Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3564. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij, stran 11009.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvrševanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij 
1. člen
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13, 37/14, 4/16, 63/16 in 81/18) se v 1. členu besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2018/969 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 12)«nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2022/175 z dne 9. februarja 2022 o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede uvoznih pogojev za premike plemenskih ovac in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko (UL L št. 29 z dne 10. 2. 2022, str. 1)«.
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z metodo genotipizacije z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij za kodone 136, 154 in 171 je treba določiti genotip pri ovcah v tropih ovac, kjer se izvaja izkoreninjenje praskavca, v skladu s Poglavjem B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.«.
3. člen 
7. in 8. člen se črtata.
4. člen 
V 10. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Območni urad (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave izda dovoljenje za izvajanje:
1. 1. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001 glede prevoza in skladiščenja proizvodov iz te točke z vozili in zabojniki ali v skladiščih, ki se ne uporabljajo za prevoz oziroma skladiščenje krme za prežvekovalce;
2. 1. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe ribje moke, dikalcijevega in trikalcijevega fosfata živalskega izvora, proizvodov iz krvi neprežvekovalcev za proizvodnjo krmnih mešanic za neprežvekovalce v obratih, ki ne proizvajajo krmnih mešanic za rejne prežvekovalce;
3. točke (d) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe predelanih živalskih beljakovin pridobljenih iz neprežvekovalcev, ki niso ribja moka in ki niso predelane živalske beljakovine, pridobljene iz gojenih žuželk, za proizvodnjo krmnih mešanic, namenjenih izključno za živali iz ribogojstva;
4. točke (d) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV glede proizvodnje mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo, v obratih, ki ne proizvajajo drugih krmnih mešanic za prežvekovalce;
5. točke (h) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede krmljenja neodstavljenih prežvekovalcev z mlečnimi nadomestki z ribjo moko na kmetijah, ki redijo tudi druge prežvekovalce;
6. točke (b) Oddelka F Poglavja IV priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz gojenih žuželk, za živali iz ribogojstva, perutnino ali prašiče v obratih, ki ne proizvajajo tudi krmnih mešanic za druge rejne živali, razen kožuharjev.
(2) OU Uprave izda posebno dovoljenje za uveljavljanje odstopanja iz:
1. 2. in 11. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede odobritve postopka čiščenja vozil, zabojnikov in skladiščnih prostorov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz ali skladiščenje proizvodov iz 1. in 10. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES, ki se naknadno uporabijo za prevoz ali skladiščenje krme za prežvekovalce ali krme za rejne neprežvekovalce, ki niso živali iz ribogojstva;
2. 3. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede objektov, ki skladiščijo posamična krmila in krmne mešanice iz 1. točke oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES in ki hkrati skladiščijo tudi krmo za prežvekovalce;
3. 5., 7. in 9. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede odobritve postopka čiščenja vozil, zabojnikov in skladiščnih prostorov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz ali skladiščenje predelanih živalskih beljakovin v razsutem stanju, pridobljenih iz prašičev ali perutnine ali gojenih žuželk in krmnih mešanic v razsutem stanju, ki vsebujejo te predelane živalske beljakovine;
4. 2. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic za neprežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev in trikalcijev fosfat živalskega izvora proizvode iz krvi neprežvekovalcev, v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za rejne prežvekovalce;
5. 2. točke Oddelka D Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe in skladiščenja krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz neprežvekovalcev, vključno z ribjo moko, predelanimi živalskimi beljakovinami, pridobljenimi iz gojenih žuželk, predelanimi živalskimi beljakovinami, pridobljenimi iz prašičev, in predelanimi živalskimi beljakovinami, pridobljenimi iz perutnine ter dikalcijevega in trikalcijevega fosfata živalskega izvora in proizvodov iz krvi neprežvekovalcev, na kmetijah, na katerih gojijo tudi vrste rejnih živali, ki jim ta krmna mešanica ni namenjena;
6. drugega odstavka točke (a) Oddelka C Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo kri neprežvekovalcev, namenjeno proizvodnji proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev;
7. drugega odstavka točke (c) Oddelka C Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev v predelovalnih obratih, ki predelujejo tudi kri prežvekovalcev;
8. drugega odstavka točke (a) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev in ravnanja s proizvodi iz prežvekovalcev v obratih iz točk (i), (ii) in (iii) pod (a) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES, ki proizvajajo ŽSP iz neprežvekovalcev, namenjene proizvodnji predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES;
9. drugega odstavka točke (c) Oddelka D poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES v predelovalnih obratih, ki predelujejo ŽSP iz prežvekovalcev;
10. točke (d) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine iz Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES za živali iz ribogojstva v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen kožuharjev;
11. drugega odstavka točke (d) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje drugih krmnih mešanic za prežvekovalce v obratih, ki proizvajajo tudi mlečne nadomestke za neodstavljene rejne prežvekovalce;
12. drugega odstavka točke (a) Oddelka F Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin pridobljenih iz gojenih žuželk v predelovalnih obratih, ki predelujejo tudi ŽSP drugih živalskih vrst;
13. tretjega odstavka točke (b) Oddelka F Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz gojenih žuželk, za živali iz ribogojstva, perutnine in prašičev, v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen kožuharjev;
14. drugega odstavka točke (a) Oddelka G Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev ali perutnine in ravnanje s proizvodi iz prežvekovalcev in perutnine v obratih iz točk (i), (ii), in (iii) pod (a) Oddelka G Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES, ki proizvajajo ŽSP iz prašičev, namenjene proizvodnji predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prašičev;
15. drugega odstavka točke (b) Oddelka G Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede postopkov čiščenja vozil in zabojnikov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz ŽSP, pridobljenih iz prežvekovalcev ali perutnine;
16. drugega odstavka točke (c) Oddelka G Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prašičev v predelovalnem obratu, ki predeluje tudi ŽSP iz prežvekovalcev in perutnine;
17. tretjega odstavka točke (d) Oddelka G Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prašičev, za perutnino v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen živali iz ribogojstva in kožuharjev;
18. drugega odstavka točke (a) Oddelka H Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev ali prašičev in ravnanje s proizvodi iz prežvekovalcev in prašičev v obratih iz točk (i), (ii), in (iii) prvega odstavka Oddelka H Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES, ki proizvajajo ŽSP iz perutnine, namenjene proizvodnji predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz perutnine;
19. drugega odstavka točke (b) Oddelka H Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede postopkov čiščenja vozil in zabojnikov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz ŽSP, pridobljenih iz prežvekovalcev ali prašičev;
20. drugega odstavka točke (c) Oddelka H Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz perutnine v predelovalnem obratu, ki predeluje tudi ŽSP iz prežvekovalcev in prašičev;
21. tretjega odstavka točke (d) Oddelka H Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz perutnine, za prašiče v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen živali iz ribogojstva in kožuharjev;
22. 2. točke Oddelka B Poglavja V Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede odobritve postopka čiščenja vozil zabojnikov in skladiščnih prostorov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz in skladiščenje posamičnih krmil v razsutem stanju in krmnih mešanic v razsutem stanju iz 1. točke Oddelka B Poglavja V Priloge IV Uredbe 999/2001/ES;
23. drugega odstavka točke (d) pod 3 Oddelka E Poglavja V Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede odobritve postopka čiščenja vozil, zabojnikov in skladiščnih prostorov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz ali skladiščenje predelanih živalskih beljakovin v razsutem stanju, pridobljenih iz prežvekovalcev, in krmnih mešanic v razsutem stanju, ki vsebujejo te beljakovine, namenjenih za izvoz iz Evropske unije, ter se ta vozila, zabojniki oziroma skladiščni prostori naknadno uporabijo za prevoz ali skladiščenje krme za dajanje na trg in za krmljenje rejnih prežvekovalcev.«.
5. člen 
V 17. členu se črta drugi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 007-584/2021
Ljubljana, dne 9. novembra 2022
EVA 2021-2330-0099
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost