Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Št. 110-249/2022/8 Ob-1831/22, Stran 926
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in Pravilnika o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/22) objavlja
javni razpis 
za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/23
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo), razpisuje štipendije za študente, ki niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, v študijskem letu 2022/23 vpisani v:
A.
– 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika, matematika, računalništvo ali tehnika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani;
B.
– 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
– 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru;
C.
– 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
– 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/23 (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.
Cilj javnega razpisa je dodeliti 50 štipendij, od tega predvidoma:
– 7 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer matematika, enoviti magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika, ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna matematika (v nadaljevanju besedila: skupina matematika 1),
– 7 za magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika (v nadaljevanju besedila: skupina matematika 2),
– 7 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika (v nadaljevanju besedila: skupina fizika 1),
– 7 za magistrski študijski program druge stopnje pedagoška fizika (v nadaljevanju besedila: skupina fizika 2),
– 14 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer računalništvo ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalno računalništvo (v nadaljevanju besedila: skupina računalništvo) in
– 4 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer tehnika ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna tehnika (v nadaljevanju besedila: skupina tehnika 1),
– 4 za magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna tehnika (v nadaljevanju besedila: skupina tehnika 2).
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. bo v študijskem letu 2022/23 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke tega javnega razpisa,
2. ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
3. hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
4. bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.
Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanje štipendije izpolnjevati pogoje iz 2. točke javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena.
Kandidat je od oddaje vloge do izdaje sklepa dolžan pisno obveščati ministrstvo o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izid odločitvi o dodelitvi štipendije po tem javnem razpisu v roku osmih dni od dneva, ko izve za tako spremembo.
Podatke iz uradnih evidenc bo ministrstvo pridobilo samo.
3. Višina sredstev
Sredstva, namenjena štipendijam, v ocenjeni višini 180.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (36.000,00 EUR za leto 2022 in 144.000,00 EUR za leto 2023), 1907 – Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj, na proračunski postavki 221096 – Štipendije za pedagoške poklice, na kontu 4117 Štipendije. Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
Štipendija za posameznega kandidata znaša 200,00 EUR mesečno. Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijava kandidatov, vpisanih v študijske programe, navedene pod črkama A in B 1. točke razpisa, mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan Obrazec za prijavo na javni razpis, ki je del razpisne dokumentacije,
2. fotokopijo spričevala o splošni ali poklicni maturi,
3. fotokopijo obvestila o uspehu pri splošni ali poklicni maturi,
4. fotokopiji letnih spričeval 3. in 4. letnika srednješolskega izobraževanja, ter
5. fotokopije dokazil o izjemnih dosežkih na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Prijava kandidatov, vpisanih v študijske programe, navedene pod črko C 1. točke razpisa, mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan Obrazec za prijavo na javni razpis, ki je del razpisne dokumentacije,
2. fotokopijo diplome ali potrdila o diplomiranju študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje,
3. fotokopijo potrdila o opravljenih študijskih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje ter
4. fotokopije dokazil o izjemnih dosežkih na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Oddaja prijave pomeni, da se kandidat strinja s pogoji razpisa in merili za dodelitev sredstev ter da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis štipendije 2022/23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 19. 8. 2022. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 19. 8. 2022 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 19. 8. 2022.
Nepravočasno prispelih prijav oziroma prijav v neustrezno označenih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
6. Odpiranje prijav, preverjanje popolnosti prijav in izpolnjevanja razpisnih pogojev
Prijave bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljevanju besedila: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število prijav, odpiranje prijav ne bo javno. Prijave se bodo predvidoma 23. 8. 2022 odpirale v prostorih ministrstva v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri odpiranju prijav razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Prijava je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa. V fazi preverjanja formalne popolnosti vlog se lahko opravi tudi preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Razpisna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste kandidate, katerih prijave niso popolne. Ob morebitnih netočnih, nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija kandidata pozvala k dopolnitvi.
Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 2. točke razpisa,
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih sredstev, ne bodo dosegli zadostnega števila točk na podlagi meril določenih v 7. točki razpisa,
– tistih kandidatov, ki bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih kandidat tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno dopolnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah bo na podlagi predloga Komisije za študijske pomoči s sklepom odločila ministrica za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev
Ministrstvo bo na osnovi spodaj navedenega izbirnega postopka in rezultatov ocenjevanja dodelilo največ 50 štipendij, in sicer glede na skupine študijskih programov iz 1. točke razpisa predvidoma:
– skupaj 14 štipendij za skupini matematika 1 in 2 (predvidoma 7 za vsako),
– skupaj 14 štipendij za skupini fizika 1 in 2 (predvidoma 7 za vsako),
– 14 štipendij za skupino računalništvo, ter
– skupaj 8 štipendij za skupini tehnika 1 in 2 (predvidoma 4 za vsako).
Kandidati študijskih programov, navedenih pod črkama A in B 1. točke razpisa, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bodo nadalje razvrščeni po naslednjih merilih:
1. povprečna ocena dosežena na splošni ali poklicni maturi (skupaj največ ocena 5,00, kar ustreza številu točk po tem merilu),
2. povprečna ocena, dosežena v 3. in 4. letniku srednješolskega izobraževanja (skupaj največ ocena 5,00, kar ustreza številu točk po tem merilu) in
3. izjemni dosežki na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih (do vključno 4 izkazane izjemne dosežke se vrednoti z 1 točko, izkazanih 5 ali več izjemnih dosežkov pa z 2 točkama).
Največja vrednost točk, ki jo lahko kandidat tako doseže, je 12,00 točk.
Kandidati študijskih programov, navedenih pod črko C 1. točke razpisa, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bodo nadalje razvrščeni po naslednjih merilih:
1. povprečna ocena vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje (skupaj največ ocena 10,00, kar ustreza številu točk po tem merilu) in
2. izjemni dosežki na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih (do vključno 4 izkazane izjemne dosežke se vrednoti z 1 točko, izkazanih 5 ali več izjemnih dosežkov pa z 2 točkama).
Največja vrednost točk, ki jo lahko kandidat tako doseže, je 12,00 točk.
Povprečna ocena, dosežena na splošni ali poklicni maturi je povprečje vseh številčno izraženih ocen doseženih na splošni ali poklicni maturi na dve decimalni številki natančno ter pomeni število točk po tem merilu.
Povprečna ocena, dosežena v 3. in 4. letniku srednješolskega izobraževanja je povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen vseh predmetov 3. in 4. letnika na dve decimalni številki natančno ter pomeni število točk po tem merilu.
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov je povprečje vseh številčno izraženih ocen izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje na dve decimalni številki natančno ter pomeni število točk po tem merilu.
Kandidati se razvrstijo po točkah, doseženih po merilih iz drugega in tretjega odstavka te točke javnega razpisa. Na podlagi te razvrstitve se kandidati razvrstijo v skupine iz 1. točke tega razpisa. Za dodelitev štipendij se izberejo kandidati, ki znotraj posamezne skupine iz 1. točke tega razpisa dosežejo večje število točk glede na razpisano število štipendij v posamezni skupini.
Kandidati, vpisani v dvopredmetne študijske programe za pridobitev izobrazbe, se razvrstijo v tisto skupino iz 1. točke tega razpisa, znotraj katere glede na merila zasedajo višje mesto. Če so kandidati, vpisani v dvopredmetne študijske programe za pridobitev izobrazbe na ta način razvrščeni v dve skupini na isto mesto, ostanejo razvrščeni v tisti skupini, v kateri ima kandidat, ki zaseda prvo mesto, ki ne omogoča dodelitve štipendije v tej skupini, nižje število točk v primerjavi s kandidatom, ki zaseda prvo mesto, ki ne omogoča dodelitve štipendije v drugi skupini.
Če bi bilo na zadnje mesto, ki še omogoča dodelitev štipendije, mogoče uvrstiti več prijav kandidatov z enakim številom točk, se prijave kandidatov, vpisanih v študijske programe, navedene pod črkama A in B 1. točke razpisa razvrstijo še po merilu višje povprečne ocene dosežene na splošni ali poklicni maturi, prijave kandidatov, vpisanih v študijske programe, navedene pod črko C 1. točke razpisa pa razvrstijo še po merilu višje povprečne ocene izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) zadnjega letnika.
Če bo prejetih prijav kandidatov znotraj posamezne skupine manj, kot je razpisanih štipendij, se preostanek sredstev nameni kandidatom iz druge skupine istega predmeta ob smiselnem upoštevanju prvega odstavka 7. točke tega razpisa. Če bo prijav kandidatov znotraj istega predmeta (skupine 1 in 2 iz 1. točke razpisa) manj, kot je razpisanih štipendij, se preostanek sredstev nameni kandidatom iz katerekoli skupine po kriteriju večjega števila točk.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od dneva odpiranja prijav prispelih na javni razpis.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, njegova prijava pa je bila s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko sproži spor pred pristojnim sodiščem v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi štipendij kadarkoli prekliče.
9. Obveznosti štipendista
Štipendist je dolžan:
1. obvestiti ministrstvo o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje, in sicer v tridesetih dneh po nastali spremembi ali v tridesetih dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, kar med drugim vključuje tudi:
a. prekinitev izobraževanja,
b. prejemanje kadrovske štipendije,
c. spremembo študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
d. druge nastale okoliščine (starševstvo, opravičljivi zdravstveni razlogi, izjemne družinske in socialne okoliščine, višja sila).
2. v primeru spremembe študijskega programa za pridobitev izobrazbe pridobiti od ministrstva soglasje za spremembo.
Štipendist, vpisan v študijski program za pridobitev izobrazbe naveden pod alinejo A 1. točke razpisa, se je dolžan po končanem študijskem programu prve stopnje vpisati v študijski program druge stopnje, s katerim bo pridobil izobrazbo, ki je določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja.
Štipendist se je dolžan po končanem študijskem programu druge stopnje zaposliti na področju vzgoje in izobraževanja za najmanj toliko časa (preračunano na polni delovni čas), kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Štipendist je lahko oproščen te obveznosti v primerih, določenih z pravilnikom, ki ureja dodeljevanje štipendij na področju vzgoje in izobraževanja.
Če se štipendist prepiše v študijski program za pridobitev izobrazbe, ki ni predmet tega razpisa, mu pravica do štipendije preneha, štipendist pa je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva.
Mirovanje štipendijskega razmerja, iztek in prenehanje štipendijskega razmerja, vračilo štipendije in druge obveznosti ureja pravilnik, ki ureja dodeljevanje štipendij na področju vzgoje in izobraževanja.
10. Nadaljevanje štipendiranja
Štipendist je do izpolnitve vseh obveznosti iz štipendijske pogodbe upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjuje pogoje za štipendiranje določene v 2. točki javnega razpisa.
Ne glede na prejšnji odstavek te točke se je štipendist, vpisan v študijski program za pridobitev izobrazbe naveden pod alinejo A 1. točke razpisa, dolžan po končanem študijskem programu prve stopnje vpisati v študijski program druge stopnje, s katerim bo pridobil izobrazbo, ki je določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja in o tem obvestiti ministrstvo.
Štipendist ni upravičen do prejemanja štipendije za čas dvanajstih mesecev po zaključku zadnjega semestra študijskega programa prve stopnje. Štipendijsko razmerje v tem primeru miruje do vpisa štipendista v študijski program, s katerim bo pridobil izobrazbo, ki je določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja, vendar ne več kot dvanajst mesecev.
Štipendist mora celotno obdobje študija izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Ministrstvo bo po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega študijskega leta preverilo izpolnjevanje vseh pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije. V primeru nejasnosti bo ministrstvo štipendista pozvalo k pojasnitvi.
Štipendist v času mirovanja štipendijskega razmerja ni upravičen do štipendije.
11. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane štipendiste pozvalo k sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Če se po izdanem sklepu ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. Štiri izvode podpisanih pogodb bo štipendist moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv štipendista s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev štipendije umaknil.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim štipendistom predlaga prilagoditev dinamike štipendiranja. Če se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.
12. Izplačilo štipendije
Štipendija pripada štipendistu od začetka študijskega leta.
Ministrstvo bo štipendije izplačevalo praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, obrazec za prijavo na javni razpis in vzorec pogodbe o štipendiranju, je na voljo na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-53-27 oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti