Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3574. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Idrija, stran 11025.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 31. seji dne 13. 10. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Idrija 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Idrija (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence, pogoje, postopek in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode v Občini Idrija (v nadaljevanju: subvencioniran prevoz pitne vode).
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Idrija (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje.
(2) Subvencioniran prevoz pitne vode ne pripada uporabnikom za izvajanje gospodarske, obrtne, kmetijske ali druge pridobitne dejavnosti.
(3) Subvencioniran prevoz vode ne pripada uporabnikom, katerim je omogočen priklop na zgrajeno vodovodno omrežje, vendar priklopa še niso izvedli.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
3. člen 
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo uporabi izključno za lastne potrebe.
4. člen 
(1) Subvencioniran prevoz pitne vode se izvaja v sušnem obdobju, ko uporabnik ne razpolaga s potrebno količino pitne vode za lastne potrebe.
(2) Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, kateremu je bila na podlagi vloge izdana odločba o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode. Vloga se poda pri občinski upravi Občine Idrija, Oddelek za investicije. Iz vloge mora izhajati, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa ta pravilnik, in sicer:
– da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo,
– da gre za porabo vode za lastne potrebe,
– da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
– da se voda dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(3) V kolikor so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode (v nadaljevanju: Evidenca). V nasprotnem primeru se vloga z odločbo zavrne. Zoper odločbo o zavrnitvi je možna pritožba pri županu Občine Idrija.
(4) Občina Evidenco sproti ažurira in jo posreduje dobavitelju pitne vode. Vpis uporabnika v Evidenco je pogoj za subvencioniranje prevoza pitne vode.
5. člen 
(1) Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno občinski upravi. Naročilo se s strani občinske uprave dnevno posreduje dobavitelju.
(2) Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo v najkrajšem možnem času po prejemu naročila.
(3) Dobavitelj je pravna ali fizična oseba, ki ima ali upravlja s cisterno in pripadajočo opremo za polnjenje in za distribucijo pitne vode ali se ukvarja s prevozom pitne vode.
(4) Občina in dobavitelj skleneta pogodbo, s katero dogovorita naloge ter medsebojne pravice in obveznosti glede subvencioniranega prevoza pitne vode.
6. člen 
(1) Uporabnik je dolžan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do mesta polnjenja.
(2) Uporabnik je odgovoren za higiensko ustreznost mesta polnjenja.
7. člen 
(1) Dobavitelj odvzem pitne vode lahko opravi samo na za to določenih mestih po predhodno pridobljenem pisnem soglasju izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija.
(2) Dobavitelj mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete vode voditi evidenco in o tem v dogovorjenem roku obveščati izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
8. člen 
(1) Občina Idrija izbere enega ali več dobaviteljev, ki so za prevoze pitne vode ustrezno usposobljeni in opremljeni.
(2) Občina Idrija in dobavitelj skleneta pogodbo, s katero dogovorita naloge ter medsebojne pravice in obveznosti glede subvencioniranega prevoza pitne vode.
(3) Občina Idrija uporabniku subvencionira stroške prevoza pitne vode le, če mu prevoz opravi dobavitelj.
IV. VIŠINA SUBVENCIJE
9. člen 
(1) Občina Idrija subvencionira stroške prevoza pitne vode v višini polne cene prevoza.
(2) Število subvencioniranih prevozov do posameznega uporabnika je vezano na število oseb, stalno prijavljenih na naslovu uporabnika, in ocenjeno porabo pitne vode na posamezno osebo v višini 150 litrov na dan.
10. člen 
(1) Ob vsakem opravljenem prevozu vode izda dobavitelj dobavnico oziroma nalog o količini dobavljene vode ter jo preda uporabniku v potrditev.
(2) Dobavitelj na podlagi potrjene dobavnice izstavi občini račun za subvencijo prevoza pitne vode, potrjeno dobavnico posreduje izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo najpozneje zadnji delovni dan tekočega meseca, na podlagi katere le-ta izda uporabniku račun za dostavljeno pitno vodo.
(3) Dobavitelj občini izstavi račun iz prejšnjega odstavka praviloma enkrat mesečno. Računu za subvencijo mora dobavitelj priložiti tudi kopijo dobavnice oziroma naloga, potrjenega s strani uporabnika.
11. člen 
(1) Uporabniki so na podlagi prejetega računa dolžni poravnati strošek dobavljene pitne vode po ceni, ki velja za gospodinjstva v Občini Idrija z vsemi predpisanimi dajatvami vključno z omrežnino.
(2) Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo izstavi uporabniku račun za dostavljeno pitno vodo. Uporabnik plača izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo stroške omrežnine za priključek DN 20 in dostavljene količine vode za pretekli mesec. Stroški omrežnine se obračunajo samo za prvi prevoz vode v mesecu.
12. člen 
Prevozi, ki ne bodo opravljeni v skladu z določili tega pravilnika, ne bodo upravičeni do izplačila subvencije.
V. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(1) Občina Idrija ima pravico nadzirati namensko porabo vode, kot tudi mesta polnjenja.
(2) Kolikor se ugotovi, da uporabnik neprimerno skrbi za te naprave in mu je zaradi tega potrebno pogosteje dovažati vodo, se kaznuje z odvzemom statusa upravičenca do subvencioniranega prevoza pitne vode, dokler ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2022
Idrija, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti