Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3557. Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije

Odloki

3559. Odlok o spremembi Odloka o Svetu za nacionalno varnost

Sklepi

3560. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Tirani
3561. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Tirani

Drugi akti

3562. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
3563. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

3564. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
3565. Odredba o dopolnitvi višješolskega študijskega programa »Vojaški menedžment«
3566. Obvestilo o uveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2022/890 z dne 3. junija 2022 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3567. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije

OBČINE

Brezovica

3568. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Brezovica

Cerknica

3569. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2023

Dobrepolje

3570. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023
3604. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje

Dobrna

3571. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2023
3572. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2023

Idrija

3573. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne dežurne službe in cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Idrija
3574. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Idrija

Kamnik

3575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok
3576. Odlok o spremembi območij naselij in meje med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš
3577. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KA-80 v mestu Kamnik v Občini Kamnik (identifikacijska št. PA: 2903)
3578. Sklep o opustitvi javnega dobra
3579. Sklep o ustanovitvi Komisije za mladinska vprašanja

Kobarid

3580. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2022
3581. Odlok o delni razveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
3582. Odlok o predkupni pravici Občine Kobarid

Koper

3583. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Koper
3584. Sklep o določitvi družbene infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Koper
3585. Sklep o določitvi družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite v Mestni občini Koper
3586. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2023

Lendava

3587. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
3588. Sklep št. 466 o sprejemu predloga znižanja oziroma oprostitve plačila ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda za starše in skrbnike otrok, vključenih v enoto vrtca na Hotizi

Nova Gorica

3589. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica

Postojna

3590. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2023
3591. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna

Puconci

3592. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2023

Semič

3593. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2023
3594. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2023

Slovenj Gradec

3595. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LE – 13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec (ID št.: 2778)
3596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
3597. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
3598. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC8) (ID št.: 2949)
3599. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1112/7 in 1112/2 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OK-160 v OPN MOSG (ID 3092)
3600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 8.1)

Šmarje pri Jelšah

3601. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023
3602. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Šmarje pri Jelšah v najem
3603. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti