehodih meja in drugih restriktivnih ukrepov v posameznih državah glede na epidemiološko sliko receptivnega in emitivnih trgov, s tem pa je močno povezano tudi povpraševanje po letih. V Sloveniji še vedno nimamo nacionalnega letalskega prevoznika, kar je še dodaten razlog, da se soočamo s počasnim okrevanjem letalskega potniškega prometa.
Turistični tokovi so bili v času prepovedi opravljanja letalskih letov povsem zaustavljeni, po ponovni postopni vzpostavitvi prometa pa znatno okrnjeni. Letalski prevozniki so se v letih 2020 in 2021 le postopoma vračali na mednarodno letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.
Okrevanje letalskega prometa je postopno. Po podatkih IATA (Mednarodno združenje zračnega prometa) smo novembra 2021 v Evropi imeli 75 % letov iz leta 2019, a le 54 % destinacij. Nič boljša ni situacija v Sloveniji. V Slovenijo je leta 2019 redno letelo 17 tujih prevoznikov, nekateri tudi več krat tedensko na več različnih linijah. To število je po začetku epidemije začelo upadati in doseglo najnižjo vrednost oktobra 2020, ko jih je letelo le še 6.
V Sloveniji se dodatno soočamo z edinstveno situacijo izgube dolgoletnega nacionalnega letalskega prevoznika Adrie Airways v letu 2019, ki je prepeljal približno polovico vseh potnikov na ljubljanskem letališču. Slovenija je tako v letalskem potniškem prometu postala povsem odvisna od tujih letalskih prevoznikov.
V letu 2021 se je število linij in prepeljanih potnikov izboljšalo, še vedno pa je ohranitev letalskih linij odvisna od številnih omejitev in tudi od državne pomoči. V Sloveniji želimo omogočiti vzpostavitev 22 destinacij v poletni sezoni v letu 2022 in preprečiti zmanjšanje letov zaradi številnih omejitev, ki so posledica Covid situacije.
Slovenija je kot malo, odprto gospodarstvo močno izvozno usmerjena, saj nacionalni trg z dobrima 2 milijonoma prebivalcev ne omogoča zadostne domače potrošnje. Slovensko gospodarstvo je zato v pretežni meri odvisno od mednarodne trgovine kakor tudi od izvoza potovanj, zato je Slovenija močno podvržena vsaki spremembi poslovnega gibanja s strani tujih držav partneric. Mednarodni letalski promet in mednarodna povezljivost slovenskega gospodarstva ima za Slovenijo splošni gospodarski pomen, saj pomembno vpliva na razvoj gospodarstva celotnega območja Slovenije, ne zgolj turizma.
Letalski prevozi povezujejo Slovenijo z mednarodnim poslovnim okoljem in omogočajo turistični pretok potnikov predvsem iz evropskih in drugih oddaljenih trgov. Zato je za Slovenijo vitalnega gospodarskega pomena, da obdrži redne letalske linije do najpomembnejših evropskih središč in do strateških tujih trgov, kot so Nemčija, Francija, Benelux, Švica in Velika Britanija, ter jugo-vzhodni del Balkana, poleg teh pa tudi do drugih tujih trgov. Povezavo z navedenimi destinacijami trenutno omogočajo le tuji letalski prevozniki, ki pa zaradi močnega upada letalskega potniškega prometa, nimajo interesa za dvig frekvenc letov.
Turistična in transportna panoga, zlasti letalski promet, sta v okviru epidemije Covid-19 med najbolj prizadetimi panogami na svetovni ravni. Letalski prevozi so ključni za zagon turistične dejavnosti. Za Slovenijo je turizem ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog, saj je do sedaj ustvarjala več kot 12 % slovenskega bruto domačega proizvoda. Slovenski turizem je v pretežni meri odvisen od potovanj tujih turistov, ki so pred pandemijo Covid-19 ustvarili kar 75 % vseh turističnih prihodov in 72 % prenočitev v Sloveniji.
Po močnem upadu turističnega prometa v letu 2020 (49 % delež prihodov glede na leto 2019 in 58 % delež nočitev glede na leto 2019), je sicer slovenski turizem reševal domači gost. Upad tujih gostov, med temi tudi letalskih, je bil precejšen.
Podatki prihodov in prenočitev v slovenskem turizmu od januarja do novembra 2021 so boljši kot v letu 2020, vendar še vedno bistveno pod ravnijo iz leta 2019. V obdobju od januarja do novembra 2021 smo zabeležili za 37 % manj turističnih prihodov in za 30 % manj turističnih prenočitev kot v istem obdobju leta 2019. Do konca novembra je zabeleženih 3,7 milijonov prihodov turistov in 10,5 milijonov turističnih prenočitev, oziroma za 21,4 % več turističnih prihodov in za 14,8 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani. Od tega so tuji gostje ustvarili 1,7 milijonov turističnih prihodov (47,2 %) in 4,5 milijonov prenočitev (43,6 %), to je za 44,4 % več turističnih prihodov in za 37,7 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju 2020. Domači gostje so v tem obdobju ustvarili 1,9 milijonov turističnih prihodov (52,8 % vseh) in 5,9 milijonov turističnih prenočitev (56,4 % vseh), kar predstavlja 6,2 % več turističnih prihodov in 1,7 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani.
V letu 2021 znaša vrednost izvoza potovanj 1,5 milijarde evrov, kar je za 25,7 % več kot v istem obdobju leta 2020, a še vseeno kar 47 % manj kot v letu 2019, ko je vrednost izvoza potovanj znašala 2,8 milijarde evrov.
Z razvojnega vidika Slovenije ima celovit prometni sistem vključno z zračnim prometom, ključno vlogo za gospodarsko vpetost v mednarodni prostor in še zlasti za spodbujanje turističnih prihodov v Slovenijo.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih imajo letalski prevozniki s tem, da zagotovijo lete in pripeljejo potnike v Republiko Slovenijo.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo letalski prevozniki, ki izvajajo ali bodo izvajali letalske operacije (redne linije) na eno ali več letališč v Sloveniji.
Letalski prevozniki, ki izvajajo samo čarterske polete na letališča v Sloveniji, niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni osnovni pogoji, ki jih mora na dan oddaje vloge izpolnjevati prijavitelj, so:
1. Prijavitelj ima prometne pravice za opravljanje mednarodnega rednega prevoza potnikov v zračnem prometu na razpisani liniji.
2. Prijavitelj ima vsa dovoljenja za opravljanje mednarodnega rednega prevoza potnikov v zračnem prometu (spričevalo letalskega prevoznika – AOC, zavarovalno polico skladno z Uredbo (ES) 785/20042, operativno licenco ali dovoljenja operatorja iz tretje države, če ima prijavitelj sedež poslovanja v tretji državi (TCO – third country operator certificate)).
2 Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 138, 30.4.2004, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredba Komisije (EU) 2020/1118 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 243, 29.7.2020, str. 1)
3. Prijavitelj ni na seznamu letalskih prevoznikov Evropske komisije, ki ne izpolnjujejo varnih standardov, objavljenem na https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en.
4. Pri dodelitvi pomoči je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II) oziroma shema državne pomoči SA.101675 (2022/N) – Re-establishment of air connectivity of Slovenia.
5. Prijavitelj ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU3 na dan 31. 12. 2019.
3 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 270 z dne 29.7.2021 str.39).
6. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje se, da prijavitelj pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske komisije še ni dokončna, prijavitelj pa je domnevno neupravičeno pridobljena sredstva položil na posebni skrbniški račun in z njimi ne razpolaga.
7. Prijavitelj ima za vročanje dokumentov pooblaščeno pravno ali fizično osebo s poslovnim naslovom ali bivališčem v Sloveniji (pooblaščenec za vročitve)4 ali ima v Sloveniji ustanovljeno podružnico.
4 Pooblaščenec za vročitve je potreben za pospešitev postopkov obravnave vloge v primerih, da ima potencialni prijavitelj sedež v drugi državi. Prijavitelj s pooblastitvijo ustrezne pravne ali fizične osebe tudi odgovarja za uspešnost vročitve dokumentacije na območju Slovenije.
8. V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ oziroma v skladu s predpisi države, v kateri ima prijavitelj sedež (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj je izvajal letalske operacije v potniškem prometu (redne linije) na letališčih v Sloveniji kadarkoli v obdobju od 27. 3. 2022 do vključno 31. 5. 2022.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev), s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Obrazec št. 2 je del javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.3. Obveznosti glede ohranjanja letalskih linij
Prijavitelji bodo morali vsaj 2 meseca, 2 krat tedensko izvajati redne potniške linije na eno izmed letališč v Sloveniji v obdobju od 1. 6. 2022 do 30. 10. 2022 (tj. v času poletne letalske sezone).
Te obveznosti ne bodo veljale v primeru izjemnih okoliščin, ki bi bistveno vplivale na možnost izvedbe pogodbene zaveze (npr. slaba COVID-19 epidemiološka slika, zaprtje zračnega prostora idr.).
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komisija, ki jo je imenoval minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.
V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne s predmetom razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom razpisa, bo strokovna komisija ovrednotila v skladu s spodaj navedenimi merili.
 
Merila 
Št. točk
Max. št. točk
1.1
Države, v katerih prijavitelj izvaja letalski potniški promet
 
20
Prijavitelj na dan oddaje vloge izvaja dejavnost letalskega potniškega prometa (redne linije) v več kot 10 držav
20
Prijavitelj na dan oddaje vloge izvaja dejavnost letalskega potniškega prometa (redne linije) v 5 do 10 držav
15
Prijavitelj na dan oddaje vloge izvaja dejavnost letalskega potniškega prometa (redne linije) v največ 4 države
10
1.2
Regije, v katerih prijavitelj deluje 
20
Prijavitelj izvaja dejavnost v Evropski uniji, v evropskih državah, 
ki niso članice EU, in izvaja medcelinske lete
20
Prijavitelj izvaja dejavnost v Evropski uniji in v evropskih državah, 
ki niso članice EU, ne izvaja medcelinskih letov
15
1.3
Urniki letov rednih linij v Slovenijo
20
Prijavitelj izvaja lete v Slovenijo najmanj 5 krat tedensko
20
Prijavitelj izvaja lete v Slovenijo od 2 do 4 krat tedensko
15
Prijavitelj izvaja lete v Slovenijo 1 krat tedensko 
10
1.4
Prilagoditev poslovanja zaradi epidemije COVID-19, skladno z veljavnimi mednarodnimi zahtevami in priporočili
10
Prijavitelj sledi priporočilom ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja potnikov
10
Prijavitelj ne sledi priporočilom ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja potnikov
0
SKUPAJ
 
 
70
Maksimalno število točk je 70.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 35 točk. Po zaključenem ocenjevanju, se bodo vloge razvrstile glede na število točk. Vloge, ki ne bodo dosegle 35 točk, se zavrnejo. Sredstva bodo razdeljena v skladu z Metodologijo vsem vlogam, ki dosežejo vsaj 35 točk.
7. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki so načrtovana oziroma predvidena za izvedbo predmetnega javnega razpisa v letu 2022 je 2.000.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 200486 – Spodbujanje letalske povezljivosti Slovenije – Covid-19.
Višina razpoložljivih sredstev se lahko spremeni in sicer z objavo spremembe javnega razpisa na spletni strani ministrstva do izdaje sklepov o izboru/ne izboru na posameznem odpiranju.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni oziroma prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti je: od 27. 3. 2022 do 31. 5. 2022.
Sredstva morajo biti porabljena (in izplačana) do 31. 12. 2022.
Sredstva za sofinanciranje bodo razdeljena skladno z metodologijo prijaviteljem, ki bodo zagotavljali redne linije na letališča v Sloveniji med 27. 3. 2022 in 31. 5. 2022, in ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa ter dosegli zadostno število točk pri ocenjevanju vlog.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis) oziroma SA.101675 (2022/N) – Re-establishment of air connectivity of Slovenia.
Navedeno pomeni, da bo upravičencu po predmetnem javnem razpisu dodeljena državna pomoč všteta bodisi v kvoto COVID državne pomoči po točki 3.1 Začasnega okvira, sicer pa v kvoto de minimis pomoči. Do situacije, ko dodeljena pomoč ne bo všteta v kvoto COVID pomoči, temveč v kvoto de minimis pomoči, lahko pride v primeru, ko bo prijavitelj že dosegel kvoto COVID državne pomoči po točki 3.1 Začasnega okvira in bo lahko imel še razpoložljivo kvoto za prejem de minimis pomoči. V vsakem primeru bo pomoč dodeljena ali po točki 3.1 Začasnega okvira ali po pravilu de minimis.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju/upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve predmetne pomoči. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju/upravičencu na podlagi točke 3.1 trenutno veljavnega Začasnega okvira ne sme preseči zneska, določenega v Začasnem okviru (v času objave javnega razpisa je to 2.300.000,00 EUR), pomoč mora biti dodeljena pred datumom izteka veljavnosti Začasnega okvira, ki je v času objave javnega razpisa 30. 6. 2022.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja znotraj iste države članice EU, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
10. Upravičeni stroški, višina in način sofinanciranja
Upravičen je del stroškov, ki jih ima upravičenec s tem, da zagotovi let in pripelje potnike v Slovenijo.
Prijavitelji v vlogi ne navedejo zahtevanega zneska sofinanciranja. Le-ta se dodeli v obliki pavšala, skladno z metodologijo izračuna.
Podlaga za izračun višine sofinanciranja so podatki o izvedenih letih posameznih letalskih družb in številu pripeljanih potnikov v Slovenijo v posameznem upravičenem obdobju, potrjeni s strani upravljalca letališča v Sloveniji, s tem, da leti prispevajo 50 % in število potnikov 50 % k znesku, ki ga posamezna družba lahko prejme. V izračun so vključene družbe, ki bodo vložile vlogo na razpis, ki bodo izpolnjevale pogoje razpisa in bodo dosegle prag števila točk za odobritev sofinanciranja.
V primeru, da upravičenec doseže najvišjo možno vrednost sofinanciranja skladno s tem razpisom (po pravilih državnih pomoči), ni upravičen do prijave na naslednji rok za oddajo vlog.
Metodologija izračuna spodbude za letalske prevoznike
Višino sofinanciranja upravičenih stroškov določi komisija ob upoštevanju metodologije izračuna na podlagi vlog, ki izpolnjujejo pogoje za izbor in podatkov upravljalcev letališč o opravljenih letih in pripeljanih potnikih v Slovenijo po prijaviteljih v upravičenem obdobju določenem za posamezno odpiranje v poglavju 5.2.
Predmet ocenjevanja
Odstotek (max.)
Število potniških letov 
v Slovenijo
50 %
Število pripeljanih potnikov v Slovenijo
50 %
Skupaj (P):
100 %
Za vsakega prijavitelja se izračuna delež, ki ga predstavlja njegov prispevek v skupnem številu tako opravljenih letov, kot tudi pripeljanih potnikov vseh prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izbor, v upravičenem obdobju določenem za posamezno odpiranje.
Seštevek deleža glede na skupno število opravljenih letih in deleža glede na skupno število pripeljanih potnikov za posameznega prijavitelja, je podlaga za izračun višine sofinanciranja.
Seštevek obeh deležev za vsakega prijavitelja, pomnožen z razpoložljivimi sredstvi, predstavlja vrednost sofinanciranja, ki jo prejme posamezni prijavitelj ob omejitvi sofinanciranja do največ 30 EUR po pripeljanem potniku na upravičenca.
Najvišji znesek sofinanciranja je dodatno omejen z maksimalnim zneskom, ki ga lahko prejme prijavitelj v skladu s pravili državnih pomoči (opredeljeno v 9. poglavju).
Primer izračuna vrednosti sofinanciranja:
Izhajamo iz vseh opravljenih letov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izbor, v upravičenem časovnem obdobju, ki predstavljajo 100 % letov in izračunamo, kolikšen delež letov je prispeval posamezni prijavitelj. Izračunani delež pomnožimo s 50 %, saj tako zagotovimo, da bodo leti prispevali k vrednosti sofinanciranja 50 %.
Št. 
letov
 % števila letov
Utež 50 %
Prijavitelj 1
A
A/(A+B+C)
A/(A+B+C) * 50 %
Prijavitelj 2
B
B/(A+B+C)
B/(A+B+C) * 50 %
Prijavitelj 3
C
C/(A+B+C)
C/(A+B+C) * 50 %
Skupaj
A+B+C
Enak izračun opravimo na podlagi podatkov o potnikih, ki jih je pripeljal v Slovenijo posamezni prijavitelj.
Št. 
potnikov
 % števila potnikov
Utež 50 %
Prijavitelj 1
X
X/(X+Y+Z)
X/(X+Y+Z) * 50 %
Prijavitelj 2
Y
Y/(X+Y+Z)
Y/(X+Y+Z) * 50 %
Prijavitelj 3
Z
Z/(X+Y+Z)
Z/(X+Y+Z) * 50 %
Skupaj
X+Y+Z
Oba tako pridobljena deleža seštejemo.
50 % leti
50 % potniki
100 %
Prijavitelj 1
A/(A+B+C) * 50 %
X/(X+Y+Z) * 50 %
A/(A+B+C) * 50 % + X/(X+Y+Z) * 50 %
Prijavitelj 2
B/(A+B+C) * 50 %
Y/(X+Y+Z) * 50 %
B/(A+B+C) * 50 % + Y/(X+Y+Z) * 50 %
Prijavitelj 3
C/(A+B+C) * 50 %
Z/(X+Y+Z) * 50 %
C/(A+B+C) * 50 % + Z/(X+Y+Z) * 50 %
Skupaj
Razpoložljiva sredstva za posamezni rok za oddajo vlog pomnožimo z deležem, ki ga je dosegel posamezni prijavitelj, rezultat je višina sredstev, ki jih prijavitelj prejme.
Sredstva za sofinanciranje bodo upravičencem nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka za izplačilo.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vloge je 6. 6. 2022.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vlogo je možno oddati tudi v elektronski obliki (pdf) na naslov: avio.mgrt@gov.si.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenega roka priporočeno oddane na pošti oziroma pravočasno (do polnoči) oddane po elektronski pošti. Oba načina oddaje vloge sta enakovredna. V primeru, da je vloga oddana po pošti, se bo upošteval datum razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog.
Vloga na razpis mora biti v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis letalska povezljivost«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Vloga oddana v elektronski obliki mora imeti v predmetu sporočila navedeno: »Vloga na javni razpis letalska povezljivost«.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, mora to navesti), ter zahtevane priloge.
Prijavitelji oddajo vlogo v slovenskem jeziku, angleška različica ni obvezna.
Sklep bo izdan v slovenskem jeziku, prav tako se pogodba sklene v slovenskem jeziku.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave pravočasno prispele na naslov ministrstva. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, se ne odprejo, temveč se s sklepom zavržejo in se vrnejo prijavitelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila popolnost prispelih vlog.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno (po elektronski pošti) pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje vlog obravnavala vse formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo (GDPR).
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost mora biti določena skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša le na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku trideset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe in oddaji zahtevka. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Za odziv se šteje tudi elektronska oddaja podpisane pogodbe in zahtevka.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi prijavitelji.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov avio.mgrt@gov.si s pripisom: JR spodbujanje letalske povezljivosti.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti