Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

747. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci, stran 1935.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 5/08, 73/03, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 11. 3. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci 
1. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za prvošolčke z območja Občine Gornji Petrovci, določa upravičence, prejemnike, višino denarne pomoči, postopek za uveljavljanje in način dodelitve enkratne denarne pomoči.
3. člen 
Denarna pomoč je enkratna pomoč prvošolčku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem prvošolčka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vpisom v prvi razred osnovne šole.
4. člen 
Pravico do pomoči lahko uveljavljata starša otroka, če so vsaj eden od staršev in otrok državljani Republike Slovenije, je otrok vpisan v prvi razred osnovne šole v Občini Gornji Petrovci in bo to šolo obiskoval najmanj dve leti zapovrstjo, za kar se starša zavežeta v vlogi.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
5. člen 
Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca navedeta v vlogi kot prejemnika denarne pomoči, pod pogoji iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok živi, če se starša s pisnim sporazumom izrecno ne dogovorita drugače.
V primeru iz tretjega odstavka 4. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
6. člen 
Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša 300,00 EUR neto za prvošolčka. O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloči občinski svet s sklepom.
7. člen 
Denarna pomoč se izplača na podlagi popolne vloge upravičenca, ki obsega:
– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo davčno številko,
– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun,
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok.
Vlogi za dodelitev denarne pomoči je potrebno priložiti:
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (v kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).
Vlogo je možno uveljavljati za tekoče šolsko leto, ko otrok obiskuje 1. razred, in sicer od 1. septembra tega šolskega leta do 31. avgusta istega šolskega leta.
Občina Gornji Petrovci si iz uradnih evidenc sama pridobi podatke o številu prvošolčkov z območja Občine Gornji Petrovci ter podatke o vpisu v osnovno šolo.
8. člen 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z upravno odločbo najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Denarna pomoč se prejemniku izplača na njegov osebni račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine Gornji Petrovci. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika, se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge. V kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni vloge ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže kot nepopolna.
9. člen 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
10. člen 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-9
Gornji Petrovci, dne 14. marca 2022
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti