Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

730. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, stran 1911.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 113. člena, 133. in 159. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 
1. člen 
V Pravilniku o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14, 98/15, 82/18 in 90/21) se v 12. členu v drugi alineji za besedo »potrdilom« doda besedilo »in v primeru elektronske prijave, vložene preko informacijskega sistema zavoda«.
2. člen 
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izobrazba, pridobljena v tujini, se evidentira na podlagi odločbe, izdane v postopku priznavanja za namen zaposlovanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04) in na podlagi odločbe o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval in diplom, izdane v skladu z Zakonom o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni list SRS, št. 42/72) za namen zaposlitve.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izobrazba, pridobljena v tujini, se evidentira na podlagi mnenja, izdanega v postopku vrednotenja izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12), ali odločbe, izdane v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16, 47/19 in 92/21).«.
3. člen 
V 16. členu se drugi odstavek črta.
4. člen 
V 18. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se v evidenco brezposelnih oseb ponovno prijavi tujec iz tretje države, ki mu je že potekel 12-mesečni rok za opravo izpita iz slovenskega jezika na ravni zahtevnosti A1, določen v prvem odstavku 8.a člena zakona, zavod ob njegovi ponovni prijavi v evidenco brezposelnih oseb v uradni evidenci preveri, ali izpolnjuje pogoj opravljenega izpita iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1). V primeru neizpolnjevanja pogoja zavod prijavo tujca iz tretje države za vpis v evidenco brezposelnih oseb zavrne z odločbo.«.
5. člen 
V prvem odstavku 20. člena se v točki (c) za besedo »pete« doda vejica, besedilo »in devete« pa se nadomesti z besedilom »devete in enajste«.
V točki (f) se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem in doda nova, točka (g), ki se glasi:
»(g) dvanajste alineje ‒ z dnem začetka začasne nezaposljivosti zaradi začasne nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov.«.
6. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku za besedo »osmi« doda vejica, besedilo »in deveti« pa se nadomesti z besedilom »deveti in enajsti«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavod izda odločbo o ugotovljeni prvi kršitvi obveznosti v primeru, ko oseba ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je te obveznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom.«.
V petem odstavku se besedilo »obvestila iz tretjega oziroma odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »odločbe iz prejšnjega oziroma tretjega odstavka tega člena«.
7. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(prijava tujcev iz tretjih držav) 
V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavijo tujci iz tretjih držav.«.
8. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(priprava prvega zaposlitvenega načrta) 
(1) Prvi zaposlitveni načrt se za brezposelno osebo ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, pripravi neposredno po prijavi v evidenco oziroma najpozneje v 15 dneh od prijave v evidenco za vse, ki so bili ob prijavi razvrščeni med neposredno zaposljive osebe v skladu z doktrino dela z brezposelnimi osebami in delodajalci.
(2) Brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so ob prijavi v evidence razvrščeni med osebe z ovirami za zaposlitev ali se zanje ob pripravi prvega zaposlitvenega načrta ugotovi, da imajo ovire za zaposlitev, se vključijo v karierno svetovanje za pripravo poglobljenega zaposlitvenega načrta.«.
9. člen 
V 39. členu se v drugem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Zaposlitveni načrt, izdelan kot elektronski dokument, lahko brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, elektronsko podpiše tudi prek enotnega informacijskega sistema zavoda brez elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu.«.
10. člen 
V 41. členu se beseda »skrajšani« nadomesti z besedo »prvi«, beseda »skrajšanem« pa se nadomesti z besedo »prvem«.
11. člen 
V 47. členu se v drugem odstavku besedilo »Najdi.si« nadomesti z besedilom »Google Zemljevidi«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru iz drugega odstavka 45. člena tega pravilnika zavod povrne brezposelni osebi nadomestilo potnih stroškov na podlagi predloženih dokazil v višini dejanskih stroškov, če so dejanski stroški nižji od višine nadomestila potnih stroškov, ki bi se brezposelni osebi izplačala na podlagi drugega odstavka tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2022
Ljubljana, dne 4. marca 2022
EVA 2022-2611-0008
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti