Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3599. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1112/7 in 1112/2 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OK-160 v OPN MOSG (ID 3092), stran 11088.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 299. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. seji dne 9. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1112/7 in 1112/2 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OK-160 v OPN MOSG (ID 3092) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1112/7 in 1112/2, obe k. o. 849 Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec, izdelal URBIS d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod številko naloge 2022-LP-023, v mesecu maju 2022. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3092.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora Aa – avtohtona razpršena poselitev. Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, v nadaljevanju OPN).
(2) V severnem delu izvornega območja (parcela št. 1112/7 k.o. 849 Stari trg) se v dveh delih stavbno zemljišče izvzame (površina 175,36 m2 in površina 130,71 m2 – skupaj znaša izvzem 306,07 m2) in prenese na vzhodno stran, na parcelo 1112/2 k.o. 849 Stari trg, kjer se še razširi za površino 486,17 m2, kar znaša 19,998 % površine izvornega območja. Površina novega izvornega območja znaša 2 917,22 m2. Površina izvzetega stavbnega zemljišča se vrne v namensko rabo K1 (najboljša kmetijska zemljišča).
(3) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča je določen v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
3. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Slovenj Gradec in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0005/2022
Slovenj Gradec, dne 10. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost