Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1767/22, Stran 1008
Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, na podlagi sklepa, sprejetega na 2. seji Sveta zavoda z dne 23. 2. 2022 in v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju ZOFVI) ter 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo Otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.
Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenje zavoda in kratkim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti