Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

760. Odlok o priznanjih Občine Tržič, stran 1954.

  
Na podlagi 8., 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji dne 3. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Tržič, njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega izbora in podeljevanja, način dela komisije, način vodenja evidence podeljenih priznanj, postopek odvzema že podeljenih priznanj in financiranje.
2. člen 
Občina Tržič podeljuje priznanja po določilih tega odloka posameznikom ter društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov, ki imajo prebivališče oziroma sedež v Občini Tržič ali delujejo oziroma so delovali na območju Občine Tržič in so s svojim delom prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, družbenemu, športnemu, kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali za druge dosežke, ki so pomembni za razvoj ter ugled Občine Tržič.
Priznanja Občine Tržič se lahko podeli tudi pomembnim slovenskim in tujim gostom Občine Tržič.
II. VRSTE PRIZNANJ OBČINE TRŽIČ IN PODELITEV 
3. člen 
Priznanja Občine Tržič so:
– naziv častnega občana Občine Tržič,
– plaketa Občine Tržič,
– diploma Občine Tržič,
– priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič,
– priznanje župana Občine Tržič.
Priznanja iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena na podlagi predloga, ki ga oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Tržič (v nadaljevanju: komisija), s sprejemom sklepa podeli Občinski svet Občine Tržič (v nadaljevanju: občinski svet). V tem odstavku navedena priznanja se slavnostno podelijo na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku ali slavnostni seji občinskega sveta. V kolikor to iz utemeljenih razlogov ni mogoče, se podelitev priznanj izvede na okoliščinam ustrezen način.
Priznanja iz četrte in pete alineje istega odstavka s sklepom podeli župan. Priznanja se slavnostno podelijo na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, slavnostni seji občinskega sveta ali ob posebnih slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu in ob dogodkih, pomembnih za prejemnika priznanja.
Priznanja iz prvega odstavka tega člena so lahko podeljena tudi posmrtno.
Priznanja praviloma podeljuje župan, v njegovi odsotnosti podžupan oziroma po pooblastilu župana drug član občinskega sveta.
III. NAZIV ČASTNEGA OBČANA 
4. člen 
Naziv častnega občana Občine Tržič, ki je najvišje priznanje Občine Tržič, se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Občine Tržič v Sloveniji in svetu.
Naziv častni občan Občine Tržič je izjemnega pomena in se praviloma podeljuje le enkrat na vsaka štiri leta, in sicer vsako tretje leto mandata občinskega sveta.
Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič sprejme občinski svet na podlagi predloga komisije, in sicer po skrajšanem postopku. V odloku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častnega občana podeli ter kdaj se izvrši podelitev. Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan.
5. člen 
Častnemu občanu Občine Tržič izkazuje Občina Tržič posebno čast in pozornost tako v času življenja kot tudi ob in po smrti.
Pravice častnega občana:
– brezplačno prejemanje publikacij, katerih izdajatelj je Občina Tržič,
– vabilo in prost vstop na prireditve, ki jih samostojno organizira Občina Tržič,
– obiski in čestitke ob osebnih jubilejih,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca; če ni svojcev, Občina Tržič zagotovi dostojen pogreb na stroške Občine Tržič.
IV. PLAKETA OBČINE TRŽIČ 
6. člen 
Plaketa Občine Tržič se podeljuje:
– posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena (posamična plaketa),
– društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine (kolektivna plaketa).
7. člen 
Vsako leto se podeli največ štiri plakete.
8. člen 
Poleg plakete se prejemniku podeli listina z besedilom obrazložitve o podelitvi priznanja. Ob plaketi se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič, na zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »plaketa«.
V. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ 
9. člen 
Diploma se podeli posameznikom, društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov za njihove posebne zasluge, izjemne enkratne dosežke in za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti ter za posebno požrtvovalna, nesebična in pogumna dejanja.
10. člen 
Vsako leto se podeli največ štiri diplome.
11. člen 
Diploma je listina z besedilom obrazložitve o podelitvi priznanja. Ob diplomi se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič, na zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »diploma«.
VI. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE Z NAZIVOM AMBASADOR OBČINE 
12. člen 
Priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič se podeli posameznikom, društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam občanov za promocijo Občine Tržič.
13. člen 
Priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič ima obliko steklene plakete in listine z besedilom sklepa o podelitvi. Ob priznanju župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič, na zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »priznanje župana«.
Vsako leto se praviloma podeli največ eno priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič.
VII. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE 
14. člen 
Priznanje župana Občine Tržič se podeli posameznikom, društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam občanov za dosežene izjemne uspehe pri delu na različnih področjih.
15. člen 
Priznanje župana Občine Tržič ima obliko listine z besedilom sklepa o podelitvi. Ob priznanju župana Občine Tržič se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič, na zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »priznanje župana«.
16. člen 
Vsako leto se praviloma podeli največ deset priznanj župana Občine Tržič.
VIII. PREDLOŽITEV PREDLOGOV 
17. člen 
Komisiji se lahko predložijo predlogi za podelitev naziva častnega občana Občine Tržič, za podelitev plaket Občine Tržič in za podelitev diplom Občine Tržič.
Predloge za podelitev priznanj iz prejšnjega odstavka tega člena lahko podajo posamezniki ter društva in druge pravne osebe, organizacije, skupnosti in skupine posameznikov.
18. člen 
Člani komisije v času trajanja mandata komisije ne morejo biti predlagatelji v postopku podelitve priznanj Občine Tržič.
19. člen 
Člani občinskega sveta, ki po svoji funkciji niso člani komisije, so lahko predlagatelji v postopku podelitve priznanj Občine Tržič.
20. člen 
Člani občinskega sveta v času trajanja mandata ne morejo biti predlagani za občinska priznanja.
IX. POSTOPEK IZBORA PREJEMNIKOV PRIZNANJ 
21. člen 
Predlogi za priznanja iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka se zberejo na podlagi javnega poziva, ki ga objavi komisija enkrat letno, in sicer najmanj 90 dni pred dnevom izročitve priznanja.
Rok za predložitev predlogov je 30 dni.
Javni poziv vsebuje:
– predmet javnega razpisa;
– kdo so lahko predlagatelji v postopku podelitve priznanj;
– kdo so lahko prejemniki priznanj;
– vrste podatkov, ki jih mora vsebovati predlog;
– kriterije za podelitev priznanj;
– navedbo dokumentacije in prilog, ki jih je potrebno priložiti predlogu (utemeljitev predloga);
– naslov, na katerega je treba predlog za priznanje posredovati;
– rok, do katerega morajo biti predlogi za priznanja posredovane na naslov komisije.
Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Tržič se objavi na krajevno običajen način in na spletnem portalu Občine Tržič.
22. člen 
Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine predlagateljev oziroma navedbo društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti,
– podatke o predlaganem prejemniku ali skupini prejemnikov (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka) oziroma naziv društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti s pripisano kontaktno osebo,
– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je predlagana fizična oseba, še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov,
– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja ali skupine predlagateljev oziroma naziv društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti s pripisano kontaktno osebo, naslov in telefonsko številko,
– predlog vrste priznanja, obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev, pomembnih za podelitev priznanja.
K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
Če k predlogu ni priloženo soglasje kandidata, komisija pozove predlaganega prejemnika, da poda soglasje k predlogu ter v primeru, da je le-ta fizična oseba, tudi ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Če zahtevana soglasja niso podana, je predlog izločen iz nadaljnje obravnave.
23. člen 
Komisija mora o predlogih za priznanja odločati najkasneje v roku 15 dni od zaključka roka razpisa.
Komisija med prejetimi predlogi za plakete in diplome samostojno odloči, katero vrsto priznanja bo predlagala občinskemu svetu za posamezne predlagane prejemnike, pri čemer upošteva obrazložitve prejetih predlogov.
Komisija pri oblikovanju predlogov občinskemu svetu navede razloge za podelitev priznanja. Iz navedbe mora biti jasno razvidno, za katere zasluge gre, dosežek, delo ali rezultat, za katero področje se priznanje dodeljuje in predlagano vrsto priznanja.
Za naziv častnega občana Občine Tržič komisija vsako leto zbira predloge, o podelitvi pa občinski svet praviloma odloči vsako tretje leto mandata občinskega sveta. Odločitev o letu podelitve in podelitvi naziva posamezniku sprejme občinski svet na predlog komisije.
Predlogov za priznanja, ki jih komisija ni sprejela, ni potrebno posebej utemeljevati.
X. NAČIN DELA KOMISIJE 
24. člen 
Odločitev o predlogu sprejme komisija na svoji seji z večino glasov prisotnih članov komisije.
Komisija svoje predloge posreduje občinskemu svetu, ki o podelitvi priznanj odloči s sklepom.
25. člen 
Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve. Priznanja po tem odloku se med seboj ne izključujejo.
26. člen 
Podatki o prejemnikih in vrsti podeljenega priznanja se objavijo na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Tržič.
XI. NAČIN VODENJA EVIDENCE 
27. člen 
Občinska uprava Občine Tržič o podelitvi občinskih priznanj vodi uradno evidenco z naslednjimi podatki:
– vrsta priznanja,
– za fizične osebe: ime in priimek, prebivališče (če je nagrajena skupina občanov se napišejo podatki za vsakega občana posebej),
– za društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti: naziv in sedež,
– razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno,
– akt o podelitvi,
– datum in kraj podelitve priznanja.
Občinska uprava Občine Tržič opravlja organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj Občine Tržič, skrbi za izdelavo listin in plaket ter za vodenje evidenc po tem odloku.
28. člen 
Evidenca se vodi tudi v elektronski obliki in se v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, objavi na spletni strani Odprti podatki Slovenije, na spletni strani Občine Tržič pa se objavi povezavo do teh podatkov.
XII. PREKLIC PRIZNANJA 
29. člen 
Posamezno priznanje se lahko prekliče, če se po podelitvi priznanja izve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.
Priznanje se prekliče tudi, če se prejemnik priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali prejem priznanja zavrne. Če prejemnik občinskega priznanja le-tega ne želi prevzeti oziroma ga prejemnik oziroma njegov zastopnik ne prevzame v roku enega leta od dneva, ko naj bi mu bilo priznanje slovesno podeljeno, se sklep o prejemu občinskega priznanja razveljavi, prejemnika pa se briše iz evidence prejemnikov občinskih priznanj.
O preklicu priznanja iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka odloča občinski svet na predlog komisije, o preklicu priznanja iz četrte in pete alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka pa odloča župan.
Preklic priznanj ni časovno omejen.
XIII. FINANCIRANJE 
30. člen 
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Tržič za vsako leto posebej.
XIV. KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15).
Št. 007-0015/2021
Tržič, dne 8. marca 2022
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti