Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

748. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2, stran 1936.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21, 20/22), 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik dne 8. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se potrdi pobuda z izhodišči za pripravo OPPN (»Pobuda z izhodišči za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Stahovica 2«, Locus d.o.o., februar 2022) in se začne postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je družba Calcit proizvodnja kalcitnih polnil, d.o.o., Stahovica, izdelovalec OPPN je družba Locus d.o.o., Domžale.
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN leži približno 6 km severno od mesta Kamnik. Nahaja se na začetku doline Kamniške Bistrice, na pobočju hriba Grohat. Območje OPPN vključuje površine obstoječega kamnoloma Stahovica in gozdne površine. Kamnolom se preko javne poti JP 660475 Županje Njive priključuje na regionalno cesto RT 923 Stahovica–Kamniška Bistrica.
(2) Območje OPPN obsega v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 88/15, 70/17 in 163/21), v nadaljevanju OPN Kamnik, opredeljeno enoto urejanja prostora ŽN-07, z namensko rabo LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora.
(3) Območje OPPN obsega približno 49,9 ha in zajema zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 320, 321/1, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328, 329, 330/1, 330/2, 331, 332, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 335, 336, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 781, 782/2, 783, 784, 785/2, 785/4, 786, 787/1, 788/1, 789, 790, 791/3, vse k.o. 1891 – Županje Njive.
(4) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oziroma razširi na sosednje površine z namenom, da se zagotovijo celovite funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja z OPPN je določitev prostorskih pogojev za izkoriščanje mineralne surovine, ureditev ter sprotno in končno sanacijo kamnoloma Stahovica 2.
(2) V OPPN je treba med drugim določiti pogoje za eksplotiranje in sanacijo ter njihovo etapnost, pogoje za zmanjšanje vplivov na okolje, preoblikovanje reliefa, ureditev brežin in etaž, deponijo jalovine, gradnjo potrebnih objektov, prometne, komunalne in ostale infrastrukture.
4. člen 
(sprememba namenske rabe prostora na delu območja) 
Na jugozahodnem delu območja OPPN (parceli št. 320 in 321/1 k.o. 1891 – Županje Njive) se spremeni namenska raba prostora iz LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora v G – gozdna zemljišča. Takšna sprememba izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 117. člena ZUreP-2. Zemljiški parceli nista namenjeni pridobivanju mineralne surovine, zaradi česar je sprememba v G – gozdna zemljišča smiselna in upravičena.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) V OPN Kamnik, Priloga 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora so pripravljene podrobne in celovite usmeritve za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora ŽN-07, ki predstavljajo ključno izhodišče za pripravo predmetnega OPPN.
(2) V nadaljnjih fazah postopka bo izdelan rudarski projekt za izkoriščanje v pridobivalnem prostoru Stahovica 2, krajinska zasnova za pripravo OPPN in prometno-tehnična preveritev priključka JP 660475 na regionalno cesto RT-923/1087 s preveritvijo ustreznosti obstoječe prometne signalizacije v predmetnem križišču.
(3) Skladno s 65. členom ZUreP-2 se v primeru, da se za to izkaže potreba, izdela elaborat ekonomike.
(4) V kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile naknadno in jih bo zagotovil pobudnik. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
6. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN s podajo smernic in mnenj sodelujejo pristojni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana;
– Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik;
– Publikus gospodarjenje z odpadki d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana;
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se v postopek vključi:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Priprava OPPN bo sledila zakonsko predpisanim rokom po ZUreP-2. V spodnji tabeli je prikazan okvirni pričakovani potek z roki za pripravo posameznih faz OPPN pod predpostavko, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ne bo potrebna.
Faza postopka
Rok izdelave
Nosilec
Priprava pobude z izhodišči in sklepa o pripravi OPPN
30 dni po pridobitvi naročila
Izdelovalec OPPN
Sklep župana o začetku priprave OPPN
15 dni po pripravi sklepa
Župan Občine Kamnik
Pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta, javna objava sklepa o pripravi in pobude z izhodišči
7 dni po potrditvi sklepa
Občina Kamnik
Pridobitev mnenj NUP o verjetnosti vplivov OPPN na okolje ter odločitve MOP o izdelavi CPVO.
60 dni od javne objave sklepa in izhodišč
Občina Kamnik
Izdelava strokovnih podlag in priprava osnutka OPPN
30 dni po pridobitvi CPVO odločbe in vseh potrebnih strokovnih podlag (v primeru CPVO tudi okoljskega poročila)
Izdelovalec OPPN in izdelovalci posameznih strokovnih podlag
Pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN
30 dni po oddaji vlog za mnenja NUP
Občina Kamnik
Analiza in usklajevanje mnenj NUP
15 dni po pridobitvi mnenj NUP
Izdelovalec OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN
15 dni po uskladitvi mnenj z NUP
Izdelovalec OPPN
Prvo branje na občinskem svetu, javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni javna razgrnitev z javno razpravo
Občina Kamnik
Priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve
15 dni po končani javni razgrnitvi 
Izdelovalec OPPN
Sprejem stališč do pripomb
7 dni po pripravi stališč 
Občina Kamnik
Priprava predloga OPPN
15 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
Izdelovalec OPPN
Pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN 
30 dni po oddaji vloge za mnenja NUP
Občina Kamnik
Analiza in usklajevanje mnenj NUP
15 dni po pridobitvi mnenj NUP
Izdelovalec OPPN
Priprava usklajenega predloga OPPN
15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP
Izdelovalec OPPN
Sprejem OPPN na občinskem svetu in objava v uradnem glasilu 
Glede na razpisane seje občinskega sveta
Občina Kamnik
(2) Predvideni roki za pripravo in sprejem OPPN so informativne narave in se lahko spremenijo glede na potek postopka in zaradi nepredvidenih okoliščin. V kolikor bo v postopku priprave OPPN zahtevana CPVO, se aktivnosti za njeno izvedbo smiselno vključijo v faze izdelave OPPN.
9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V postopku priprave bo sodelovanje javnosti zagotovljeno na način, kot ga v postopku priprave predvideva ZUreP-2. Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen za najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava razgrnjenih gradiv. Javnost bo imela možnost dajanja pripomb, ki jih bo občina preučila, do njih zavzela stališče in ga javno objavila na spletni strani Občine Kamnik. OPPN občinski svet sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Pri izdelavi OPPN se upošteva obstoječo veljavno prostorsko dokumentacijo, usmeritve za OPPN iz OPN Kamnik, relevantne strokovne podlage in okoljsko poročilo izdelano za potrebe SD OPN Kamnik št. 3 (Uradni list RS, št. 163/21), podatke iz javno dostopnih evidenc, prikaz stanja prostora, usmeritve in smernice nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt, rudarski projekt za izkoriščanje v pridobivalnem prostoru Stahovica 2, krajinska zasnova za pripravo OPPN, prometno-tehnična preveritev priključka JP 660475 na regionalno cesto RT-923/1087 in ostala strokovna gradiva potrebna za izdelavo OPPN.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določi tudi izdelava dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
11. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN, vseh potrebnih strokovnih podlag in gradiv potrebnih za pripravo in sprejetje OPPN financira pobudnik in naročnik izdelave OPPN, Calcit d.o.o., Stahovica.
12. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2022-5/1
Kamnik, dne 8. marca 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti