Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3587. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, stran 11060.

  
Na podlagi 3., 8., 48. in 49. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 7., 40., 41., 42., 47., 48., 57., 109. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 12. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava v soglasju s svetom Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava z dne 24. 10. 2022 na 25. korespondenčni seji dne 3. 11. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda (v nadaljnjem besedilu: zavod) je bil ustanovljen na področju predšolske vzgoje v Občini Lendava z Odlokom o ustanovitvi javnega dvojezičnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Lendava (Uradni list RS, št. 4/97, 12/00, 57/04, 46/05 – popr. in 67/08), nato pa z Odlokom o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda (Uradni list RS, št. 10/12 in 14/12 – popr.).
(2) Ustanoviteljica zavoda je Občina Lendava, Glavna ulica 20, Lendava (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica). Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, Mlinska ulica 6/A, Lendava, je soustanoviteljica zavoda (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljica).
(3) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom Srg 957/92 dne 5. 1. 1993 in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
(1) Zavod posluje pod imenom: Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda.
(2) Sedež zavoda je v Lendavi.
(3) Poslovni naslov zavoda: Župančičeva ulica 5, Lendava.
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje ali posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice.
(4) Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.
4. člen 
(1) Zavod izvaja dejavnost na več lokacijah:
– Dvojezična enota I Lendava – 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Tagozat (krajše: DE I Lendava), Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava/Lendva,
– Dvojezična enota II Lendava – 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Tagozat (krajše: DE II Lendava), Tomšičeva ulica 6a, 9220 Lendava,
– Dvojezična enota Gaberje – Gyertyánosi Kétnyelvű Tagozat (krajše: DE Gaberje), Gaberje, Glavna ulica 29, 9220 Lendava /Lendva,
– Dvojezična enota Genterovci – Göntérházi Kétnyelvű Tagozat (krajše: DE Genterovci), Genterovci, Šolska ulica 2, 9223 Dobrovnik/Dobronak,
– Dvojezična enota Dolga vas – Hosszúfalusi Kétnyelvű Tagozat (krajše: DE Dolga vas), Dolga vas, Vaška ulica 1, 9220 Lendava/Lendva,
– Enota Hotiza (krajše: E Hotiza), Hotiza, Strnčka ulica 2, 9220 Lendava.
(2) Enote v pravnem prometu nimajo pooblastil.
(3) Organizacijo dela v zavodu določi ravnatelj.
(4) Zavod je dvojezičen, vzgojno izobraževalno delo poteka v slovenskem in madžarskem jeziku, razen v Enoti Hotiza, v kateri poteka vzgojno izobraževalno delo samo v slovenskem jeziku.
(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico in soustanoviteljico organizira delo na novi lokaciji ali zapre obstoječo. Predhodno soglasje soustanoviteljice ni potrebno, kadar se nova enota odpira ali zapira na območju, ki ni opredeljeno kot narodnostno mešano območje.
(6) O začasnem zaprtju enot v času počitnic ali ob drugih dogodkih odloča ravnateljica ob upoštevanju potreb uporabnikov in zavoda.
2. Pečat in znak zavoda
5. člen 
(1) Zavod uporablja pečat z besedilom v slovenskem in madžarskem jeziku, ki se uporablja v vseh enotah zavoda, razen v enoti Hotiza, kjer se uporablja pečat le v slovenskem jeziku.
(2) Na zunanjem obodu dvojezičnega pečata je zapis Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod grbom pa zapis Župančičeva ulica 5, Lendava, Župančič utca 5 Lendva. Na zunanjem obodu pečata v slovenskem jeziku je zapis Vrtec Lendava, Župančičeva ulica 5, Lendava, sredi pečata je grb Republike Slovenije.
(3) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
6. člen 
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi s pravili zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
(3) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
8. člen 
(1) Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok na območju celotne Občine Lendava.
(2) Vpis otrok v programe zavoda se izvaja na sedežu uprave.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.
(2) Glavna dejavnost zavoda je:
– P/85.100 Predšolska vzgoja.
(3) Zavod lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost:
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
(4) Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(5) Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost. Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Cena mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela. Zavod uredi prodajo blaga in storitev na trgu s svojim aktom.
(6) V primeru razpoložljivih kapacitet lahko zavod kot del javne službe po predhodnem soglasju ustanoviteljice opravlja tudi pripravo prehrane za druge javne zavode občine. Vsa medsebojna razmerja javni zavodi uredijo s posebno pogodbo.
10. člen 
(1) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljica ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(2) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA 
11. člen 
Zavod ima lahko poleg z zakonom določenih organov tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili zavoda.
Svet zavoda 
12. člen 
(1) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenujeta ustanoviteljica in soustanoviteljica zavoda. Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Lendava izmed javnih uslužbencev občinske uprave ali drugih organov občine ter občanov, ki strokovno poznajo delovanje in poslovanje vrtca. Enega predstavnika ustanovitelja imenuje Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava.
(2) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določa ta odlok. Zaposleni volijo predstavnike izmed administrativnih in tehničnih delavcev zavoda (v nadaljevanju administrativno- tehnični delavci) ter izmed strokovnih delavcev zavoda (v nadaljevanju strokovni delavci) v razmerju 1:4.
(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev po postopku in na način, kot ga določijo v svojem aktu, pri čemer upoštevajo, da morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani starši vrtca na vseh lokacijah, tako da je en predstavnik staršev, katerega otrok je razporejen v oddelek v DE I Lendava, en v DE II Lendava in en predstavnik staršev, katerega otrok je razporejen v oddelek vrtca na eni izmed preostalih lokacij zavoda.
13. člen 
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče ravnatelj v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov sveta zavoda, vendar ne pred iztekom veljavnega mandata sveta. Konstitutivno sejo vodi ravnatelj do izvolitve predsednika in njegovega namestnika.
(2) Na konstitutivni seji ravnatelj člane sveta zavoda opozori, da so za svoje delo odgovorni v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.
(3) Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda izvolijo izmed sebe člani sveta na konstitutivni seji sveta zavoda.
(4) Mandat sveta zavoda začne teči z dnem konstituiranja sveta.
(5) Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanoviteljico, soustanoviteljico, svet staršev in svet zavoda o poteku mandata sveta 90 dni pred iztekom mandata.
14. člen 
(1) Član sveta zavoda je dolžan sodelovati pri delu sveta.
(2) Svet zavoda poleg nalog, ki mu jih določa zakon:
– sprejme poslovnik sveta, s katerim določi način dela in uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok ali drugi splošni akt;
– sprejme akt, s katerim uredi prodajo blaga in storitev na trgu;
– sprejema cenik za opravljaje prodaje blaga in storitev na trgu;
– sprejema finančni načrt in zaključni račun;
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda;
– opravlja druge z odlokom in splošnimi akti zavoda in kolektivnimi pogodbami določene naloge.
15. člen 
(1) Člani sveta zavoda so dolžni obveščati organ, ki jih je imenoval, o delovanju sveta zavoda.
(2) Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, morajo občinsko upravo obvestiti o sklicu seje sveta zavoda in o dnevnem redu seje, občinska uprava pa jim zagotovi, če to zahtevajo, strokovno pomoč pri pripravi na sejo sveta.
(3) Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, obveščajo ustanoviteljico o sprejetih sklepih na sejah sveta zavoda tako, da po prejemu potrjenega zapisnika seje tega posredujejo občinski upravi v vednost.
16. člen 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam odstopi,
– umre,
– če nastane kateri od razlogov, ko po tem odloku ali zakonu ne more biti član sveta zavoda (izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda),
– je odpoklican ali razrešen s strani organa, ki ga je imenoval.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod oziroma ni več razporejen v oddelek na lokaciji, kot katere predstavnik je bil izvoljen.
(3) Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu.
(4) Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na to funkcijo.
(5) Odstop člana sveta učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(6) Odpoklic ali razrešitev člana sveta zavoda učinkuje od dne, ko svet zavoda prejme pisno obvestilo pristojnega organa o odpoklicu ali razrešitvi.
(7) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prve, druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena prenehal mandat, o tem takoj pisno obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Pristojni morajo imenovati nadomestnega člana sveta za obdobje do prenehanja mandata sveta v roku najkasneje v 90 dneh od obvestila. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(8) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen 
(1) Pravico voliti (aktivna volilna pravica) ima vsak delavec zavoda, ki ima na dan volitev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen če zakon določa drugače.
(2) Pravico biti voljen (pasivna volilna pravica) ima vsak delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali pogodbo za določen čas na podlagi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, razen če zakon določa drugače.
18. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje v 15 dneh pred potekom mandata svetu zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določijo dan volitev in število članov sveta zavoda, ki se volijo izmed administrativno- tehničnih delavcev zavoda, in število članov, ki se volijo izmed strokovnih delavcev zavoda. Sklep o razpisu volitev se objavi na v zavodu običajen način.
(3) Volitve vodi volilna komisija, ki jo imenuje svet zavoda ob razpisu volitev za dobo 4 let.
(4) Volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in trije člani. Volilna komisija veljavno sklepa, ko so prisotni vsaj 3 člani, med njimi obvezno predsednik ali namestnik. Član volilne komisije ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
(5) Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev članov sveta, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane sveta v skladu z zakonom in tem odlokom, določa volišča, določa imenika volivcev, vodi glasovanje na voliščih, ugotavlja rezultate izida glasovanja in objavi, kateri kandidati so izvoljeni v svet zavoda ter obvesti svet zavoda o izvoljenih članih sveta zavoda, vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, ugotovi in obvesti svet zavoda, kateri kandidat postane nadomestni član sveta zavoda, izvede nadomestne volitve in opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
19. člen 
(1) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike administrativno-tehničnih delavcev in za predstavnike strokovnih delavcev.
(2) Kandidate za člane sveta lahko predlaga:
– 10 % delavcev z aktivno volilno pravico posamezne skupine delavcev,
– reprezentativni sindikat v zavodu.
(3) Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po razpisu volitev, morajo biti pisni in morajo vsebovati podpise vseh predlagateljev. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidatov.
20. člen 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(3) Voli se z glasovnicami osebno ter na podlagi dveh volilnih imenikov, ki ju sestavi volilna komisija. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in način glasovanja.
(5) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
21. člen 
(1) Predstavnike administrativno-tehničnih delavcev volijo administrativni in tehnični delavci, predstavnike strokovnih delavcev volijo strokovni delavci.
(2) Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi istočasno na administrativno-tehničnih delovnih mestih in strokovnih delovnih mestih, imajo pravico voliti in biti voljeni v obeh skupinah delavcev, vendar lahko istočasno kandidirajo le v eni skupini delavcev.
(3) Volitve posamezne skupine delavcev so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev te skupine z aktivno volilno pravico.
(4) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih skupin, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se med temi kandidati opravi žreb.
(5) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe volitev.
22. člen 
V primeru predhodnega prenehanja mandata predstavnika delavcev v svetu zavoda postane nadomestni član sveta zavoda tisti kandidat, katerega izid volitev je bil naslednji po številu glasov skupine delavcev. Če ni nobenega kandidata, se izvedejo nadomestne volitve ob smiselni uporabi določb o volitvah novih članov v svet zavoda.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen 
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev posamezne skupine delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev posamezne skupine delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
(5) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev iz skupine, v kateri je bil izvoljen kot njen predstavnik. Glasujejo delavci, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(6) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Svet staršev 
24. člen 
(1) Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek posamezne enote vrtca po enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(2) Namestnik nadomešča predstavnika le na sejah sveta staršev, ko je ta zadržan, z vsemi pooblastili, kot jih imajo predstavniki oddelka.
(3) Predstavnik oddelka in njegov namestnik sta izvoljena, ko zanju glasuje večina prisotnih staršev na roditeljskem sestanku, na katerega so bili povabljeni vsi starši oddelka. Predstavnik in namestnik podata soglasje h kandidaturi ustno na roditeljskem sestanku ali pisno pred roditeljskim sestankom.
Pomočnik ravnatelja 
25. člen 
(1) Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pred imenovanjem pomočnika ravnatelja mora ravnatelj pridobiti o kandidatu mnenje vzgojiteljskega zbora.
(2) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Strokovni organi 
26. člen 
Vzgojiteljski zbor poleg nalog, ki jih določa zakon, daje mnenje o predlogu za imenovanje pomočnika ravnatelja. O mnenju zbor glasuje tajno.
V. JAVNOST DELA ZAVODA 
27. člen 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja z obvestili staršem, medijem in drugim predstavnikom javnosti. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
(3) Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi oziroma ko to ravnatelj oziroma predsedujoči organu dovoli.
(4) Javnost dela zavoda se zagotavlja tudi v skladu z zakoni, ki urejajo pridobivanje informacij za medije in informacije javnega značaja.
28. člen 
(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda ter člani organov zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri delu v zavodu ali pri delu organa zavoda in so določeni za poslovno skrivnost ali kot tajni podatki.
(2) Za poslovno tajnost in tajne podatke se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
(3) Osebe iz prvega odstavka so dolžne varovati tudi osebne podatke, s katerimi se seznanijo pri delu v zavodu ali pri delu organa zavoda.
(4) Obveznost iz prvega in prejšnjega odstavka velja tudi po prenehanju delovnega razmerja oziroma članstva v organu zavoda.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU 
29. člen 
(1) Zavod sistemizira delovna mesta na podlagi normativov in standardov, ki veljajo za vrtec.
(2) Zavod lahko sistemizira tudi druga delovna mesta ali delovna mesta v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi, če si potrebna sredstva zagotovi:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz proračuna soustanoviteljice,
– iz tržne dejavnosti,
– iz drugih virov.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
30. člen 
(1) Zavod v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili zavoda. Pravila sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon, ta odlok ali pravila.
(3) Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju z zakonom in tem odlokom.
(4) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
31. člen 
(1) Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu v skladu z odlokom.
32. člen 
(1) Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v posest in upravljanje premoženje. Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje soustanoviteljica zavodu v posest in upravljanje premoženje.
(2) Premično in nepremično premoženje, ki ga ustanoviteljica daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanoviteljice. Premično premoženje, ki ga soustanoviteljica daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina soustanoviteljice.
(3) Zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
(4) Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanoviteljice, soustanoviteljice in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanoviteljica ali soustanoviteljica, se evidentira ločeno v okviru evidenc o osnovnih sredstvih vrtca v skladu s predpisi o računovodstvu. Zavod premično premoženje, ki je v lasti ustanoviteljice ali soustanoviteljice, odpiše v skladu s predpisi o računovodstvu in ga lahko odsvoji.
33. člen 
(1) Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne uporablja, odda v občasno uporabo po posameznih urah ali dnevih.
(2) Zavod sklene pogodbo s pravno poslovnim uporabnikom in mu izstavi račun.
(3) Višino stroškov zavoda določi svet zavoda, kjer upošteva obratovalne stroške in stroške manjših vzdrževalnih del. Ustanoviteljica višino stroškov upošteva pri določitvi cenika.
(4) Del uporabnine, ki pokriva obratovalne stroške in stroške manjših vzdrževalnih del, uporabi zavod za pokritje teh stroškov, preostali del uporabnine pa se nameni za tekoče in investicijsko vzdrževanje.
34. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki iz javnih sredstev in plačil staršev se nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče vzdrževanje ter nakup opreme s soglasjem ustanoviteljice na predlog ravnatelja, ki ga potrdi svet zavoda.
(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanoviteljica.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev na trgu lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti, plačilo materialnih stroškov, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter investicije, nakup opreme po predhodnem soglasju sveta zavoda.
(4) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
35. člen 
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca v skladu z zakonom.
36. člen 
Ustanoviteljica za obveznosti zavoda odgovarja subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo za delovanje zavoda v proračunu ustanoviteljice.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM 
37. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda izvaja, če ni z zakonom ali drugim predpisom drugače določeno:
a) občinski svet:
– odloča o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih,
– imenuje člane sveta zavoda,
– da mnenje lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja,
– odloča o kritju primanjkljaja zavoda,
– druge naloge, ki mu jih nalaga zakon, odlok ali drug predpis.
b) župan občine:
– daje soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– potrjuje število in vrsto oddelkov zavoda,
– potrdi uskladitev predloga letnega delovnega načrta zavoda,
– druge naloge, ki mu jih nalaga zakon, odlok ali drug predpis.
(2) Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavlja sredstva za delovanje zavoda,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Zavod je dolžan:
– ustanoviteljici posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– opravljati druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED SOUSTANOVITELJICO IN ZAVODOM 
38. člen 
Soustanoviteljica ima do zavoda poleg pravic in obveznosti, ki jih določa zakon, naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k organiziranju dela na novi lokaciji ali zaprtju obstoječe,
– imenuje člana sveta zavoda,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, ki jih nameni zavodu.
XI. NADZOR 
39. člen 
Porabo javnih sredstev v zavodu poleg z zakonom določenih državnih organov nadzoruje tudi pristojni organ ustanoviteljice.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice nadzira pristojni organ ustanoviteljice.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda (Uradni list RS, št. 10/12 in 14/12 – popr.).
41. člen 
Zavod mora uskladiti svoje poslovanje in organizacijo v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Določbe glede oblikovanja in sestave sveta zavoda se uporabijo po preteku mandata dosedanjega sveta zavoda.
Ravnatelj uskladi podatke v uradnih evidencah in registrih v skladu s tem odlokom.
42. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022-5
Lendava, dne 3. novembra 2022
Podžupan 
Občine Lendava 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Ivan Koncut 

AAA Zlata odličnost