Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

754. Pravilnik o sofinanciranju projektov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije gospodinjstev v Občini Ribnica, stran 1947.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 21. redni seji dne 10. 3. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju projektov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije gospodinjstev v Občini Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa namen, področje uporabe, pogoje, način, merila, upravičence ter postopek sofinanciranja projektov učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE) in izrabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) v gospodinjstvih na območju Občine Ribnica.
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
(1) Občina Ribnica zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja URE in OVE projektov gospodinjstev v občini.
(2) Višina sredstev in ukrepe za sofinanciranje URE in OVE projektov gospodinjstev v občini se določi z Odlokom o proračunu Občine Ribnica za posamezno leto.
(3) Sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodelujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnimi predpisi.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen 
(ukrepi in vrste pomoči) 
(1) Ukrepi za spodbujanje URE in OVE pri gospodinjstvih so:
Ukrep 1
sofinanciranje toplotne izolacije podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) ali toplotne izolacije strehe (izkoriščeno podstrešje)
Ukrep 2
sofinanciranje toplotne izolacije zunanjih zidov z obnovo fasade
Ukrep 3
sofinanciranje toplotne izolacije stropa ali poda kleti
Ukrep 4
sofinanciranje zamenjave fasadnega stavbenega pohištva – oken in vrat
Ukrep 5
sofinanciranje vgradnje solarnih sistemov za ogrevanje vode
Ukrep 6
sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode
Ukrep 7
sofinanciranje vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso 
(2) Investicije v posamezne ukrepe, ki jih financira občina, morajo izpolnjevati okoljske in tehnične pogoje kot so določeni za upravičence do subvencije Eko sklada (Slovenskega okoljskega javnega sklada). Pogoji so javno objavljeni na spletni strani Eko sklada.
5. člen 
(pojem objekt) 
(1) Objekt, ki ga določa pravilnik, je stavba ali del stavbe, ki je predmet izvedbe investicijskega ukrepa iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju.
(3) Počitniške stavbe oziroma vikendi, novogradnje ter vsi pomožni objekti in drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, niso predmet pridobitve finančnih sredstev.
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenec do finančne spodbude je vsaka fizična oseba oziroma občan, ki ima v Občini Ribnica stalno prebivališče in je:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep;
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep;
– najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep.
(2) Nepremičnina, stanovanjska stavba oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi iz prejšnjega odstavka, kjer bo izveden ukrep, se mora nahajati na območju Občine Ribnica.
(3) Ukrep iz prvega odstavka 4. člena na nepremičnini, stanovanjski stavbi, stanovanju v večstanovanjski stavbi je predmet sofinanciranja samo za tiste dele, ki so v lasti fizičnih oseb.
(4) Kot fizična oseba ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
(5) Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo. V kolikor etažna lastnina ni urejena, se lastništvo dokazuje z overjeno kupoprodajno pogodbo.
(6) Vlagatelj mora pred izvedbo ukrepa poskrbeti, da so z izvedbo ukrepa seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi. Vlagatelj jamči, da bo za potrebe izvajanja ukrepov, pridobil njihovo soglasje.
(7) V kolikor bo ukrep izveden na ali v večstanovanjski stavbi, kot celotnem objektu, ki ima upravnika, morajo osebe iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena pooblastiti upravnika, za zastopanje na razpisu za pridobitev sredstev za ukrep, ki ga določa ta pravilnik.
(8) Z ukrepom, ki bo izveden na večstanovanjski stavbi, kot celotnem objektu, ki ima upravnika, morajo soglašati lastniki večstanovanjskega objekta najmanj v deležu, ki je določen s predpisi o upravljanju večstanovanjskih stavb.
(9) V primeru, da bo ukrep izveden na ali v večstanovanjski stavi, kot celotnem objektu, ki nima upravnika, veljajo določbe sedmega in osmega odstavka tega člena tako, da namesto upravnika nastopa pooblaščenec, ki ga pooblastijo osebe iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(10) Za sofinanciranje Ukrepa 7 lahko kandidirajo le upravičenci, ki jim ni omogočena priključitev na sistem ogrevanja, na podlagi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne služne oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 51/09 in 104/09).
(11) Upravičenci lahko pridobijo sredstva iz občinskega proračuna za isto investicijo samo enkrat, neodvisno od števila ponovljenih javnih razpisov za isti ali podoben namen.
7. člen 
(upravičeni stroški in višina dodeljenih finančnih sredstev) 
(1) Upravičeni stroški so stroški nakupa ali vgradnje naprave, materiala ali sistema, ki je predmet ukrepa. Prav tako so lahko upravičeni stroški tudi drugi stroški, ki so neposredno in smiselno povezani z izvedbo ukrepa.
(2) Višina dodeljenih finančnih sredstev sme znašati do 20 % vrednosti za posamezni ukrep URE in OVE projektov gospodinjstev v občini, vendar ne več kot 500 EUR na gospodinjstvo oziroma ne več kot 5.000 EUR na večstanovanjsko stavbo.
(3) Natančno opredelitev upravičenih stroškov, deleža ter maksimalne višine dodeljenih finančnih sredstev se določi v javnem razpisu.
II. POSTOPEK DODELITVE POMOČI 
8. člen 
(komisija) 
(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa župan imenuje strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(2) Naloge imenovane strokovne komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog,
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– odpiranje vlog,
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,
– pregled in ocenitev prejetih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in njihove razdelitve,
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
9. člen 
(način, pogoji in merila za dodelovanje pomoči) 
(1) Postopek dodelitve pomoči se prične z objavo javnega razpisa na spletni strani občine.
(2) Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Vloge morajo vsebovati vse z javnim razpisom zahtevane podatke ter priloge in morajo biti na občino dostavljene na način in v roku, ki sta objavljena v javnem razpisu.
(4) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(5) V besedilu javnega razpisa so lahko določeni tudi drugi elementi javnega razpisa, v kolikor so ti potrebni za ustrezno obravnavo vlog in izvedbo postopkov, ki so predmet javnega razpisa.
10. člen 
(postopek odločanja) 
(1) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge, ki so jim predložena vsa potrebna dokazila, po vrstnem redu prispetja.
(2) Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka, se s sklepom zavržejo.
(3) V kolikor je vloga nepopolna ali nerazumljiva se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge v roku osmih dni od prejema poziva. V kolikor vlagatelj v navedenem roku ne dopolni vloge oziroma je vloga po dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
(4) Za datum vložitve popolne vloge se šteje datum, ko je upravičenec vlogo dopolnil.
(5) V kolikor strokovna komisija ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se vloga z odločbo zavrne. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine Ribnica. Odločitev župana je dokončna.
(6) Po obravnavi popolnih vlog komisija pripravi seznam upravičencev po vrstnem redu prispetja vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
(7) Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja vlog, do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
(8) Župan lahko odloči, v okviru svojih pristojnosti pri izvrševanju proračuna, da zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje.
11. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, občina izda odločbo o odobritvi sredstev.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o sofinanciranju.
(4) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(5) Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine,
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,
– da bo proračunska sredstva porabil samo za namen, za katerega so dodeljena,
– da investicijo, za katero je pridobil sofinanciranje s strani občine, ne bo odtujil pred potekom treh let od vgradnje.
III. NADZOR IN SANKCIJE 
12. člen 
(nadzor) 
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja strokovna služba občine.
13. člen 
(sankcije) 
(1) V primeru ugotovljenih kršitev določil tega pravilnika, občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, v kolikor se kadarkoli ugotovi:
– da je bilo dodeljeno sofinanciranje delno ali v celoti nenamensko porabljeno;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sofinanciranja navajal neresnične podatke;
– da je investicijo odtujil pred potekom treh let od vgradnje;
– upravičenec ni izpolnjeval pogojev za dodelitev sofinanciranja.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem razpisu.
IV. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 007-0002/2022
Ribnica, dne 10. marca 2022
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti