Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

Št. 110-880/2022 Ob-3512/22, Stran 2468
Svet Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki, na podlagi določb 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), v nadaljevanju ZOFVI, in sklepa 9. seje Sveta Osnovne šole Železniki razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predviden začetek dela je dne 1. 5. 2023. Za čas mandata bo z njo/njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, o nazivu, o opravljenem strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter potrdilo, da zoper kandidata/-ko ni bil uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Dokazilo o ravnateljskem izpitu je lahko pridobljeno najkasneje v roku enega leta po začetku mandata.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku, najkasneje v 4 mesecih od objave tega razpisa.
Svet Osnovne šole Železniki 

AAA Zlata odličnost