Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Št. 410-0014/2022-3 Ob-1798/22, Stran 983
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/21), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalnega programa za kulturo Občine Divača za obdobje 2021–2024 (sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 30. 9. 2020), Občina Divača objavlja
javni razpis 
za leto 2022 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača (v nadaljevanju: razpis) 
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/21), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalni program za kulturo Občine Divača za obdobje 2021–2024 (sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 30. 9. 2020).
3. Predmet javnega razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Divača za leto 2022 na proračunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje kulturnih društev, in sicer za sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v Občini Divača,
III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov.
4. Osnovni pogoji in merila
Upravičenci za sofinanciranje po tem pravilniku so kulturna društva oziroma kulturne sekcije znotraj sestavljenih društev in nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture.
Upravičenec za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture ter sofinanciranje neprogramskih stroškov mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– je registriran skladno s predpisi o društvih ali nevladnih organizacijah ter ima dejavnost s področja kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– na območju Občine Divača v tekočem letu izvede najmanj 3 nastope ali organizira najmanj 3 kulturne dogodke, razen, če prijavitelj v tekočem letu iz objektivnih razlogov ne more izvesti 3 nastopov ali organizirati 3 dogodkov,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja redno, preko celega leta,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah,
– dejavnost opravlja na neprofitni in nepridobitni osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Upravičenec, ki na javni razpis prijavlja sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev oziroma dogodkov v Občini Divača in sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah,
– dejavnost opravljajo na neprofitni in nepridobitni osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Merila in kriteriji, na podlagi katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si in so sestavni del Pravilnika.
5. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa
Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača za leto 2022 je zagotovljena na proračunski postavki 18030304 – Sredstva za delovanje kulturnih društev. Za izvedbo Javnega razpisa za leto 2022 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača se nameni 35.000,00 EUR, od tega se nameni za:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture – 20.000,00 EUR,
II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v Občini Divača – 7.000,00 EUR,
III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture – 5.000,00 EUR,
IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov – 3.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli področju, ki je predmet tega razpisa, porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe, pogoje in merila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, v času uradnih ur.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali v elektronski obliki.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena osebno ali poslana po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Javni razpis – kultura 2022«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni Občine Divača v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za predložitev vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se izvede v roku 5 dni od izteka roka za predložitev vlog, vodi ga Komisija, odpirajo se ovojnice, ki so na razpis prispele pravočasno in pravilno izpolnjene, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Komisija vlagatelje nepopolnih vlog pisno pozove k dopolnitvi. V kolikor v roku 5 dni vlog ne dopolnijo, se le-te zavržejo s sklepom.
Odpiranju vlog smejo prisostvovati prijavitelji oziroma od njih pooblaščene osebe, ki so člani prijavitelja.
11. Obveščanje o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. Upravičencem bodo izdane posamične odločbe, ki bodo osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača za leto 2022.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Občinska uprava Občine Divača, Suzana Škrlj; tel. 05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16, 22/21) in Merili, ki so sestavni del Pravilnika. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti