Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1781/22, Stran 1012
Svet zavoda Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) in 26. in 27. člena Statuta javnega zavoda Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični, javno razpisuje prosto delovno mesto
strokovnega direktorja/direktorico zavoda
Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični za določen čas štirih let 
Za strokovnega direktorja/direktorico zavoda bo imenovan(a) kanditat(ka), ki:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom 8 ur na teden.
Kot obvezno prilogo k pisni prijavi na prosto delovno mesto strokovnega direktorja/direktorice zavoda mora kandidat(ka) priložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– življenjepis z referencami o delovnih izkušnjah (Europass),
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje in
– program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Prijave z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za strokovnega direktorja/direktorico zavoda«, skupaj z vsemi obveznimi prilogami, naj kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS priporočeno po pošti na naslov: »Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.«
Pisne prijave, ki bo poslana v nepravilno označeni ovojnici svet zavoda ne bo obravnaval. Prav tako ne bo obravnaval pisne prijave, ki bo poslana prepozno oziroma po preteku 15-dnevnega roka od objave v Uradnem listu RS.
Vsem zainteresiranim kandidatom(kam) bodo v času od dneva objave tega javnega razpisa do roka oddaje pisne prijave na razpolago dokumenti zavoda. Vpogled v dokumente zavoda bo možen v tajništvu zavoda, vsak delovnik v času od 8. do 12. ure, po predhodni najavi na tel. 01/788-74-50, na kateri so na voljo tudi dodatne informacije v zvezi z razpisom.
Prijavljeni(e) kandidati(ke) bodo o izbiri kandidata/kandidatke obveščeni v 30 dneh od dneva opravljenega izbora ustreznega kandidata.
Svet zavoda Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti